• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tiền Giang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 18/7/2017 tại Chùa Vĩnh Tràng, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 456/QĐ.HĐTS ký ngày 12/08/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   456 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 3610/UBND-NC ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ văn bản số 133/CV-BTS ngày 10/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 08 thành viên Ban Chứng minh; 47 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 22 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Tiền Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG

NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 456 /QĐ.HĐTS ngày 12/8/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Bửu Thông
(Trần Văn Tánh)
1923 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Đạt Quảng
(Ngô Văn Dậu)
1930 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Quảng Tường
(Lê Văn Quân)
1938 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Trí Hườn
(Phan Văn Bảy)
1947 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Thiện Hòa
(Võ Văn Năm)
1939 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Minh Chí
(Huỳnh Văn Sĩ)
1950 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Tâm
(Nguyễn Văn Luông)
1941 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Hạnh Trân
(Lê Quang Chương)
1949 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Minh
(Huỳnh Ngọc Anh)
1950 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Hoằng Đức
(Lê Văn Kỉnh)
1954 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Giác Nhân
(Nguyễn Văn Thành)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Lộc
(Đặng Văn Hảo)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Đức
(Phan Văn Nước)
1977 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
NS. Thích nữ Tịnh Nghiêm
(Trần Phi Loan)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Năng
(Nguyễn Thị Nghi)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Phát
(Mai Phát Thủ)
1987 Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Đức
(Nguyễn Hòa Hiệp)
1985 Phó Thư ký I,
kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Bửu
(Nguyễn Thanh Hồng)
1974 Phó Thư ký II,
kiêm Phó Chánh Văn phòng
 1.  
TT. Thích Bửu Hiền
(Nguyễn Ngọc Chánh)
1966 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
 1.  
TT. Thích Bửu Hòa
(Lê Văn Sáng)
1960 Trưởng ban Nghi lễ
 
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nguyên
(Đặng Tấn Lộc)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Hiếu
(Hồ Văn Tuấn)
1970 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyện
(Đào Quang Toại)
1975 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhuận
(Mai Ngọc Dũng)
1969 Thủ quỹ
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Chuộng)
1972 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
HT. Thích Nguyên Tấn
(Nguyễn Văn Tuất)
1937 Ủy viên Thường trực
 1.  
HT. Thích Thiện Nhẫn
(Huỳnh Văn Hiểu)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Giác Tây
(Nguyễn Tấn Thành)
1949 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thiện Lưu
(Nguyễn Văn Lượm)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Chánh
(Nguyễn Tấn Đáng)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Thắng
(Võ Văn Sang)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Quang
(Trần Văn Bổn)
1962 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Minh Nhẫn
(Nguyễn Thị Nhường)
1950 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Minh
(Nguyễn Văn Bửu)
1979 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Quảng Thiện
(Lê Văn Cỏn)
1956 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thông Kim
(Trần Thanh Nhàn)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trực
(Huỳnh Văn Nở)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thiền
(Nguyễn Minh Thảo)
1977 1986
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Nhân
(Nguyễn Trí Phúc)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đạo
(Huỳnh Văn Hữu Danh)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nghiêm
(Trần Kim Quang)
1957 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Danh
(Trương Văn Thơm)
1956 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thanh
(Trần Minh Tuấn)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ngộ
(Nguyễn Minh Tân)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Hòa
(Lê Thanh Vũ)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Độ
(Phạm Phú Đắc)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Châu
(Nguyễn Thành Nghĩa)
1975 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tắc Hoa
(Nguyễn Hồng Chính)
1950 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Thông
(Phan Thị Thu Hồng)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tuyết Liên
(Lê Thị Ngọc Hiệp)
1957 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Nguyên
(Lê Thị Bảy)
1958 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tuệ Minh
(Nguyễn Thị Phước)
1956 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Trang
(Lê Thị Kim Dung)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Thủy
(Lương Ái Quyên)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Hương
(Nguyễn Thị Tuyết Lan)
1959 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017
Số kí hiệu 456/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 11/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/08/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tiền Giang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây