• Thực hiện thông tư 390 HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_____________________________________

Số: 226/CV-HĐTS
V/v thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________
                  
                  
              Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018
                              
Kính gửi:     Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.
                                               
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử có nhu cầu tu tập, sinh hoạt tôn giáo tập trung ở những địa phương chưa có đủ điều kiện thành lập Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, chưa có đủ điều kiện thành lập cơ sở thờ tự chùa, tự viện, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Thông tư số 390/TT-HĐTS do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 10/10/2018.
Nội dung của Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh chưa có đủ điều kiện thành lập Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và các địa phương chưa có đủ điều kiện thành lập cơ sở thờ tự chùa, tự viện tiến hành các thủ tục hành chính đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo đúng Điều 16, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016.
Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thống nhất quản lý việc sinh hoạt tôn giáo, tu tập của các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tập trung tại địa phương mình và tiến hành các thủ tục hành chính đăng ký như sau:
1. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị nhu cầu đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tập trung tại địa phương mình đến Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị do Trưởng ban Ban Trị sự ký;
b) Báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Trị sự (năm thành lập, tóm tắt quá trình hoạt động Phật sự);
c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện Ban Trị sự (Trưởng ban, Phó ban Ban Trị sự);
d) Giấy chứng nhận Trụ sở của Ban Trị sự.
2. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ đăng ký pháp nhân phi thương mại cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh theo Điều 30, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016. Đồng thời, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tiến hành ủy quyền thực hiện theo Điều 138, Bộ Luật dân sự 2015 cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tôn giáo tập trung.
3. Hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử gồm:
a) Văn bản đăng ký (theo Mẫu B5 Nghị định 162/2017/NĐ-CP) nêu rõ: tên tổ chức đăng ký (Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh); họ tên, nơi cư trú của người đại diện Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt  tôn giáo, số lượng người tham gia;
b)  Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung (giấy tờ nhà, đất hợp pháp và được sự chấp thuận của chủ sở hữu);
c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử sinh hoạt tôn giáo tập trung;
d) Bản tóm tắt pháp môn tu tập đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung;
Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, phường nơi các Đạo tràng, nhóm tín đồ Phật tử đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung sẽ trả lời chấp thuận bằng văn bản theo thời gian quy định của pháp luật. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Vậy xin được làm rõ mục đích, đối tượng, nội dung và quy trình thực hiện Thông tư số 390/TT-HĐTS do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ký ngày 10/10/2018 để Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố áp dụng trong quá trình điều hành Phật sự được thành tựu viên mãn.
Trân trọng!
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HTCT HĐTS (b/cáo);
- Ban TTr. HĐTS (b/cáo);
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Vụ Phật giáo BTGCP;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh,
   thành phố;
- Lưu VP1,VP2.                
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)


Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Số kí hiệu 226/CV-HĐTS
Ngày ban hành 30/10/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/10/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký TT Thích Đức Thiện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
 • Thực hiện thông tư 390 HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây