• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Long An

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/9/2017 tại chùa Thiên Châu, Văn phòng Ban Trị sự, đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, TP. Tân An. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 562/QĐ.HĐTS ký ngày 18/10/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   562 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 190/BTG-NV ngày 12//2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Long An;
Căn cứ văn bản số 063/CV-BTS ngày 16/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 57 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Thiện làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Long An“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  562 /QĐ.HĐTS ngày 18/10/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Huệ
(Nguyễn Văn Điệt)
1951 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Hoằng Chánh
(Phan Văn Cơ)
1927 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Hồng
(Nguyễn Văn Út)
1942 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI :
1. NT. Thích nữ Minh Liên
(Phạm Thuyền)
1924 Chứng minh Phân ban Ni giới
 

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Minh Thiện
(Trương Ngọc Toàn)
1954 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Quảng Tâm
(Nguyễn Minh Tiến)
1961 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
HT. Thích Thiện Tài
(Nguyễn Ngọc Huế)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
HT. Thích Thiện Tâm
(Đinh Văn Út)
1947 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Minh Thọ
(Huỳnh Văn Phước)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Giác Nguyên
(Huỳnh Minh Châu)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Hạnh
(Trần Văn Ba)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự ,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Trí
(Du Đức Dũng)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Hoàng
(Nguyễn Văn Nhanh)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
NT. Thích nữ Tuệ Đăng
(Đặng Thị Phú Quý)
1950 Phó Trưởng ban
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NT. Thích nữ Gương Liên
(Hồ Thị Lệ)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Duyên
(Võ Thế Hữu)
1980 Chánh Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích An Nhựt
(Trương Văn Tấn)
1981 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn
(Võ Trí Nguyên)
1980 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thông
(Huỳnh Quang Chiến)
1979 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
SC. Thích nữ Bảo Giác
(Nguyễn Thị Thủy)
1970 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Danh
(Tạ Văn Tuấn)
1980 Phó Thư ký - Chánh Văn phòng
 1.  
Đh. Lệ Kiệt
(Đoàn Văn Tuấn)
1981 Phó Thư ký – Phó Văn phòng
 1.  
NS. Thích nữ Như Tâm
(Phạm Thị Lang)
1957 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Nguyễn Minh Cơ)
1981 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích An Khang
(Trần Thanh Sơn)
1973 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
HT. Thích Bửu Ứng
(Trần Thanh Ẩn)
1949 Ủy viên
 1.  
HT. Thích Huệ Bạch
(Lê Văn Thắng)
1945 Ủy viên
 1.  
HT. Thích Quảng Ý
(Võ Văn Lành)
1944 Ủy viên
 1.  
HT. Thích Thiện Phúc
(Nguyễn Ngọc Thành)
1945 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đức Hảo
(Bùi Văn Mạnh)
1955 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Từ Thiện
(Nguyễn Văn Út)
1956 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Trung
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hóa Minh
(Phạm Hoàng Khải)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Minh
(Nguyễn Văn Nghiêm)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Tấn
(Võ Văn Dực)
1950 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Quang
(Nguyễn Văn Út)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trung
(Lê Tấn Phong)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Văn Trí)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Hồ Ngọc Minh)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Biến
(Nguyễn Ánh Hồng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hướng
(Nguyễn Văn Phương)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Khoa
(Huỳnh Văn Chương)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Thông
(Lê Văn Hơn)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Ngôn
(Hà Văn Dũng)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hiền
(Lê Minh Đức)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Phúc
(Phan Tấn Lộc)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đức
(Đặng Minh Trí)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh An
(Lê Cảnh Đỉnh)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Hội
(Huỳnh Văn Cơ)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chơn
(Lê Văn Trung)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Lê Văn Chí)
1988 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Tuệ Như
(Nguyễn Thị Rạng)
1955 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tắc Hạnh
(Nguyễn Thị Mỹ)
1953 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hương
(Nguyễn Thị Phụng)
1945 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Phước
(Trần Kim Hoa)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Ánh Liên
(Dương Thị Thu Trang)
1961 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Chương
(Nguyễn Thị Lợi)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Cảnh
(Nguyễn Ngọc Thảo)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Huệ
(Cao Thị Kim Dung)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Liên
(Nguyễn Thị Xuân Lan)
1962 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Bảo Lạc
(Đoàn Thị Thu Hương)
1966 Ủy viên
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
Số kí hiệu 562/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Long An
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Long An
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây