• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 24/4/2017 tại  nhà Văn hóa tỉnh Quảng Trị, số 1A đường Hùng Vương, TP. Đông Hà . Quyết định chuẩn y nhân sự số: 271/QĐ.HĐTS ký ngày 23/05/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   271 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị
Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1892/UBND-NC ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ tờ trình ngày 18/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 65 thành viên (19 thành viên Ban Thường trực, 46 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Thiện Tấn làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Quảng Trị để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG TRỊ

NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 271 /QĐ.HĐTS ngày 23/5/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Tấn
(Thái Thanh Hùng)
1945 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Quảng Thiện
(Thái Tăng Lạc)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Hải Tạng
(Nguyễn Đình Hoa)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn
(Lê Đình Tuệ)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Không
(Lê Văn Thục)
1969 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Thành
(Thái Tăng Cảm)
1976 Phó Chánh Thư ký - Chánh Văn phòng
 1.  
Đạo hữu Tâm Oai
(Nguyễn Nhân Dũng)
1973 Phó Chánh Thư ký – Phó Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Năng
(Trần Lý Khánh)
1975 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhơn
(Võ Đình Dũng)
1969 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Luận
(Nguyễn Đăng Thùy)
1976 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Lương
(Lê Viết Sơn)
1976 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Châu
(Phan Văn Đô)
1978 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Mãn
(Phan Văn Thành)
1974 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
NS. Thích nữ Thông Mẫn
(Trần Thị Hằng)
1957 Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS.  Thích nữ Nguyệt Liên
(Tạ Thị Hòa)
1954 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Tịnh
(Võ Thị Minh Liên)
1964 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Nguyện
(Phạm Như Hải)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Độ
(Hoàng Minh Phong)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
Đạo hữu Tâm Ấn
(Hoàng Thúc Quyền)
1942 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Chơn
(Nguyễn Đình Dưỡng)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Quang
(Nguyễn Ngọc Sáng)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Hạnh
(Dương Ngọc Quang)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Hằng
(Nguyễn Quang Tâm)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiền Đại
(Huỳnh Văn Quang)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Liễu Bổn
(Lê Văn Dũng)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tín Giải
(Đoàn Thanh Lợi)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Tri
(Hồ Văn Tám)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Không Toán
(Nguyễn Đức Trưởng)
1978 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thái
(Hoàng Đức Phong)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Trung
(Trương Ngọc Vinh)
1971 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Không Giải
(Đặng Hồng Sơn)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Khai
(Trần Bá Tuấn)
1985 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thiên
(Võ Phúc Huy)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Minh
(Lê Quang Vỹ)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thường
(Trần Hữu Tính)
1985 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Bình
(Nguyễn Duy Hiền)
1985 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huyền Trí
(Nguyễn Công Toán)
1984 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tư
(Nguyễn Phúc Đạo)
1986 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Mãn Toàn
(Hồ Sĩ Tuấn)
1985 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
(Trương Công Minh)
1987 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Hiếu
(Lê Công Hải)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Nghiêm
(Nguyễn Thành Trung)
1987 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Chính
(Phan Văn Luận)
1987 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Minh Huy
(Nguyễn Thị Thuần)
1967 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Từ Tâm
(Lê Thị Tuyền)
1966 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Viên
(Nguyễn Thị Hịu)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Nhẫn
(Nguyễn Thị Thân)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Diệu
(Nguyễn Thị Lựu)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Tuệ Thanh
(Lê Thị Phương Chi)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Hạnh
(Nguyễn Thị Thanh Hương)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Định
(Võ Thị Linh)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Tuệ
(Bùi Thị Ái)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Hướng
(Lê Bá Chí)
1936 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Gio
(Hoàng Viễn)
1943 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Nguyên Dũng
(Nguyễn Văn Lực)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐH. Nguyễn Như Thành
(Trần Xuân Giáo)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Ninh
(Hoàng Công Hiền)
1951 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Bằng
(Hoàng Văn Thiện)
1953 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Nguyên Điều
(Nguyễn Văn Dĩ)
1953 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Khương
(Nguyễn Đăng Đức)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Như Sơn
(Trần Văn Giai)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Quần
(Hồ Sĩ Quận)
1956 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Nguyên Minh
(Hoàng Xuân Hiểu)
1958 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Tâm Tịnh
(Lê Phước Viện)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Đạo hữu Như Yên
(Lê Chí Bình)
1948 Ủy viên Ban Trị sự

 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017
Số kí hiệu 271/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 22/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây