23. CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TOÀN GIÁC KHÔNG CÓ PHÂN THỪA

Chủ nhật - 09/09/2018 09:53
CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN TOÀN GIÁC KHÔNG CÓ PHÂN THỪA
NS.TS. Tín Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ  - Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM
 
Trong bài viết này, người viết mạo mui trình bày quan điểm cá nhân vNguyên nhân Tổ sư khai sơn lp đạo; Mục đích rt ráo của Kht sĩ là gì và Con đường đưa đến toàn giác không có phân thừa mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã trình bày qua ba quyển Chơn lý: Hòa bình, Trường đạo lý” và “Đạo Pht Kht Sĩ.

Con đường tu tp đến toàn giác vốn có tự ngàn xưa, nhưng do lớp bụi thời gian đã phmờ, và đức Thế Tôn đã phi tri qua thời gian dài “lang thang trong vòng luân hi vô lượng kiếp” để mãi tìm người thợ làm nên ni nhà ngũ un của chúng sanh, cui cng Ngài đã bt lên lời cm thán khi vừa thành đạo dưới ci Bồ-đề: Này klàm nhà kia, nay Như Lai đã tìm gp ngươi. Từ nay ngươi khi ct nhà cho Như Lai nữa. Kèo ct ca ngươi đã bta phá tan; cây đòn dông ca ngươi cũng bta bẻ gãy. Như Lai đã chứng quvô sanh bt diệt, đã đon tn mi ái dục.1 Con đường tu tp để đon tn vô minh và ái dục y chính là con đường Bát chánh đạo, Giới - Định - Tu, hay nói rộng ra là 37 Phm trợ đạo.


C on đường tu tp y vn có tngàn xưa2, Thế Tôn đã làm sống dy và làm huy hoàng vi nh nh Tăng đoàn
 1. Kinh Pháp cú, 153-154.
 2. Tương Ưng bkinh, kinh Thành c.
 


đy trí tu, trang nghiêm.

Bng qua thời gian hơn 2.500 năm đến thời đi của Tổ sư Minh Đăng Quang, Pht giáo Việt Nam như cái bát b3, chia manh mún ra tông go, đt nước lon lạc chiến tranh, nhơn sanh thng kh.

Trong Chơn lHòa bình, Tổ sư xót xa thy chúng sanh thời nn kh nên suy tư tìm phương cứu kh. Ngài thy rằng:
 • Người đời chia rẽ từng nhóm khi xã hi gia đình, cá nhân tư k, do đó mới có họa chiến tranh4.
 
 • Do con người sng thiếu đạo đức, mt cả lòng nhơn. Do sát sanh gây oan oan tương báo ln nhau. Do lòng tham lam ích ksanh trộm cp, giựt giành5.

Phương pháp để chm dứt chiến tranh là:
 • Con người phi sng đạo đức, phi tu: “Thế gian tt chiền lành / tức thời thế giới hòa bình tự nhiên6.
 
 • Con người phi không sát sanh, không trộm cp mà hành hnh bố thí, cúng dường:

Đo cứu thế muôn ngàn điều lut, Đây hai điều phương thut cứu tinh: Không trm cắp, không sát sinh,
y là hai đng thn linh htrì. (tr.395)

Lòng tham làm giặc hiểm ngo,

Hnh tu bthí gương treo sửa đi”. (tr.397)


Tiến lên mt bước rt ráo, con người xut gia, hành Tứ y pháp, đi trì bình kht thực, làm gương đạo đức để lp đời đạo đức, dn loài người đến mức an vui, không còn lon khổ:
 1. Chơn lHòa bình” II, tr.374.
 2. Chơn lHòa bình” I, tr.367.
 3. Chơn lHòa bình” VII, tr.395- 397.
 4. Chơn lHòa bình” VII, tr.395, 397, 398.
 


Trong đời phi cn tu hai pháp/ Ăn chay và vui hp đi xin

Lut nghm gii cm gigìn/ Muôn người hòa hiệp như in một người.
y phương pháp lập đời đạo đức/ Dn loài người đến mức yên vui Không  còn  lon  khổ  chia  phui/  Ủ  ê  tang  tóc  ngm  ngùi  đau
thương!” (tr. 398)

Như vy trong mi xứ mun được bình yên là phi cn có đạo đức, trước lp đạo, sau cứu đời mới đặng. Sự lp đạo y là hòa hiệp, hòa hiệp là sbình yên, có hòa bên trong trước, thì ngoài sbình sau. Sao gọi là hòa bên trong? Tức là phi hợp tác Tăng-già, phi liên hiệp tông giáo cư gia, và phi ci tổ xã hi gia đình. Tt cả bng giới lut Pht. Hòa bên trong bng giới lut của Pht như vy thì người ngoài mới quí trọng, thương yêu chúng ta. Do vy được bình yên bên ngoài. Trong hòa thì ngoài bình.

Vy giới lut qbáu ở đời là:
 • Giới lut xut gia (đạo làm Pht).
 
 • Giới lut ti gia (đạo làm Trời).
 
 • Giới lut xã hi, gia đình (đạo làm người).

Trong đời ai cũng đều giữ giới lut như thế thì lớn nói nhỏ mới nghe. Cũng như cha không ung rượu thì dy con kng cữ rượu mi được…

Chcđo đức mới chòa bình, bng không cđo đức thì chng chòa bình. Nếu chòa bình chăng nữa đlà những hòa bình tm di, không bền tht”.

Thế mi gi đi là lsng chung tu hc càng nhiu thiện lành trong sạch, cgii lut ca từng lp mt như nhau, là báu quý, tốt đp lm. Còn ai không klut là tt nhiên phi btai nn sst, vì tưởng sai, lm hiểu. Cbiết rõ như vy, mi thy ra võ khí sức lực ca trong đời, là dùng png ngừa stht lut, cùng việc bt ngti, chhòa bình là ở ti nơi gii lut đo đức, nếu
 


ai đem chra bng li nói rõ rt, là snên được việc7.

Người nói đạo lý phải tht tu thì lời nói mi có kết quả, mới có trọng lượng. Người cầm cân ny mực cho dân phải gần dân, sát dân thì mi hiểu dân, lời nói ra ca nh kêu gi bình đẳng dân là chủ mi đúng, mi kết quả. Bằng không là sai lạc, dân không tin, không nghe.

Tóm li, “cGiới lut mới không còn là đám rừng hoang hn lon, con người sẽ định tâm sáng trí. Thế nên: đạo Pht, đạo Trời, đạo Người là Giới lut. Tăng-già, tông go, xã hi, gia đình là Giới lut. Giới lut là a, là đạo, là quả. Kết qugiới lut là kết ququbáu, qubáu vô cùng. Vì chúng sanh ở trong mt xứ o mà cđạo, cgiới lut là mt đt tt đp, ctu học, sống chung thì đâu còn có sự gt ganh hiềm t, vkđi với nhau nữa. Chừng y tức là kthiếu ăn, người thiếu sống, trong ngoài, với ai, người ta đều hiểu biết cho nhau, trao đi cùng nhau, đâu còn ai đói chết mà không phi gi là bình yên trong ngoài, bình yên lâu dài mãi mãi, do nhờ sự kết quả ca Giới lut Pht. Với chơn ly, mà thực hành đúng được thì chừng đtrong ngoài, vic lớn nh, ta người, với ai, ở đâu, đều cũng thy được a bình hết8.

- Vì tt cả lý do trên nên Tổ sư đã chủ trương cn phi thành lp Trường đạo lý, vì Tổ sư thy ra chơn lý của võ trụ là xin nhau sng chung không thể riêng lẻ được.

Chơn lý ca võ trlà sống chung: xin, cho, hc, dy. Ta là tt cả, tt clà ta, ta sống cho tt cả, tt cả sống cho ta, tiếng ta đây là tt cả, đó tức là chơn lvõ trụ. Ktht hành đúng chơn lý gi là Kht sĩ. KHT: y là xin, SĨ: đây là hc. Xin y ri li cho. Hc đây ri li dy. XIN phm thực, đnuôi thân gitm, CHO sự thiện lành phước đức, đbảo giữ sự sống dài lâu. HC bng ch lượm lt phương pháp khp nơi, rút nhiều kinh nghiệm. DY là đem kết qutht hành đc điểm, chli cho người. Cái xin, cái hc, cái dy, cái cho, hai pháp nương sanh, mra mt con đường xán ln cho tt ckvề sau tiến bước. Con
 1.  
 1. Chơn lHòa bìnhV.
 2. Chơn lHòa bình” IV, tr.383.
 


đường y kêu là đạo. Đo ca sống là xin nhau sống chung, đạo ca biết là học chung, đạo ca linh là tu chung”.
 • Đo đây là chơn l võ trụ ca chúng sanh chung, chkhông phi tông go tư riêng. Kẻ sống đúng chơn lkết qurt ráo gc ngộ gi là Pht, theo tiếng thông thường cũng kêu là đạo Pht. Kht sĩ chúng tôi lập ni truyền Chánh pháp ca Pht Thích-ca Mưu-ni, xut hiện nơi xứ Vit Nam này, với mc đích cố gng noi y gương Pht, thay Pht đền ơn và đđáp nghĩa chúng sanh trong muôn mt, đang thời nn kh9.
 
 • Trường đạo lý cũng đng nghĩa vi Trường đạo đức. Trường này sống chung tu học mrộng các lp, ly dùng chung cho tt cả đo giáo phái10. Nơi đó mi người cùng hành trì theo Giới - Định - Tu, lớp dưới 5 giới, lớp giữa 8 giới, lớp trên là bậc xut gia từ 10 giới trlên. Tùy cp giữ giới, tu định và trình độ trí tucao thp mà phân thứ lớp. Trong trường hc ny mi người bình đẳng, không phân biệt chng tc, màu da, giai cp, stuổi. Chỉ biết có sngăn ác, làm thiện, tu hc sng vi nhau cho được sáng sut, yên lặng và trong sch mà thôi.
 
 • Trong trường này mi người sng y chơn lý ltht là tu hành tiến lên, từ đa vị mt hc trò, n mt đàn anh, đến trở nên thy giáo; sau rt là giám đc, T, nghỉ vic. Có nghĩa là trong trường đạo lý hay trường hc đạo đức này chúng sanh stiến hóa, bước lên, đi ti, hc chung. Mc đích chỗ đến ca chúng sanh là nên người thiện lành, ri làm bậc Tri, Thánh, và sau rt thành Pht là chỗ đến rt ráo11.

Trường đạo lý được ví nmt cái trái ngon thơm ca 3 lớp người, đlà: người thiện lành (vỏ), Trời (tht cơm) và Pht ti thế (ht). Trường này sẽ là ht giống. Từ ht giống này sẽ ny nlan tràn ra khp thế giới, nhơn loi, sẽ là gương mu thiên đường, là miếng đt mới đu tiên trong không gian lch sử ca quđa cu này. Y theo đlàm bn dng, thì vĩnh viễn chúng sanh không còn chiến tranh, không còn chết
 1. Chơn lHòa bình” I, tr.368.
 2. Chơn lTrường đạo lý, tr.23.
 3. Chơn lTrường đạo lý, tr.16-20.
 


khvì nhau, không còn vô minh ti li, phân chia cướp lợi, là bởi ai ai cũng tự giữ gìn lut n, cm ác, từ 5 giới sp lên, và có được hc kinh nghiệm. Noi theo đthì trong đời chdụng cái thiện, cái hc, cái tu. Càng nhiều cái thiện là càng hay, còn cái ác, mt my cũng không nên chứa đ12.

Trường đạo lý cũng chỉ cho thân và tâm ca mi con người. Mi thân nh người, mi mt thế gii cũng cthể lp nên mt cõi Pht, mt trường đo lý, nphi là cái nhà sống chung tu học hòa thun an vui của chúng ta tm trong mi kiếp; ncó ích quí đi với chúng ta lm13.

Vy, ngun nhân Tổ sư khai sơn lp đạo là vì: Chiến tranh hiện ti đã khiến cho chúng sanh sng trong thng kh. Tổ sư mong mun chm dứt nn khchết, đem li hòa bình cho chúng sanh bng cách: tu hành cm hóa giác ngộ diệt tranh; đem Chánh pháp của Pht đi vào cuc đời. Chúng sanh nhơn loi nếu sng theo giới lut của Pht s sng với nhau hòa bình, dứt chiến tranh, không còn kh14.

Bên cnh đó, đạo Pht ở Việt Nam lúc by giờ như cái bát b, phân chia tông phái, người tu chơn chánh hiếm hoi, người không chơn chánh đi sai lch đường li cổ xưa của Pht. Cho nên, nhm phục hi chn chỉnh như Pht Tăng xưa, Tổ sư giương cao ngọn cờ Ni truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam” để làm duyên cho chứng đắc đạo và quả, tự giác - giác tha, tự lợi - lợi tha.

Ta có thtóm li, mc đích của Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam là:
 • Nâng cao đời sng tu tp với mục đích đt đến rt ráo gii thoát. Không dừng li, bng lòng ở phước báu hữu lu của cnh giới nhơn, thiên. Noi y theo gương Pht, Chánh pháp của Pht, hành Tứ y pháp, tu tp Giới-Định-Tuệ để đt sự giác nggii thoát khi sanh tử luân hi.
 
 • Sau đó đem sgiác ngộ y dy lại cho chúng sanh, thay Pht
 
 1. Chơn lTrường đạo lý, tr.24.
 2. Chơn lTrường đạo lý, tr.25.
 3. Chơn lHòa bình” VII, tr.398.
 


đđền ơn đáp nghĩa cho chúng sanh trong muôn mt đang thời nạn kh15.

Và con đường tu tp y không có phân thừa, không phi là đạo Pht gì cả, chỉ là danh xưng tm để hiển lộ chơn lý. Con đường y cho tt cả chúng sanh chung, không phân biệt tôn go, sắc tc, màu da, đẳng cp xã hi, không có phân thừa.

Kht sĩ là danh từ chơn lý ca tt cchúng sanh, là sống xin, đcho được biết linh tu hc, chkhông vì tư k. Kht sĩ mc du đang mang nh thức đo Pht, nng Kht sĩ cũng cố sức đhiểu rằng: Pht là gc chơn, là cái biết tht tự nhiên, là nghĩa lý ca tiếng Pht, mc đích ca cái biết nơi nh, chkhông phi mê tín mquáng, mà tự trói nh trong chữ Pht, tiếng đo, hay tông go riêng biệt! Nghĩa là, Kht sĩ là đang hc pháp Pht, mà cũng nlà đang hc với c go lkhác, hc chung với c pháp trong võ trụ, ch nh xa với tt cả sự trói buc, mực giữa không không, không dính nhp vào riêng với ai hết!”. Bởi lẽ Kht sĩ là đang tp tu tìm hc, lẽ phi nào, sự ích lợi nào, đời đạo cái chi tt đẹp là Kht sĩ svề theo tu hc. Quyến thuc của Kht sĩ may ra tm có, y là những ai đã nhn ra và tht hành đúng chơn lý Kht sĩ như nhau, chngoài ra, tt cả chúng sanh là bn chung, đang sng chung tu hc. Kht sĩ như của tt cả, tt cả cũng là như của Kht sĩ; Kht sĩ như lòng võ tr, trong đó bao bọc chung những chúng sanh các pháp và vn vt. Giáo lý Kht sĩ là con đường sáng của nhựt nguyệt tinh quang, là ánh sáng để chỉ rõ con đường trong sch gii thoát, là hnh phúc quý báu của sự sng chung tu hc, yên vui, tiến hóa, là cnh sáng giữa ban ngày; cũng là con mt msáng trõ phân biệt, hay là con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác vô thượng, là con đường tm đi đến nơi chơn tht.

Kht sĩ là con đường tm đi đến nơi chơn tht!

Kìa đoàn Du Tăng Kht Sĩ là con đường tm hiện ti, đđi đến nơi chơn tht16.
 1. Chơn lHòa bình” I, tr. 369, tr.372.
 2. Chơn l“Đạo Pht Kht Sĩ, tr. 880-881.Con đường tu tp y không có phân thừa, không phi là đạo Pht gì cả. Chỉ là danh xưng tm để hiển lộ chơn lý. Con đườngy cho tt cả chúng sanh chung, không phân biệt tôn go, sắc tc, màu da, đẳng cp xã hi, không có phân thừa.

Tnh xá Ngc Phương – TP. HCM
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây