28. TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI TỨ Y PHÁP

Chủ nhật - 09/09/2018 10:50
TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI TỨ Y PHÁP của TT.TS. Thích Giác Dũng - Giáo thọ Học viện PGVN tại TP. HCM
Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam, như danh ng ban đu, là mt đo Pht đc biệt ca Việt Nam vi vsáng lp là Đc Tsư Minh Đăng Quang (1923 - 1954). Nng rt tiếc, tài liệu vtiểu sca Ngài quá ngn ngi và sơ sài, không cung cp đy đnh trng hc Đo và tu Đo ca Ngài. Nn dp Đi lTưởng nim 60 m Đc Tsư Minh Đăng Quang vắng bóng, người viết xin tp trung o Tứ y pháp đlàm sáng t con đưng hc Đo ca Ngài và tm quan trọng ca Tứ y pháp trong vic hình tnh và phát triển Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam.

Tứ y pháp là bn pháp mà vTỳ-ku o thi Đc Pht phải nghiêm trì đsng đi phạm hạnh thanh tịnh. Trong Minh Đăng Quang pháp giáo có ghi li Tứ y pháp như sau:

Pháp giáo truyn u Tứ y pháp:
 1. Nhà sư kht thc phải lượm những vi bmà đâu li tnh áo, nhưng có ai cúng vải, đcũ thì được nhận.
 
 1. Nhà sư kht thc chăn đxin mà thôi, nng ngày hi thuyết pháp, đc giới bn đưc ăn ti chùa.
 
 1. Nhà sư kht thc phải nghi ci cây mà thôi, nng có ai cúng lều am nhbng lá mt cửa thì đưc .
 
 1. Nhà sư kht thc chdng phân uế ca bò  mà  làm thuc trong khi đau, nhưng có ai cúng thuc, đưng du thì
 


đưc dng1.

Tc hết, cn chú ý có sthêm bt vtñ ca Tứ y pháp, đc biệt là điu thtư trong c truyn bn ca Hệ pi Kht vsau này. Cthể, quyn Chơn lLut nghi Kht sĩ (rng giới xut gia) ghi Tứ y pháp như sau :

“1. Nhà sư kht thc: Phải lượm những vi bmà đâu li tnh áo, nhưng có ai cúng vải, đcũ thì được nhận.
 1. Nhà sư kht thực: Chăn đxin mà thôi, nng ngày hi, thuyết pháp, đc giới bn, đưc ăn ti chùa.
 
 1. Nhà sư kht thực: Phải nghi ci cây, nng có ai cúng lều, am nh, bng lá mt cửa thì đưc .
 
 1. Nhà sư kht thực: Chỉ dng cây, c, v, lá mà làm thuc trong khi đau, nhưng có ai cúng thuc, du, đường thì được dng2.

Như đã dn chng ở trên, tñ phân uế ca bòtrong quyn Minh Đăng Quang pháp giáo (đưc bn son o năm 1956) đưc sửa li thành cây, cỏ, vỏ, látrong quyn Chơn lLut nghi Kht sĩ(rng giới xut gia) (đưc bn son o năm 1972). Quyn Minh Đăng Quang pp giáo là tác phm đưc biên son sm nht trong scác kinh sách ca Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam và có thnói: Tác phm này g̃ đưc nguyên ý ca Đc Tsư Minh Đăng Quang. Tñ cây, cỏ, vỏ, látrong quyn Chơn lý Lut nghi Kht sĩ” nghe có vhp lý hơn tñ phân uế ca bòtrong quyn Minh Đăng Quang pp giáo. Có lvì lý do đó nên khi bn son quyn Chơn lLut nghi Kht sĩ, Ban Biên tp đã sửa tphân uế ca bòthành tcây, cỏ, vỏ, lá. Mc đích ca bài này không phải phân ch shp lý hay không hp lý ca các tñ trên, mà mun làm sáng tquá trình tu hc ca Đc Tsư Minh Đăng Quang như đã nói ở trên, nên sda o tñ đưc sdng trong n bn đu tn ca Đo Pht Kht Sĩ
 1.  
 1. Hàn Ôn (biên son), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.59.
 2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Lut nghi Kht sĩ, TP.HCM, Nxb. Tng hợp TP.HCMinh, 2012, tr.47.
 


Việt Nam tc quyn Minh Đăng Quang pp giáo.

Tứ y pháp đưc trình bày trong tt  cả  các  bộ  Qung lut3 ca các bphái còn hin hành. Hin nay còn các blut như sau:
 1. Vinaya Pitaka (Pàli văn) thuc Thưng ta b.
 
 1. TPhần lut (Hán văn) thuc Pháp tng bhay còn đưc gi là Đàm-vô-đc b.
 
 1. Ngũ Phần lut (Hán văn) thuc Hóa đa b.
 
 1. Thp Tng lut (Hán văn) thuc Thuyết nht thiết hữu b.
 
 1. Căn bn Thuyết nht thiết hữu blut (Hán văn) thuc Căn bn Thuyết nht thiết hữu b. Blut tương đương bng chữ Tây Tng là Dul ba gshi: Giới lut sự.
 
 1. Ma-ha Tăng-klut (Hán văn) thuc Đi chúng b.

Bây giờ chúng ta so sánh ni dung Tứ y pháp được ghi trong Minh Đăng Quang pháp go với Tứ y pháp trong các blut để tìm hiểu xem Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã sử dng blut nào.

Vinaya Pitaka ghi Tứ y pháp4 như sau:
 1. Vxut gia nương o thức ăn do kht thực... điều được phép khác là bữa ăn dâng hi chúng, bữa ăn được chđịnh, sự mi thỉnh, bữa ăn theo thẻ, o mi nửa tng, o ngày Bố-tát, vào ngày đầu ca mi nửa tng.
 
 1. Vxut gia nương o y làm bng vi dơ bquăng b... điều được phép khác là (y làm bng) si lanh (khomaṃ), bông vi (kappāsikaṃ), tơ la (koseyyaṃ), si len (kambalaṃ), gai thô

3. Qung lut là danh từ chung để chỉ cho các bLut tng như Tứ Phn lut, NPhn lut, Thp Tng lut, v.v... Mi bLut tng này gồm có ba phn chính:
 1. Kinh Phân biệt: Gii thích giới lut của Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, 2. Kiền độ: có khong 20 chương liên quan đến các quy định của Tăng đoàn như An cư, Tự tứ, v.v...3. Phty: Phn phlục.
4. Vinaya Pitaka, Pali Text Society, London, 1964, Vol.I, tr.58-10.
 


(sāṇam), chb(bhaṅgaṃ).
 1. Vxut gia nương o chtrú nglà gc cây,... điều được phép khác là trú x(vihāraṃ), nhà mt i (aḍḍhayogaṃ), tòa nhà dài (pāsādaṃ), khu nhà lớn (hammiyaṃ), hang đng (guhaṃ).
 
 1. Vxut gia nương o dược phẩm là nước tiểu bò (Pùtimuttabhosajja),... điều được phép khác là bơ lỏng (sappi), bơ đặc (navanītaṃ), du ăn (telaṃ), mt (madhu), đường mía (phānitaṃ)”.

TPhần lut ghi Tứ y pháp5như sau:
 1. VT-ku phải nương o phấn to y. Do nương o pháp này mà đưc xut gia thCtúc giới, tnh tu Tỳ-ku pháp... Nếu đưc lợi dưỡng lâu dài như y ca Pht tcúng ng, y ct vá thì đưc th.
 
 1. VT-ku phải nương o kht thực. Do nương o pháp này mà đưc xut gia thCtúc giới, tnh tu Tỳ-ku pháp... Nếu đưc lợi dưỡng lâu dài như thc ăn do chư Tăng sai đi; thc ăn do Pht tmang đến cúng ng; thc ăn trong các ngày mng 8, 15, đu tng; thc ăn tng ngày ca chư Tăng, thc ăn do Pht tthỉnh cúng ng thì đưc th.
 
 1. VTku phải nương o pháp nghi gc cây. Do nương o pháp này mà đưc xut gia thCtúc giới, tnh tu Tỳ-ku pháp... Nếu đưc lợi dưỡng lâu dài như phòng rng, phòng có i nhn, phòng nh, tht bng đá, nhà có hai phòng thì đưc th.
 
 1.  
 1. VT-ku phải nương o thuc khô héo. Do nương o pháp này mà đưc xut gia thCtúc giới, tnh tu Tỳ-khưu pháp... Nếu đưc lợi dưỡng lâu dài như bơ, du, sữa, mt ong,

5. TPhần lut, Đi Chính Tân Tu Đi Tng Kinh (Đại Chính), Vol.22, tr.815 C19.
HT. Tch Đng Minh (Việt dịch), Lut TPhn, tp 3, Viện Lut hc HuNghiêm, Nxb. Phương Đông, 2012, tr.1252.
 


đưng thì đưc th.

Ngũ Phần lut ghi Tứ y pháp6 như sau:
 1. T-ku sut đi nương o phn to y mà sng, xut gia thCtúc giới... Nếu vsau đưc y si lanh, y bông vải, y tơ lụa, y tnhà khác, tt cđu đưc thdng lâu dài.
 
 1. T-ku sut đi nương o kht thc mà sng, xut gia thCtúc giới... Nếu vsau đưc thc ăn tc hoặc sau c Tăng và thc ăn mi thỉnh, tt cđu đưc thdng lâu dài.
 
 1. T-ku sut đi nương o vic nghi gc cây mà sng, xut gia thCtúc giới... Nếu vsau đưc phòng lớn, phòng nh, phòng hai tng, tt cđu đưc thdng lâu dài.
 
 1. T-ku sut đi nương o thuc tha bmà sng, xut gia thCtúc giới... Nếu vsau đưc bơ, du, mt ong, đưng, tt cđu đưc thdng lâu dài.

Thp Tng lut ghi Tứ y pháp7 như sau:
 1. Nương o phấn to y: T-ku nương o đây đưc xut gia, thCtúc giới, tnh pháp T-ku. Nếu li đưc y gai trng, y gai đ, y làm bng gai thô, y làm bng bông vi, y làm bng si len, y làm bng tơ lụa, y làm bng si lanh. Tt cnhững loi y thanh tịnh này đưc ct giữ, thdng.
 
 1. Nương o kht thực: T-ku nương o đây đưc xut gia, thCtúc giới, tnh pháp T-ku. Nếu li đưc thc ăn làm cho mình, thc ăn nn sinh sáu ngày trai, thc ăn mt ngày trong tng, thc ăn ngày i sáu, thc ăn ca chúng Tăng, thc ăn ở phòng rng, thc ăn đưc mi thỉnh, hoc chúng Tăng hoặc rng. Tt cnhững thc ăn thanh tịnh này đưc ct giữ, thdng.
 
 1.  
 1. Ngũ Phn lut, Đi Chính, Vol.22, tr.120B13.
Tỳ-Kheo Thích Đng Minh (Việt dịch), Lut Ngũ Phn, tp 3, Pháp tng Pht giáo Việt Nam, Nxb. Hng Đức, 2012, tr.131.
 1. Thp Tng lut, Đi Chính, Vol.23, tr.501B27.
 
 
 1. Nương o vic nghi gc cây: T-ku nương o đây đưc xut gia, th C túc giới, tnh pháp T-ku. Nếu đưc ôn tht, ging đưng, lu đin, nhà mt tng, nhà gác, nhà i bng, hang đt, hang núi, nga cphiêu-đu-lặc-ca, nga cman-đu- lặc-ca, nga cthin-đu-lặc-ca, cho đến lá tri c. Tt cnhững nga c, phòng c thanh tịnh này đưc ct giữ, thdng.
 
 1. Nương o thuc cũ, b: T-ku nương o đây đưc xut gia, thCtúc giới, thành pháp T-ku. Nếu đưc bn loi hàm tiêu c như bơ, du, mt ong, đưng; bn loi tịnh mỡ như mỡ gu, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá chiên; năm loi thuc rcây như Xá-lợi-khương, Xích-phụ-t, Ba-đ, Đề-sa, Xương- b; năm loi thuc trái cây như Ha-lê-lặc, Bì-un-lặc, A-ma-lặc, Htiêu, Bt-bát-la; năm loi tịnh mui như mui đen, mui trắng, mui tía, mui đỏ, mui t; năm loi thuc c n c rcây, c cành cây, c lá cây, c hoa, c quả; năm loi mcây như ng-cừ, Tát-xa-la, Đế-dch, Đế-dch-- đ, Đế-dch--na. Tt cnhững loi thuc thanh tịnh này đưc ct giữ, thdng.

Căn Bn Thuyết Nht Thiết Hu BLut ghi Tứ y pháp8
như sau:

8. Căn bn Thuyết nht thiết hu bTì-ni-da tp s, Đi Chính, Vol. 24, tr. 285A21. So vi các bộ Qung lut khác, bộ Căn Bn Thuyết Nht Thiết Hu BLut có số ng nhiu n gn như gp đôi nng vni dung thì thiếu khá nhiều. Cụ th, nếu so sánh vi bn c̃ Tây Tng ca cng bộ phái, phn các chương có quy đnh liên hđến sinh hot ca Tăng đoàn thì thiếu 10 chương (Căn bn Thuyết nht thiết hữu bộ lut gọi là S, TPhn lut và Ngũ Phn lut gọi là kiền-độ) sau đây: Bố-tát s, Y-sự, Câu-dim-di s, Yết-ma s, Hunh-xích Tì-ku s, B- đặc-ca-la s, Phú tàng s, Giá bố-tát s, Ngọa cụ s, Dit tránh s. Li nữa, trong chương Xut gia (Xut gia s) tức chương nói vquá trình xut gia, thđi gii ca mt vT-ku (Tứ y pháp được trình bày ở trong chương này) chcó mt yết-ma duy nht là ̃ ngoi đo tnguyt cng trụ bch tyết-ma, thiếu hn các yết-ma quan trọng khác n: Sai bnh giáo nhân đơn bch yết- ma, Vn chướng pháp dĩ thính lai đơn bch yết-ma, Vn chướng pháp đơn bch yết-ma, Th cn viên bch tyết-ma. Do đó, trong chương Xut gia không thy ghi chép v phn Tứ y pháp. Phn Tứ y pháp dn chứng trên đây được ghi trong Tp sn rt đơn gin, không cụ th, đy đủ như các bộ Qung lut khác.
 
 
 1. Mc phấn to y, thanh tịnh, dđược.
 
 1. Kht thc để nuôi sng tn mạng.
 
 1. Nghi gc cây.
 
 1. Dng thuc cũ, b, thanh tịnh, dđược.

Ma-ha Tăng-kluật ghi Tứ y pháp9như sau :
 1. Y phấn to ít phin toái, dđược, thanh tịnh, không có các li, phù hp vi nếp sng ca Sa-môn, nương đây xut gia thCtúc, đưc làm T-ku... Nếu đưc các loi y như km-bà-la (Pāli: kambala: si len), y đip, y so-ma (Pāli: khoma: si lanh), y câu-xá-da (Pāli: koseyya: tơ la), y -na (Pāli: sāṇa: gai thô), y ma, y khâu-mâu-đ(Pāli: koseyya: tơ la) (thì đưc thdng).
 
 1. Xin thc ăn tha ít phin toái, dđược, thanh tịnh, không có các li, phù hp vi nếp sng Sa-môn, nương đây xut gia thCtúc, đưc làm T-ku... Nếu o các ngày mng tám, i bn, i lăm trong tng, những dp thuyết giới, bốc tm, thí chủ thỉnh (thì đưc thdng).
 
 1. Ngi i gc cây ít phin toái, dđược, thanh tịnh, không có các li, phù hp vi nếp sng Sa-môn, nương đây xut gia thCtúc, đưc làm T-ku... Nếu đưc ngôi nhà lớn, nhà có lu gác, nhà có cửa, nhà trong hang (thì đưc thdng).
 
 1. Loi thuc cũ, b, ít phin toái, dđược, thanh tịnh, không có các li, phù hp vi nếp sng Sa-môn, nương đây xut gia thCtúc, đưc làm T-ku... Nếu đưc bơ, du, mt, đưng, sữa và mỡ (thì đưc thdng).

Tt cả 6 bQung lut ca 6 bpi hin nh đu nói ti Tứ y pháp tuy thtvà ni dung có khác nhau. Vmt tht: Chcó blut Vinaya Pitaka là đt vn đkht thc nng đu còn 5 bQung lut khác thì đt phấn to y n ng đu. N
 1.  
 1. Ma-ha Tăng-klut, Đi Chính, Vol. 22, tr. 414C17. Thích Phước Sơn (Việt dịch), Lut Ma-ha Tăng-ktp 4, Nxb. Tôn go, 2003, tr.139.
 


vy, thtca Tứ y pháp ca Tsư Minh Đăng Quang ging vi thtca 5 bQung lut kia. Vtñ Tứ y pháp, chc chắn Tsư Minh Đăng Quang có tham cứu các blut bng Hán văn nên đã sdng tñ Hán Việt này. Điều này cũng dhiu vì theo tiểu sthì Ngài sinh trong một gia đình Nho giáo rất phong phú vtinh thn đạo nghĩa nhân luân10.

Đc biệt, phần thtư ca Tứ y pháp ghi: Nhà sư khất thc chdùng phân uế ca bò mà làm thuc trong khi đau, nng cai cúng thuc, đường du thì được dùng11. Dng pn uế ca bò hay nước tiểu bò (Pùtimuttabhosajja) đlàm thuc là truyn thng ca văn hóa n Đvà chcòn đưc ghi li trong Vinaya Pitaka bng c̃ Pali. Cách din đt này cho chúng ta thy: Chc chắn Tsư Minh Đăng Quang có nghiên cứu Lut tng bng c̃ Pali. Vì truyn thng văn hóa Việt Nam cũng như ghi chép ca 5 bQung lut bng Hán văn không có ghi chép vic dng pn uế ca bò hay c tiểu ca bò đlàm thuc. Như vy, câu hi đưc đt ra ở đây là T sư Minh Đăng Quang đã nghiên cứu lut Pali ở đâu và khi nào? Đtrlời câu hi này, chúng ta li da o tiểu s ca Ngài do Hàn Ôn bn son. Tiểu s ghi:

Nhiu ln xin gia đình đ được lìa nhà đi tu tầm sư hc đạo, thân phkhông cho, vào một bui kia vi tui 15 Nguyn Thành Đạt trn gia tc, thân phđi Nam Vang thuc xCao Miên tầm thầy hc đạo tu thân. Mt nhà sư người Vit lai Miên ở tu nơi xCao Miên cđạo pháp cao siêu vc n thuật thn phù, bùa ngi... Nơi đây là chnương nhtu hc bui đu tiên, nhà hc đạo được snhồi qukiếp trên đường tu hoc nghiệp, do ông thầy nhồi nn ththách nh kiên nhn và hnh nguyn, scông qucthành ca nhà hc đạo làm xong mỗi lúc như đào đt, bửa ci, làm rung, coi ry, làm vôi, cln đào giếng ở bên mé núi 18 thước bsâu chcmột mình.

Mt thi gian vừa làm công quvừa nhn tu do skinh nghim
 1.  
 1. Hàn Ôn (biên son), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.23.
 2. Sđd, tr.59.
 


ln nhn xét trên đường hc đạo tu thân ca mình, và cai qun to tác snghiệp ca thầy giao cho mà chán ngán, gm cnh đi gitạm, lòng tbi thúc đy, thấy nhng người làm ăn xa nhàch xvì thiếu thốn khsrách rưới mà thương khi đau kh. Mấy chc trong shàng trăm người làm vcông nghslò vôi và srẫy ln ln được cung cp c tin bc ln áo qun cho trvx. Mt cửa hàng tp hóa mà thầy giao cho cai qun cũng được đem ra bthí tng ln hết, tiêu n gia nghiệp ca thầy ccông đào to tlâu. Và sau đó, Nguyn Thành Đạt xin thầy trvNam Việt. Bn năm ở xCao Miên trvnhà song thân...12.

Theo ghi chép trên thì Tsư Minh Đăng Quang ở Campuchia 4 năm và Ngài cai qun snghip tài chính cho vthy có đo pháp cao siêu vc môn thut thn phù, bùa ngi... Trong công cuc hành đo sau này, chúng ta thy Tsư Minh Đăng Quang hoàn toàn không sdng và cũng không bao ginói ti thn phù, bùa ngi. Do đó, tuy gp mt vthy chuyên vbùa ngi nng Ngài đã không hc môn này vì đó không phi là tâm nguyn ban đu ca Ngài. Và lý do Ngài trốn gia đình sang Campuchia tu hc là vì lòng chính n xut gia mun m đo gii thoát, cho nên nếu có phi cai qun gia tài thế tc cho vthy thì đó cũng chlà phương tiện đtu đo chkhông phi là mc đích. t hn phi vì lý do nghiên cứu kinh đin Nam truyn bằng văn hPali và tu hc theo truyn tha Pht go ở Campuchia mà Tsư đã ở li đây đến 4 năm. Nếu không m được mc tiêu lý ng ca mình thì chc chn Tsư đã quay vViệt Nam sm rồi chkhông phi ung phí thi gian 4 năm trên xngười.

Mt đim quan trng khác: Tứ y pháp đưc tt ccác bQung lut hin nh ghi lại, nng cũng tnhững ghi chép này, chúng ta thy có hai quan đim hoàn toàn trái ngược nhau trong vic truyn trao cũng như nh trì Tứ y pháp giữa Thưng Ta Bhvà Đi Chúng B.
 1.  
 1. Sđd, tr.25.
 


Thưng Ta Bhchnhc li hoặc truyn trao Tứ y pháp sau khi truyn Đi giới. Điều đó có nghĩa vic hành trì Tứ y pháp đi vi vT-ku là tnguyn, không có quy định bt buc. Cthể, Vinaya Pitaka13 ca Thưng Ta Bthì trao truyn Tứ y pháp sau khi bạch Tyết-ma truyn Ctúc giới và tc khi trao truyn TBa-la-di giới. Ngũ Phn lut14 ca Hóa Đa Bthì truyn Ctúc giới xong truyn TBa-la-di giới rồi mi truyn Tứ y pháp. TPhn lut15 ca Pháp Tạng Bcó ghi li mt câu chuyn như sau: Có mt thanh niên ngoi đo đến xin xut gia, theo như pháp c vT-ku truyn trao Tứ y pháp tc khi truyn trao Ctúc giới. Thanh niên ngoi đo này trlời: Con chthc hành đưc hai pháp là nương o kht thc và nghi gc cây. Nói xong vthanh niên ngoi đo này không xut gia nữa. Các vT-ku đem chuyn này bạch n Đc Pht. Đc Pht dy: Ngoi đạo này không xut gia là điu tn tht ln. Nếu xut gia sđắc đạo. Tnay vsau, tc hết truyn gii Ctúc ri sau mi truyn Tứ y pháp. Thp tng lut ca Thuyết Nht Thiết Hữu Bcó ghi li câu chuyn tương tnhư TPhn lut: Có mt vđến xin xut gia, khi nghe nói phi hành trì Tứ y pháp, vnày trlời: Không thhành trì pháp mc phn tảo y và dng thuc cũ, b; do đó không xut gia. Các T-ku đem chuyn này bạch Đc Pht. Đc Pht dy: Kng nên nói Tứ y pháp tớc. Tc hết nên truyn gii Ctúc ri sau đmi nói Ty16. Căn bn Hữu blut17 ghi li câu chuyn như sau: Có mt vBà-la-môn đến xin xut gia, thCtúc giới, c T-ku liền dy phi hành trì Tứ y pháp. Vnày ngi khó
 1. Vinaya Pitaka, Pali Text Society, London, 1964, Vol.I, tr.58-10.
 2. Ngũ Phn lut, Đi Chính, Vol.22, tr. 120A13. Tỳ-kheo Thích Đng Minh (Việt dịch), Lut Ngũ Phn tp 3, Pháp tng Pht giáo Việt Nam, Nxb. Hng Đức, năm 2012, tr.130.
 3. Tứ Phn lut, Đi Chính, Vol.22, tr. 811B14. HT. Thích Đng Minh (Việt dịch), Lut Tứ Phn tp 3, Viện Lut học Huệ Nghiêm, Nxb. Phương Đông, năm 2012, tr.1232.
 4. Thp Tng lut, Đi Chính 23, tr. 283C19.
 5. Căn bn Thuyết nht thiết hữu bTì-ni-da tp s, Đi Chính, Vol. 24, tr.285A28.
 


nên không xut gia nữa. Các vT-ku đem chuyn này bạch n Đc Pht, Đc Pht dy: Kng nên vì ni ca thCtúc gii nói Tứ y pháp. Phi truyn gii Ctúc ri sau đmi nói Tứ y pháp”.

Còn Đi Chúng B, cthlà Ma-ha Tăng-klut18, bt buc phải tiến nh yết-ma cu thỉnh trao truyn Tứ y pháp tc khi bạch Tyết-ma truyn Đi giới. Nếu vnào không kham nhẫn nh trì Tứ y pháp thì không đưc thĐi giới. Điều đó có nghĩa vic truyn trì Tứ y pháp trong Đi Chúng Blà mt quy định bt buc, hoàn toàn khác vi quan đim ca Thưng Ta B.

Ngày nay truyn tha ca Đi Chúng Bkhông còn. Pht giáo truyn trì Vinaya Pitaka ở các c Ti Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Pht giáo truyn trì Tphần lut như ở c Việt Nam ngay trong khi truyn giới T-ku cũng không còn nhc ti Tứ y pháp. Trong hoàn cnh như thế, đc Tsư Minh Đăng Quang chn Tứ y pháp làm pháp tu chính thng như trong Minh Đăng Quang pháp giáo ghi: Thầy Minh Đăng Quang đã hành đúng theo luật giáo T-kheo Ctúc hnh và Tứ y pháp19 qulà đã m li mt con đưng bbqn hơn hai ngàn m qua.

Tóm lại, qua những dn chng trên, chúng ta thy:
  • Tsư Minh Đăng Quang không những tham cứu kinh đin bng c̃ Hán mà ckinh đin bng c̃ Pali, và có khng Ngài hc và nghiên cứu kinh đin Pali trong thi gian 4 m ở Campuchia.
 
  • Tuy tinh thông c̃ Hán và c̃ Pali, nng Tsư Minh Đăng Quang đã chuyn dch kinh điển sang Việt văn mt cách đơn gin và dhiu.
 
  • Tsư đã chn Tứ y pháp làm phương pháp tu chính thng
 
 1.  
 1. Ma-ha Tăng-klut, Đi Chính, Vol.22, tr. 414C17. Thích Phước Sơn (Việt dịch), Lut Ma-ha Tăng-k, tp 4, Nxb. Tôn go, 2003, tr.139.
 2. Hàn Ôn (biên son), Minh Đăng Quang pháp giáo, 1956, tr.32.ca Đạo Pht Kht Sĩ, vì đây là mt pháp tu thanh tịnh dđt đưc như Đc Pht đã dy. Điều quan trng hơn, Ngài thc nh mt pháp môn đã ng như ít đưc nh trì hơn hai ngàn m qua.

Vi mt lòng chánh n, mt ý chí mạnh mẽ, kn trì thc nh Tứ y pháp, chtrong mt thi gian ngn khong i m, Đo Pht Kht Sĩ phát triển mạnh mvi sđtxut gia trc hn ti gn mt trăm v20. Phải là mt bậc xut trn tng sĩ có hng tâm tráng chí mi làm đưc vic hi hữu này. 
 1.  
 1. Sđd, tr.58.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây