• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/3/2017 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, TP.Huế). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 185/QĐ.HĐTS ký ngày 10/04/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  185 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ xác nhận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ thư trình số 048/2017/TT-BTS ngày 21/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, V/v xin ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 14 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 57 thành viên Ban Trị sự chính thức và 12 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Đức Thanh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Thừa Thiên Huế“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 185 /QĐ.HĐTS ngày 10/4/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
          1. Hòa thượng Thích Đức Phương
          2. Hòa thượng Thích Huệ Ấn
          3. Hòa thượng Thích Tâm Thọ      
          4. Hòa thượng Thích Lưu Hòa
          5. Hòa thượng Thích Chơn Tế
          6. Hòa thượng Thích Tánh Tịnh
          7. Hòa thượng Thích Thanh Liên
          8. Hòa thượng Thích Giác Quang
          9. Hòa thượng Thích Quán Hạnh
         10. Hòa thượng Thích Từ Vân
          11. Hòa thượng Thích Quang Nhuận
          12. Hòa thượng Thích Hải Ấn
          13. Hòa thượng Thích Chơn Hương
          14. Hòa thượng Thích Quán Chơn.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Đức Thanh
(Nguyễn Thành Mãn)
1943 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Khế Chơn
(Nguyễn Sum)
1951 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
HT. Thích Huệ Phước
(Nguyễn Đình Cấu)
1957 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
TT. Thích Giác Đạo
(Lê Thắng)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Pháp Tông
(Nguyễn Văn Thông)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Phước Minh
(Đào Đối)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Tịnh Quang
(Trần Viết Trấn)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Kiên Tuệ
(Nguyễn Sự)
1956 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Nguyên Đạt
(Lê Công Thuận)
1968 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Thường Chiếu
(Hoàng Thông)
1968 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Lương Nguyên
(Trương Xuân Nam)
1972 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Tư
(Lê Quang Tư)
1977 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Trí
(Phạm Phước Mão)
1975 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
NS. Thích nữ Minh Tú
(Mai Thị Đông)
1950 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Đàm
(Võ Thị Tuyết Vân)
1947 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Minh Đạt
(Trần Thị Châu)
1954 Thủ quỹ
 1.  
TT. Thích Trí Đạo
(Hà Văn Lý)
1949 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Tâm Pháp
(Nguyễn Thuyết)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Quang
(Phan Văn Bồi)
1978 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Thế Trang
(Đinh Văn Thái)
1958 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thanh Hòa
(Mai Văn)
1956 Ủy viên
 1.  
TT. Tuệ Tâm
(Quách Cà)
1956 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nguyên Minh
(Nguyễn Xuân Trắc)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Nguyên Thành
(Lê Văn Mẫn)
1968 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tuệ Vân
(Phan Đức Lộc)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thế Thanh
(Nguyễn Văn Phương)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
(Nguyễn Văn Phụng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Thường
(Trần Văn Na)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Đức
(Đoàn Nguyên Hữu)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
(Nguyễn Văn Khởi)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Ngộ Tùng
(Đoàn Phước Thiện)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hoằng Mãn
(Nguyễn Dũng)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Bửu
(Trần Bảy)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phương
(Nguyễn Bê)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thông
(Trần Văn Huế)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Không Nhiên
(Đoàn Văn An)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chính
(Nguyễn Văn Chính)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Minh
(Tống Thanh Bình)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa
(Lê Đình Hướng)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tuệ
(Lê Văn Thân)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huyền Ngộ
(Phùng Hữu Nhật)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Tuệ
(Trần Đình Tài)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Tuệ
(Lê Công Lập)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tín Nhơn
(Lê Đình Diệm)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Mỹ
(Lê Bảo Long)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyện
(Nguyễn Văn Liêu)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chuẩn
(Võ Lê Như Vũ)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
(Trần Viết Phòng)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
(Trương Văn Minh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Quang
(Nguyễn Văn Hóa)
1976 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Nhẫn
(Nguyễn Thị Tư)
1954 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ An
(Nguyễn Thị Chánh)
1953 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Phước Thiện
(Nguyễn Thị Nguyệt)
1970 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Chiếu
(Trần Bạch Nhật)
1961 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Ngọc
(Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
1957 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Phúc
(Trần Văn Tiền)
1951 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Toại
(Nguyễn Viết Kế)
1952 Ủy viên

IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 1.  
TT. Thích Kiên Niệm
(Đoàn Khương Lớn)
1965 Ủy viên dự khuyết
 1.  
TT. Thích Thông Mãn
(Lê Kiều Minh)
1966 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Chiếu
(Lê Trần Nhật Đăng)
1977 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Viên
(Hồ Sĩ Hùng)
1978 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thường
(Mai Khắc Thống)
1976 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Quang
(Nguyễn Văn Trí)
1974 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Hương Hải
(Trần Vĩnh Phú)
1977 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Thuần Châu
(Trần Chính Chơn)
1985 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Điền
(Trần Quốc Phương)
1980 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Như
(Đoàn Phước Trị)
1978 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Giải
(Lê Thị Thùy Trang)
1976 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Cư sĩ Nguyên Thanh
(Đỗ Trọng Hạnh)
1956 Ủy viên dự khuyết
 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017
Số kí hiệu 185/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 09/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây