• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 27/10/2017 tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh, Quyết định chuẩn y nhân sự số: 603/QĐ.HĐTS ký ngày 09/11/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  603 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 109 tháng 11  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam
Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 12/SNV-BTG ngày 26/9/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ tờ trình số 01/TTr/BTS ngày 30/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 48 thành viên Ban Trị sự (15 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Thiện Thành làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Quảng Nam“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

NHIỆM KỲ V (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 603 /QĐ.HĐTS ngày 09/11/2017)
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
        1. Hòa thượng Thích Thiện Duyên
        2. Hòa thượng Thích Hạnh Chơn
        3. Hòa thượng Thích Hạnh Niệm
 
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Thành
(Võ Ngọc Yên)
1943 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Phước Minh
(Lê Thụy Kim Sơn)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Hạnh Nhẫn
(Nguyễn Viết Mua)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Đồng Nguyện
(Lê Công Cẩn)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Trừng
(Hồ Văn Bông)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự
kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Quán
(Phan Văn Lại)
1983 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Thiện
(Đoàn Công Tùng)
1983 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Như Giải
(Nguyễn Đức Toán)
1967 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Tánh
(Nguyễn Văn Tình)
1973 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Châu
(Phạm Văn Cẩm)
1976 Trưởng ban Văn hóa
kiêm Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Hải
(Nguyễn Bá Hùng)
1984 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Trí
(Lê Viết Phương)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 
 1.  
NS. Thích nữ Chúng Liên
(Lê Thị Như Hoa)
1954 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
NS. Thích nữ Nhật Tân
(Nguyễn Thị Vít)
1959 Thủ quỹ
 1.  
NT. Thích nữ Giải Thiện
(Lương Thị Bê)
1953 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Đồng Mẫn
(Nguyễn Khá)
1956 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Phước Hưng
(Ngô Đĩnh Tiển)
1951 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Phước
(Nguyễn Huệ Phước)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Lưu
(Nguyễn Hiếu)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tấn
(Ngô Kim Sáu)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhẫn
(Hồ Phụng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Minh Đăng
(Đào Thọ)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Huệ
(Nguyễn Thanh Sơn)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Trí
(Đoàn Anh Quân)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Phước
(Nguyễn Thành Công)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Lạc
(Lương Văn Tươi)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huệ
(Nguyễn Viết Sanh)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Phát
(Lê Phước Tấn)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Minh
(Trần Thiên Hương)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn
(Nguyễn Duy Cường)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Hiệp
(Nguyễn Luyện)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng An
(Nguyễn Lợi)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Tuyền
(Lê Văn Hùng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Mãn
(Phạm Tấn Sáu)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Thông
(Trần Văn Định)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Quả
(Nguyễn Hữu Tín)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Thông
(Võ Văn Thảo)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hòa
(Trần Ngọc Thuận)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Niệm
(Nguyễn Thái)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Lý
(Phạm Văn Luận)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Huy
(Nguyễn Hữu Nhựt)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hiện Thể
(Nguyễn Bá Nhất)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Phạm Hai)
1955 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thanh
(Huỳnh Trình)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Ngộ
(Lưu Đức Hạnh)
1985 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Nghiêm
(Hồ Thị Mười)
1976 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Lý
(Võ Thị Diệu Huệ)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Thanh
(Nguyễn Công Thảnh)
1958 Ủy viên


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017
Số kí hiệu 603/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 08/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/11/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Nam
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây