• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/6/2017 tại chùa Linh Quang (P.3, TP.Tây Ninh), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 392/QĐ.HĐTS ký ngày 11/07/2017.

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________

Số : 392  /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07  năm 2017
 


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1735/UBND-DT ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ tờ trình số 737/TT-BTS ngày 05/7/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 36 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 17 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Niệm Thới làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Tây Ninh“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
_______
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH
NHIỆM KỲ VI (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 392  /QĐ.HĐTS ngày 11/7/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                  1. Hòa thượng Thích Tịnh Khai 
                  2. Hòa thượng Thích Diệu Khánh 
                  3. Hòa thượng Thích Quảng Kim 
                  4. Hòa thượng Thích Thông Nghiêm               
II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
                 1. Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa          
III. THÀNH VIÊN BAN TRỊ SỰ:
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Niệm Thới
(Phạm Đình Khương)
1949 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Huệ Tâm
(Chế Hoàng Minh)
1952 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
HT. Thích Minh Bửu
(Trần Văn Bé)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Minh Nhân
(Phạm Văn Bé)
1947 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Khanti ThaNo
(Nguyễn Văn Chạy)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự phụ trách PGNT Khmer, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
NS. Thích nữ Châu Liên
(Nguyễn Thị Cẩm Loan)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thức
(Phạm Hợi)
1970 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Phạm Ngọc Tâm)
1979 Phó Thư ký 1 kiêm Chánh Văn phòng
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thiện
(Hồ Thị Làm)
1955 Phó Thư ký 2
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hải
(Phạm Thị Thu Hà)
1956 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh,
Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn
(Nguyễn Tin)
1973 Trưởng ban Pháp chế
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Phạm Văn Phúc)
1976 Trưởng ban Kiểm soát
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Bình
(Lê Minh Hiền)
1975 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm
(Đào Hữu Anh)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
(Chế Phước Vinh)
1979 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thuận
(Nguyễn Văn Ry)
1955 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Âm
(Nguyễn Thanh Nhã)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Tâm Liên
(Nguyễn Thị Đông)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Đức
(Trần Thị Tuyết Hồng)
1971 Ủy viên Thường trực

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
HT. Thích Thiện Thới
(Nguyễn Văn Luôn)
1953 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Định Tánh
(Lê Minh Đức)
1952 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hiếu
(Nguyễn Văn Dàng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nghiêm Đạo
(Bùi Văn Lâm)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đạt
(Huỳnh Tấn Đạt)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Lê Văn Huỳnh)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Nguyễn Trọng Trí)
1976 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Chơn
(Chế Hoàng Tùng)
1975 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Liên
(Nguyễn Thị Liên)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Linh
(Lê Thị Huỳnh Vân)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đồng Lạc
(Nguyễn Thị Duy An)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trí Liên
(Nguyễn Thị Hoa)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Liên
(Trần Thị Ngọc Mai)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngọc Liên
(Nguyễn Thị Thùy Nhân)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ngân
(Trịnh Thị Ngàn)
1979 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngôn Liên
(Phạm Thị Kim Luyến)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Nguyễn Thị Hạnh)
1972 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
Số kí hiệu 392/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 10/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây