• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 29/9/2017 tại hội trường Trường Trung cấp Phật học, TP. Đà Lạt. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 537/QĐ.HĐTS ký ngày 04/10/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   537 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________ 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 6178/UBND-NC ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Căn cứ tờ trình số 211/2017/TTr.BTS ngày 02/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 04 thành viên Ban Chứng minh; 57 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 32 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Toàn Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Lâm Đồng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG

NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  537 /QĐ.HĐTS ngày 04/10/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
          1. Hòa thượng Thích Tánh Hải
           2. Hòa thượng Thích Thanh Từ
           3. Hòa thượng Thích Giác Ngộ
          4. Hòa thượng Thích Minh Bá       

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Toàn Đức
(Hoàng Dương)
1940 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Thanh Tân
(Lê Trung Bính)
1957 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Viên Thanh
(Nguyễn Ngọc Lam)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Viên Như
(Hoàng Hùng)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Giác Cảnh
(Trần Thanh Cảnh)
1951 Phó Trưởng ban kiêm TB. Kiểm soát
(đặc trách hệ phái Khất sĩ)
 1.  
TT. Thích Tâm Vị
(Nguyễn Quới)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Nguyễn Đình Nam)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Nhựt
(Nguyễn Minh Dũng)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nhật
(Trần Thanh Quang)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự
kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Trí
(Phan Vũ Nhẫn)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích nữ Như Phú
(Nguyễn Thị Thi)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Định Minh
(Lê Thanh Bình)
1974 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 
 1.  
ĐĐ. Thích Linh Toàn
(Lê Ái Hoàng)
1963 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đăng
(Lê Khương)
1953 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Khai
(Lê Thị Thương)
1973 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Tịnh
(Trần Thị Xuân)
1957 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Quy
(Nguyễn Trọng Hơn)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Văn
(Trần Đình Dũng)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Bạch Loan Anh)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Như Kiên
(Đinh Văn Ngoãn)
1973 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Như Trấn
(Nguyễn Thái Hòa)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Minh
(Nguyễn Khắc Kỷ)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tâm
(Nguyễn Tín)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tâm
(Lê Ngọc Hòa)
1975 Ủy viên Thường trực
 1.  
Cư sĩ Tâm Phước
(Ông Hoàng Văn Vinh)
1960 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Hiển Huệ
(Giang Minh Cường)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Trí
(Trần Anh Dũng)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Châu
(Võ Bá Ngọc)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tánh
(Phạm Nguyễn Hoàng Minh)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chánh
(Tôn Thất Hồng)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thái Hồng
(Nguyễn Thanh Hải)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đại
(Đào Tấn Bé)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Hòa
(Lê Quý Tính)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Quảng
(Phan Bá Tâm)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Chí
(Trần Đình Thịnh)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Huyền
(Đỗ Phú Dương)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Nhơn
(Nguyễn Tấn Lang)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thái Minh
(Nguyễn Đình Bình)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Tấn
(Trần Đình Toản)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Chơn
(Ngô Thiện Thiện)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa
(Nguyễn Văn Mẹo)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Tín
(Phạm Trung Nghĩa)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thắng Hoan
(Nguyễn Thanh Việt)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Lực
(Đinh Tuấn Anh)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thể
(Phan Bá Hùng Bình)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Võ Minh Thảnh)
1978 Ủy viên
 1.  
NT. Thích nữ Như Hương
(Lê Thị Thu Nguyệt)
1952 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Huyền
(Hồ Thị Bích Phượng)
1956 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hiền Liên
(Phan Thị Chánh)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Hạnh
(Hà Thị Liên)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Triều
(Đặng Thị Hưng)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh An
(Trần Thị Thẩm)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Phúc
(Nguyễn Thị Mai)
1956 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Thông
(Trần Thị Thanh)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Từ
(Trương Quang Mẫn)
1945 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tấn Đăng
(K’ Kim)
1970 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tuệ Phước
(Nguyễn Văn Cường)
1947 Ủy viên
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017
Số kí hiệu 537/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 03/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Lâm Đồng
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây