07. TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP

Chủ nhật - 09/09/2018 05:19
TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP của TKN. Hoa Liên
Đức Tsư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đt, tự Lý Huờn. Ngài ra đời lúc 22 gingày 26/9/1923 ti làng Phú Hậu, tng Bình Phú, qun Tam Bình, tnh Vĩnh Long (nay là p 6, Hậu Lc, huyện Tam Bình, tnh Vĩnh Long). Thân phNgài là ông Nguyễn Tn Hiếu (từ trn ngày mng 5 tháng Gng, năm Mu Thân
  • 1968). Thân mu là bà Nguyễn ThNhàn (từ trn ngày 25 tháng 7 năm Giáp Tý - 1924). Gia đình ông bà ăn ở theo đạo Nho, nhân từ đức đ. Ngài là con út trong gia đình có 5 người con. Ngài thông minh và có phong cách khác thường, ngoài hc bài ở trường, Ngài còn nghiên cứu lịch scác danh nhân và kinh sách Pht hc, kinh tng và truyện cPht giáo. Ngài giàu lòng từ bi thương người và loài vt, lớn lên, Ngài càng kính nỡng đạo Pht.

Năm 15 tui (1938), Ngài qua Nam Vang tìm thy hc đạo, nng hnh tu ca vthy không phù hp vi Ngài, Ngài bèn trvli Việt Nam dn thâno vùng núi Tht Sơn (Châu Đc) đtu tp. Lúc đó, Ngài mi tht sxut gia gii thoát. Ngài nghiên cứu vcách tu hc ca 2 tông phái lớn là Bc và Nam tông Pht giáo đang truyền bá sâu rng ti Việt Nam.

Sau mt thi gian ở Tht Sơn, Ngài ri núi, định sang Phú Quc tham hc nhiều nơi, nng khi vừa đến biển Mũi Nai (Hà Tn – Kn Giang) ttrtàu. Ngài ngồi nơi ñng mm đá bên bbiển nhp định by ngày đêm và chứng đạo.
 


Sau khi đắc đạo, Ngài không đi Phú Quc nữa mà trở về nthăm thân phvà o vùng Tht Sơn tiếp tc tu hành. Thi gian không lâu có mt bậc hiền sĩ đã từng tham hc nhiều nơi, thy được tôn dung phi phàm ca Ngài, biết rằng đây là mt vchân tu đắc đạo nên thỉnh Ngài về trtrì Linh Bửu tự, làng Phú M, thuc tnh Mỹ Tho.

Ti đây, Ngài đi trước ni Tam Bo, thọ giới Sa-di, phát nguyện hành trì Sa-di giới và Ngài giữ gìn giới lut tinh nghiêm, trì bình kht thực pháp môn y bát chân truyền ca Đức Pht Thích-ca Mâu-Ni. Thi gian đó, Ngài tham hc bái kiến quý Đi sư đương thi nHòa thượng Thiên Thai (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòa thượng HuNhựt phái Thiền Lâm đdung hp thêm kinh nghiệm tu hc và phổ hóa chúng sanh.

Vào năm 1946 cũng ti chùa Linh Bửu, Ngài phát đi nguyện thọ C túc Tỳ-kheo 250 giới và thực hành Tứ y pháp.
    1. Người tu kht thực chỉ được ăn đồ xin mà thôi, nng ngày hi thuyết pháp đc giới bn được ăn ti chùa.
 
    1. Người tu kht thực chỉ lượm vi bỏ mà đâu li thành áo, nếu có ai cúng vải, đồ cũ tđược nhn.
 
    1. Người tu kht thực chỉ nghỉ dưới ci cây, nng có ai cúng lều am nhỏ bng lá, mt cửa t được ở.
 
    1. Người tu kht thực chỉ dùng phân uế ca bò mà làm thuc trong khi đau, nng có ai cúng thuc, du, đường tđược dùng.

Vào mt đêm, Ngài mng thy Đức Pht ng hiện thọ ký cho Ngài được Pháp danh là Minh Đăng Quang. Tđó Ngài phát nguyn Ni truyn Thích-ca Cnh phápsng đời phạm hạnh ca Pht Tăng xưa. Vi giới đức đy đủ, tLinh Bửu tự, Ngài hành đạo khp nơi, từ nơi ny đến nơi khác, nh ảnh ca mt nthân tướng trang nghiêm sáng ngi như nht nguyệt, không ncửa, không gia đình quyến thuc, không tài sản bạc tiền, đu trần
 


chân không, thân đp y vàng, kht thực hóa duyên đã cảm hóa được nhiều người mộ đạo.

Đúng là:

Mt bát cơm ngàn nhà, Thân chơi muôn dm xa, Mun thoát đường sanh tử, Xin ăn ngày tháng qua”.
Từ đó, bước chân ca Ngài đi đến đâu được mi người theo tu, nghe pháp đông đến đó, Pht tử khp miền Nam nước Việt đều nỡng mộ mt tu sĩ thanh xuân, giới hnh sáng ngi, tướng hảo trang nghiêm đang thực hành hnh Pht Tăng xưa. Ngài không khác gì mt vị đứng trên ttrường chỉnh đn Tăng-già. Trong thời gian này, Ngài thâu nhn đtử, người đu tiên là thy THu, ri tiếp đến là cvxut gia thanh niên, trung niên, Tăng đoàn hành trì giới lut tinh tn tu hành, làm sng li hình nh Pht và Thánh chúng ngày xưa. Ngài dy Tăng chúng: “Nên tp sống chung tu hc”. Ngài tạo cho hàng xut gia và ti gia cuc sng an lc đạo đức, hnh phúc tht sự.

Ngài đã viết bChơn lgồm 69 quyển, dn drõ ràng vsự nh thành cuc sng ca con người và vn vt, nhân sinh quan ra sao, con đường tu tp bt đu từ đâu, ly gì đlàm giềng mi hướng đến, svô nghĩa trong phân biệt tín nỡng tôn giáo – tông phái, và con đường đưa đến đạo quả. BChơn lca Đức Tsư cnh là kho tàng Pháp bảo vi diệu cho hàng đệ tử và chúng sanh trong hiện ti và tương lai.

Vào năm 1954, chiều 30 tháng Gng năm Giáp Ng, ti Tnh xá Ngc Quang (Sa Đéc), Ngài tp trung đệ tử dn dò sách tn, phi tinh tn tu hc, phi mở mang mi đạo, truyền bá giáo pháp khp nơi, và nht là phi giữ gìn oai nghi giới lut tinh nghiêm.

Sáng mùng 01 tháng 2 năm Giáp Ng(1954), Ngài từ giã cđệ
 


tử, cùng vi 3 vđệ tử là Trưởng lão Giác Thy 80 tuổi, sa-di Giác Pháp 14 tui và sư Giác Nghĩa lái xe n đường vTnh xá Ngc Viên, Vĩnh Long.

Ngài đi đến Cn Thơ qua bắc Bình Minh, Cái Vn tcó lệnh ca Trung tướng Trn Văn Soái (Năm Lửa), Tng Tư lệnh giữ đoàn li và đưa o Tng hành dinh làm vic. Từ đó, Ngài vng bóng cho đến nay tròn 60 năm (mùng 1/2 Giáp Ng1954 - mùng 1/2 Giáp Ng2014).

Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam được gn liền vi cuc đời hành đạo, truyền giáo ca Đức Tsư Minh Đăng Quang. Ngài là mt vdám khng định lp trường tư tưởng ca mình Ni truyền Thích-ca Chánh pháp, và nhờ đạo chánh cho nên đường li đó được duy trì đến ngày nay. Tuy thi gian hành đạo truyền giáo ít ỏi, nng được coi nlà thi nguyên thy ca Hphái Kht sĩ Việt Nam. Tuy sơ khai nng vững chc và sáng ngi bi hnh nguyện xả kỷ lợi tha, trì bình kht thực, hóa độ chúng sanh.

Tuy Ngài đã vng bóng 60 năm nng giáo pháp ca Ngài vn ta rng khp 2 miền Nam-Trung nước Việt, giờ đây Hphái còn hiện diện cả miền Bc Việt Nam và mt snước trên thế giới.

Ñng cao đca Ngài, cTôn đức Tăng Ni đem giáo pháp ca Ngài xuôi ngược từ thành thị đến thôn quê. Ánh đạo vàng Kht sĩ đi đến đâu cũng được người dân chp nhn, vì Tăng Ni đem được ý ca Pht, lời ca Pht bng Việt ngữ – tiếng nói ca Việt Nam đến cho người dân Việt Nam. Các Ngài đã biết vn dng vốn nn ngữ tiếng Việt phong phú đtruyền ti tư tưởng ca Pht giáo trong hai hệ Hán tng và Pāli tng bng văn vn, văn xuôi dễ hiểu, nên dễ thâm nhp o tâm thức ca người Pht tử. Kinh văn Việt dịch ca Hphái Kht sĩ không hoa mĩ mơ h, mà mc mc dễ hiểu, thm sâu o lòng người, giúp con người hiểu được slàm lành lánh dữ, quo luân hồi.

Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam được phát triển mnh đến ngày naylà nhờ o sgiáo hóa ca Ngài. Ngài đã chn hưng Pht giáo bng sthực hành tri nghiệm ca bn thân, bng thân giáo nghiêm túc cho hàng đệ tử xut gia và ti gia. Ngài giúp chúng sinh thi nay thy rõ Pht giáo qua nếp sng Tăng đoàn Kht sĩ hiện ti và thi Đức Pht hiện vtrong thực ti, không còn hình dung qua kinh điển và ssách. Ngài hướng dn mi người quay vthực tp, tu sửa nơi tự thân, phi thực hành giáo pháp miên mt chứ không chỉ nguyện cu tng niệm, đcó được hnh phúc tht strong cuc sng.

Tóm li, cuc đời và đạo nghiệp ca Đức Tsư Minh Đăng Quang là mt trang schói li trong Pht giáo Việt Nam chúng ta. Ngài là người Việt Nam, sở hành sđắc cũng ti Việt Nam, độ chúng sanh giúp đời cũng ti Việt Nam. Ngài tri nghiệm stu hc, đem li hành trì ca Pht Tăng xưa, thương tưởng, dy dỗ đồ chúng.

Kính ly Ngài! Chúng con thành kính ghi nhớ công đức ca Ngài sut đời.

Vun trng mt cội Bồ-đề,

Đcho trăm htrở về nương thân. Mà người hóa kiếp cnhân,
Tìm đâu cho thy vết chân phi phàm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây