• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Bình

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 11/8/2017 tại nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình (TP.Thái Bình). Quyết định chuẩn y nhân sự số:336/QĐ-HĐTS. ký ngày 11/12/2017.

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   336 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Hà Nội, ngày 11 tháng 12  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

 Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN;
 Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
 Căn cứ công văn số 4309/UBND-NC ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thành phần Ban Trị sự, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình;
Căn cứ tờ trình số 98/TTr-BTS ngày 10/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVNN tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ VIII (2017-2022).
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ VIII (2017-2022), gồm 42 thành viên, do Thượng tọa Thích Thanh Hòa làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 tỉnh Thái Bình“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã kýHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH THÁI BÌNH

NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 336/QĐ-HĐTS ngày 11/12/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (15 VỊ) :
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1. TT. Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Quang Hòa)
Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
 
2. TT. Thích Thanh Định
(Lê Văn Định)
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp.
3. ĐĐ. Thích Thanh Vượng
(Lê Văn Vượng)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa.
4. NS. Thích Đàm Thoa
(Vũ Thị Thoa)
Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới.
5. ĐĐ. Thích Thanh Ân
(Đào Văn Thảnh)
Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính.
6. ĐĐ. Thích Trí Sử
(Đào Văn Sử)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ.
7. ĐĐ. Thích Minh Thành
(Vũ Thành Luân)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni.
8. ĐĐ. Thích Thanh Bản
(Trần Thanh Bản)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
9. ĐĐ. Thích Thanh Quyến
(Đào Ngọc Quyến)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó ban Văn hóa.
10. ĐĐ. Thích Thanh Mẫn
(Đào Văn Khoa)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
11. ĐĐ. Thích Thanh Chương
(Phạm Như Hương)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế.
12. ĐĐ. Thích Thanh Diễn
(Bùi Văn Mịch)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông.
13. ĐĐ. Thích Thanh Tùng
(Trần Văn Tiền)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký Chánh Văn phòng.
14. ĐĐ. Thích Thanh Ngọc
(Đặng Văn Ngọ)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó Thư ký Trưởng ban Kiểm soát.
15. SC. Thích Đàm Lương
(Nguyễn Thị Bắc)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó phân ban Ni giới.

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (27 VỊ):
16. TT. Thích Thanh Tụ
(Bùi Văn Khôi)
Ủy viên Ban Trị sự
17. ĐĐ. Thích Nhuận Tâm
(Nguyễn Văn Duẩn)                
Ủy viên Ban Trị sự
18. ĐĐ. Thích Thanh Lâm
(Nguyễn Văn Lâm)
Ủy viên Ban Trị sự
19. ĐĐ. Thích Thanh Quân
(Vũ Văn Quân)
Ủy viên Ban Trị sự
20. ĐĐ. Thích Tâm Kính
(Đỗ Đăng Hiếu)
Ủy viên Ban Trị sự
21. ĐĐ. Thích Minh Thái
(Nguyễn Văn Sơn)
Ủy viên Ban Trị sự
22. ĐĐ. Thích Thanh Lợi
(Đỗ Văn Lợi)
Ủy viên Ban Trị sự
23. ĐĐ. Thích Thanh Nhã
(Nguyễn Văn Bính)
Ủy viên Ban Trị sự
24. ĐĐ. Thích Minh Huân
(Nguyễn Văn Việt)
Ủy viên Ban Trị sự
25. ĐĐ. Thích Thanh Lan
(Nguyễn Đình Khước)
Ủy viên Ban Trị sự
26 ĐĐ. Thích Thanh Tân
(Vũ Văn Tần)
Ủy viên Ban Trị sự
27. NS. Thích Đàm Nhẫn
(Vũ Thị Mỡ)
Ủy viên Ban Trị sự
28. SC. Thích Đàm Tường
(Trần Thị Tân)
Ủy viên Ban Trị sự
29. SC. Thích Đàm Hằng
(Nguyễn Thị Hằng)
Ủy viên Ban Trị sự
30. SC. Thích Đàm Tuyên
(Phạm Thị Nương)
Ủy viên Ban Trị sự
31. SC. Thích Đàm Hoa
(Phan Thị Hoa)
Ủy viên Ban Trị sự
32. SC. Thích Đàm Thuần
(Đoàn Thị Ngần)
Ủy viên Ban Trị sự
33. SC. Thích Diệu Ngọc
(Cao Thị Ngọc)
Ủy viên Ban Trị sự
34. SC. Thích Diệu Thủy
(Nguyễn Thị Hải Lý)
Ủy viên Ban Trị sự
35. SC. Thích Đàm Nhiệm
(Nguyễn Thị Năm)
Ủy viên Ban Trị sự
36. SC. Thích Diệu Trang
(Bùi Thị Thạo)
Ủy viên Ban Trị sự
37. SC. Thích Đàm Thính
(Mai Quỳnh Nga)
Ủy viên Ban Trị sự
38. SC. Thích Diệu Minh
(Nguyễn Thị Mơ)
Ủy viên Ban Trị sự
39. SC. Thích Đàm Nhàn
(Trịnh Thị An)
Ủy viên Ban Trị sự
40. SC. Thích Diệu Mai
(Đặng Thị Xim)
Ủy viên Ban Trị sự
41. SC. Thích Đàm Gấm
(Nguyễn Thị Gấm)
Ủy viên Ban Trị sự
42. SC. Thích Tâm Trí
(Vũ Thị Chiều)
Ủy viên Ban Trị sự


 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
Số kí hiệu 336/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 10/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Thái Bình
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Thái Bình
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây