• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 12/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 285/QĐ-HĐTS. ký ngày 23/10/2017.

Xem hình ảnh tổ chức đại hội
Xem hình ảnh đại hội

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------
Số: 285/QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------


Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhiệm kỳ IV (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ tờ trình số 107/TTr-BTST ngày 02/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, V/v phê chuẩn các chức danh Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ (2017 - 2022);
Căn cứ công văn số 113/CV-BTST ngày 12/10/2017 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, V/v đăng ký các chức danh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc.
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), gồm 44 thành viên trong đó 39 thành viên Ban Trị sự (15 Ủy viên Ban Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), 05 thành viên dự khuyết Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Thanh Duệ làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Vĩnh Phúc“để biết”;
- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCHHòa thượng Thích Thiện Nhơn

 
 

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC
NHIỆM KỲ IV (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 285/QĐ-HĐTS ngày 23/10/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 vị) :

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1 HT. Thích Thanh Duệ
(Đoàn Ngọc Duệ)
Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
2 TT. Thích Minh Trí
(Hoàng Đức Thắng)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
3 ĐĐ. Thích Thanh Lâm
(Phạm Văn Tuyến)
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó ban Thường trực ban Tăng sự; Thủ quỹ.
4 ĐĐ. Thích Minh Pháp
(Nguyễn Văn Hội)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa.
5 ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt
(Đường Minh Phương)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
6 ĐĐ. Thích Tâm Vượng
(Nguyễn Văn Ly)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký; Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
7 ĐĐ. Thích Tỉnh Thuần
(Nguyễn Văn Vân)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
8 ĐĐ. Thích Giác Minh
(Hoàng Công Sỹ)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
9 ĐĐ. Thích Nguyên Cao
(Trần Sơn Long)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Phó Thư ký.
10 ĐĐ. Thích Nguyên Đạo
(Trần Đức Hóa)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát.
11 ĐĐ. Thích Thanh Phương
(Bùi Viết Nhượng)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
12 ĐĐ. Thích Vĩnh Trường
(Nguyễn Phú Khiêm)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
13 ĐĐ. Thích Thanh Toản
(Lương Văn Toản)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
14 SC. Thích Đàm Khang
(Vũ Thị Mỳ)
Phó Trưởng Ban Trị sự  kiêm Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới; Kế toán.
15 SC. Thích Nữ Viên Đăng
(Nguyễn Phạm Hồng Sương)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký, Chánh Văn phòng.
 

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (24 vị):

 
16 ĐĐ.Thích Vinh Quang
(Trần Như Toản)
Ủy viên Ban trị sự.
17 ĐĐ. Thích Thanh Thuần
(Bùi Như Dần)
Ủy viên Ban Trị sự.
18 ĐĐ. Thích Minh Sơn
(Phạm Minh Khánh)
Ủy viên Ban Trị sự.
19 ĐĐ. Thích Nhuận Lâm
(Phan Anh Vũ)
Ủy viên Ban Trị sự.
20 ĐĐ. Thích Viên Quang
(Trương Quang Hội)
Ủy viên Ban Trị sự.
21 ĐĐ. Thích Quảng Thủy
(Mai Minh Long)
Ủy viên Ban Trị sự.
22 ĐĐ. Thích Đức Tùng
(Nguyễn Đức Thuận)
Ủy viên Ban Trị sự.
23 ĐĐ. Thích Giác Quang
(Chu Thanh Cường)
Ủy viên Ban Trị sự.
24 ĐĐ. Thích Giác Thành
(Cao Xuân Linh)
Ủy viên Ban Trị sự.
25 ĐĐ. Thích Thiện Đức
(Nguyễn Văn Trung)
Ủy viên Ban Trị sự.
26 ĐĐ. Thích Đức Nam
(Đinh Văn Út)
Ủy viên Ban Trị sự.
27 ĐĐ. Thích Chiếu Phát
(Trần Hoàng Nguyên)
Ủy viên Ban Trị sự.
28 ĐĐ. Thích Huệ Sỹ
(Vương Văn Nghĩa)
Ủy viên Ban Trị sự.
29 SC. Thích Đàm Thu
(Nguyễn Thị Xuân)
Ủy viên Ban Trị sự.
30 SC. Thích Đàm Trầm
(Đào Thị Lư)
Ủy viên Ban Trị sự.
31 SC. Thích Nữ Thuận Thanh
(Huỳnh Thị Vy Vân)
Ủy viên Ban Trị sự.
32 SC. Thích Nữ Từ Hiếu
(Cảnh Thị Thanh Thủy)
Ủy viên Ban Trị sự.
33 SC. Thích Đàm Phú
(Phạm Thị Luận)
Ủy viên Ban Trị sự.
34 SC. Thích Đàm Minh
(Lưu Thị Hường)
Ủy viên Ban Trị sự.
35 SC. Thích Nữ Tâm Khai
(Phạm Thị An)
Ủy viên Ban Trị sự.
36 SC. Thích Giác Tính
(Bùi Thị Tú)
Ủy viên Ban Trị sự.
37 SC. Thích Nữ Viên Chiếu
(Đỗ Đoàn Kiều Oanh)
Ủy viên Ban Trị sự.
38 SC.Thích Nữ Hương Nguyệt
(Trần Thị Châu Thủy)
Ủy viên Ban Trị sự.
39 SC.Thích Nữ Đức Tâm
(Nguyễn Thị Hoan)
Ủy viên Ban Trị sự.
 

III. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN TRỊ SỰ (05 vị):

 
40 ĐĐ.Thích Đức Chánh
(Trần Đức Hưng)
Ủy viên dự khuyết Ban trị sự.
41 ĐĐ. Thích Huệ Cần
(Nguyễn Phong Chuyên)
Ủy viên dự khuyết Ban trị sự.
42 ĐĐ. Thích Đạo Tâm
(Lê Xuân Quyền)
Ủy viên dự khuyết Ban trị sự.
43 SC.Thích Nữ Hương Chơn
(Trần Thị Bạch Yến)
Ủy viên dự khuyết Ban trị sự.
44 SC.Thích Diệu Thanh
(Nguyễn Thị Hồng)
Ủy viên dự khuyết Ban trị sự.


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017
Số kí hiệu 285/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 22/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây