• Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ PL2562

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  
086 /BT.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03  năm 2018
 
 

THÔNG BẠCH

TỔ CHỨC AN CƯ KẾT HẠ PHẬT LỊCH 2562

                            Kính gửi :   BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                                GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH, THÀNH PHỐ                                         
            Kính thưa Quý Ban,
Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kết hạ, Tăng Ni hàng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.
            Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN hướng dẫn việc tổ chức An cư Kết hạ PL.2562 - DL.2018 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
1.      Việc tổ chức An cư Kết hạ do Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh) chịu trách nhiệm đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp và ấn định địa điểm An cư. Mỗi đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên; Tăng, Ni an cư riêng biệt.
Nếu Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh ủy nhiệm cho Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện) tổ chức, đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.
2.      Đối với những đơn vị GHPGVN cấp tỉnh không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh, thành phố. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi tổ chức ACKH liên tỉnh, thành phố tiến hành thủ tục đăng ký với Cơ quan Nhà nước cùng cấp.
 1. Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.
 2. Đối với những cơ sở là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) có đông Tăng Ni tu học, muốn tổ chức An cư tại chỗ thì phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản.
 3. Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có thể lồng ghép việc tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kết hạ.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
1.  Về mặt Giáo hội:
a.    Điểm An cư Kết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
b.    Điểm An cư Kết hạ do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký với Trung ương Giáo hội.
2. Về mặt Luật pháp:
a.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp huyện, thì đăng ký với UBND cấp huyện.
b.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp tỉnh, thành phố thì đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
c.    Đối với Tăng Ni ở các tỉnh, thành khác đến xin ACKH tại các tỉnh, thành có tổ chức An cư tập trung thì phải được sự chấp thuận của Ban Trị sự và đăng ký tạm trú tạm vắng với Chính quyền nơi đi và nơi đến.
3.  Hồ sơ xin phép:
a.   Trường hợp An cư Kết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỷ khiêu thường trú trở lên nếu an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thụ giới; Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và Ban Trị sự cấp tỉnh, thành mới được phép tổ chức.
b.   Đối với những điểm An cư Kết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).
c.    Sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan Nhà nước, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh lập thủ tục đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.
C.     NỘI DUNG SINH HOẠT TRONG 3 THÁNG AN CƯ KẾT HẠ:
            Để đạt được mục đích của việc an cư Kết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Tuệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Tổ chức các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau đây:
1.     Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành... giữ gìn uy nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.
2.     Tùy theo trình độ của Tăng Ni An cư từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề.
3.     Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và đông Tăng Ni an cư, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chính Giáo hội theo một số tài liệu như: Luật học đại cương, Yết ma Chỉ Nam, tài liệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI, triển khai Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh…
4.     Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ an cư, nên chú trọng đến việc phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường. Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị sự, Ban Giảng huấn các Trường hạ tổ chức và hướng dẫn. Nếu có yêu cầu Trung ương Giáo hội hỗ trợ, đề nghị Quý Ban Trị sự có công văn gửi về Văn phòng Trung ương, Văn phòng Thường trực GHPGVN trước ngày khai Hạ một tháng để tiện việc sắp xếp.
5.     Mời đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, nhất là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.
D. THỜI GIAN AN CƯ KẾT HẠ:
1.     Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ phái Khất sĩ thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch.
(Đối với một số BTS các tỉnh phía Bắc có truyền thống kết tập Hậu An cư sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 05 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch).
2.     Đối với Phật giáo Nam Tông thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.
E. THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC AN CƯ KẾT HẠ VỀ VĂN PHÒNG TWGH:
            Sau khi công tác tổ chức An cư Kết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tiến hành lập danh sách Tăng Ni an cư tập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội. Danh sách phân làm hai loại:
1.     Danh sách Tăng Ni đã được TWGH cấp chứng điệp An cư Kết hạ.
 1. Danh sách Tăng Ni an cư kết hạ lần đầu để Trung ương Giáo hội xét duyệt cấp chứng điệp An cư Kết hạ cho Tăng Ni. Danh sách lập theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, năm thọ giới Tỷ khiêu, Tỷ Khiêu Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kết hạ.
Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thụ giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni do TWGH cấp, 2 ảnh màu 2x3.
3.     Đối với những hành giả an cư giới phẩm Sa di, Sa di Ni, Thức Xoa, do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận An cư.
 4.   Thời gian gửi báo cáo kết quả công tác tổ chức An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.
- Các Tỉnh, Thành phố phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Các Tỉnh, Thành phố phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH - Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
            Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Ban Thường trực HĐTS “để b/c”
- HT. Chủ tịch HĐTS “để b/c”
- UBTW MTTQVN;
- Ban Tôn giáo Chính phủ - Vụ PG;
- Văn phòng T.176;
- VP Ban Dân Vận TW (T.78)
               “để b/c”
- UBND, UBMTTQ, SNV-BTG các Tỉnh, TP
       “để kính tường và giúp đỡ”
- Lưu VPI - VPII
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

đã ký

Hoà Thượng Thích Thiện Pháp


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018
Số kí hiệu 086 /TB.HĐTS
Ngày ban hành 22/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/03/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông bạch
Lĩnh vực TĂNG SƯ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Pháp
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018
 • Thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ PL2562
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây