• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nam Định

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Nam Định nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/4/2017 tại Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định - Trúc Lâm Thiên Trường (Tp.Nam Định). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 107/QĐ-HĐTS. ký ngày 18/5/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   107 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Hà Nội, ngày 18 tháng 5  năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
Khóa IX, nhiệm kỳ (2017 - 2022).
________________________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Căn cứ điều 19, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 diều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 821/QĐ-UBND ngày 21/04/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định;
Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-BTS ngày 18/04/2017 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, khóa IX, nhiệm kỳ (2017 - 2022).
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định khóa IX, nhiệm kỳ (2017 - 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh và 43 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm làm trưởng Ban Trị sự (đính kèm danh sách).
Điều 2: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định và các vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 “để thực hiện”;
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
   Tỉnh Nam Định “để biết”;
- Lưu VPI,II.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

DANH SÁCH NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ IX

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

(Theo Quyết định số 107/QĐ-HĐTS ngày  18/05/2017).
I. BAN CHỨNG MINH:
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1 Hòa thượng Thích Minh Tâm
(Lương Xuân Ý)
1917 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
2 Hòa thượng Thích Thanh Lương
(Đặng Thanh Lương)
1949 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định
3 Hòa thượng Thích Thanh Nghị
(Nguyễn Văn Vở)
1951 Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định

II. BAN TRỊ SỰ:
A. BAN THƯỜNG TRỰC:

 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
1 Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm
(Đoàn Ngọc Hệ)
1948 Trưởng Ban Trị sự  (Viên tịch)
2 Thượng tọa Thích Quảng Hà
(Nguyễn Văn Lộc)
1963 Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
3 Thượng tọa Thích Tâm Thiệu
(Bùi Cao Khoát)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự  kiêm Phó ban Tăng sự, Trưởng ban Kiểm soát
4 Thượng tọa Thích Tâm Vượng
(Nguyễn Đức Vượng)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký, Phó ban Thường trực Phật giáo Quốc tế
5 Ni sư Thích Đàm Hiền
(Trần Thị Loan)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Đặc trách Ni giới
6 Đại đức Thích Giác Vũ
(Lê Hồng Vũ)
1971 Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký -Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin truyền thông
7 Đại đức Thích Thanh Hùng
(Trần Văn Hùng)
1973 Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký-Phó Văn phòng kiêm Trưởng ban Văn hóa
8 Đại đức Thích Thanh Tòng
(Phạm Văn Tòng)
1981 Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký-Phó Văn phòng
9 Sư cô Thích Đàm Ngọc
(Vũ Thị Nga)
1975 Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký-Phó Văn phòng
10 Thượng tọa Thích Thanh Thuận
(Nguyễn Văn Thọ)
1956 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp
11 Thượng tọa Thích Thanh Minh
(Nguyễn Văn Thiết)
1964 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
12 Thượng tọa Thích Thanh Huỳnh
(Chu Văn Quảng)
1964 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ
13 Thượng tọa Thích Thanh Thịnh
(Đặng Văn Thịnh)
1961 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế
14 Thượng tọa Thích Quảng Biên
(Trần Nhân Hoàn)
1967 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
15 Đại đức Thích Quảng Bá
(Trần Xuân Bá)
1968 Ủy viên Thường trực, Phó ban Thường trực ban Nghi lễ
16 Đại đức Thích Thanh Tạo
(Nguyễn Đức Tạo)
1972 Ủy viên Thường trực, Phó ban Thường trực ban Pháp chế
17 Ni sư Thích Đàm Hiếu
(Trần Thị Hiếu)
1958 Ủy viên Thường trực, Phó ban Đặc trách Ni giới kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni
18 Ni sư Thích Đàm Hân
(Vũ Thị Hương)
1968 Ủy viên Thường trực, Phó ban Đặc trách Ni giới kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội
19 Ni sư Thích Đàm Viên
(Đỗ Thị Viên)
1957 Ủy viên Thường trực, Phó ban Giáo dục Tăng Ni

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 
20 Đại đức Thích Thanh Cần
(Đỗ Quang Trung)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
21 Đại đức Thích Thanh Lợi
(Phạm Hồng Sơn)
1972 Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thường trực ban Hoằng pháp
22 Đại đức Thích Thanh Giang
(Bùi Công Hải)
1971 Ủy viên Ban Trị sự, Phó Thư ký-Phó Văn phòng
23 Thượng tọa Thích Thanh Thinh
(Bùi Văn Thinh)
1965 Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Nghi lễ
24 Đại đức Thích Thanh Huy
(Nguyễn Văn Tuấn)
1969 Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chính
25 Đại Đức Thích Thanh Hòa
(Nguyễn Văn Kiên)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
26 Đại đức Thích Thanh Việt
(Trần Thanh Nam)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
27 Đại đức Thích Tục Quân
(Phạm Văn Quân)
1982 Ủy viên Ban Trị sự
28 Đại đức Thích Hạnh Duy
(Cao Xuân Duy)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
29 Đại đức Thích Thanh Đoàn
(Trần Văn Đoàn)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
30 Đại đức Thích Thanh Nam
(Trần Văn Chung)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
31 Đại đức Thích Quảng Đạt
(Đào Văn Hùng)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
32 Đại đức Thích Thanh Toàn
(Trần Văn Nhận)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
33 Đại đức Thích Thông Đạt
(Hoàng Văn Đồng)
1979 Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thường trực ban Hướng dẫn Phật tử
34 Ni sư Thích Đàm Hinh
(Trần Thị Dung)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
35 Ni sư Thích Đàm Huệ
(Trịnh Thị Huệ)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
36 Ni sư Thích Đàm Hợi
(Phạm Thị Hợi)
1959 Ủy viên Ban Trị sự
37 Ni sư Thích Đàm Sửu
(Nguyễn Thị Sửu)
1961 Ủy viên Ban Trị sự
38 Ni sư Thích Đàm Hường
(Hoàng Thị Hường)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
39 Ni sư Thích Đàm Tín
(Nguyễn Thị Huê)
1964 Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Văn hóa
40 Ni sư Thích Thiện Phúc
(Trần Thị Nhài)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
41 Ni sư Thích Đàm Xuân
(Trần Thị Huệ)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
42 Ni sư Thích Đàm Hồng
(Ngô Thị Hồng)
1964 Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Văn hóa
43 Sư cô Thích Đàm Khánh
(Phạm Thị Sánh)
1976 Ủy viên Ban Trị sự


 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
Số kí hiệu 107/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 17/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Nam Định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây