• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Kon Tum

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Kon Tum nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 21/6/2017 tại Hội trường chùa Huệ Chiếu, TP.Kon Tum, Quyết định chuẩn y nhân sự số: 480/QĐ.HĐTS ký ngày 24/08/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   480 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kon Tum
Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1368/SNV-TG ngày 04/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum;
Căn cứ tờ trình số 75/CV/BTS ngày 10/8/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 01 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 39 thành viên Ban Trị sự (18 thành viên Ban Thường trực, 21 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Quảng Xả làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Kon Tum“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
_______
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KON TUM
NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 480 /QĐ.HĐTS ngày 24/8/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                        Hòa thượng Thích Chánh Quang (Trần Văn Cầm, sinh năm 1945)     
II. THÀNH VIÊN BAN TRỊ SỰ:
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Quảng Xả
(Nguyễn Đức Thọ)
1946 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
(Huỳnh Ngọc Quốc)
1968 Phó Trưởng ban Thường trực
 
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Nhơn
(Mai Chức Năng)
1978 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Hà Văn Khai)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
SC. Thích nữ Diện Liên
(Trần Thị Tố Nga)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
(Nguyễn Ngọc Quý)
1976 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Quang
(Đoàn Hồng Nhật)
1984 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Phan Văn Lanh)
1972 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Hạnh
(Mai Văn Phúc)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nguyện
(Đoàn Văn Khoa)
1968 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Thạnh
(Phạm Văn Cường)
1976 Trưởng ban Kiểm soát
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thành
(Nguyễn Văn Đạo)
1980 Trưởng ban Hoằng pháp
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tâm
(Trần Nguyên Công Lý)
1983 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tú
(Nguyễn Thanh Tuấn)
1982 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Bửu
(Đỗ Hữu Phước)
1964 Trưởng ban Giác dục Tăng Ni
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nhân
(Lâm Thị Ngọc Hiền)
1970 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Giác
(Lê Thị Luyện)
1968 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giải Trí
(Nguyễn Minh)
1965 Ủy viên Thường trực

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiện
(Trần Ngọc Ẩn)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Lực
(Phạm Đình Định)
1990 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Độ
(Trần Công Lành)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Dương
(Hồ Ngọc Ánh)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Văn
(Phan Văn Thi)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hiển
(Huỳnh Công Lý)
1989 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tâm
(Trần Thị Nghĩa)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Liên
(Nguyễn Thị Ngọc Vân)
1961 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Phúc
(Nguyễn Thị Thanh Xuân)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Đào
(Trần Thị Gái)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Liên
(Nguyễn Thị Kim Thanh)
1967 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thị Hoàng
(Nguyễn Văn Tiên)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Hương
(Đàm Thị Mai)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Được
(A Khuch)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Hoa
(Y Mưa)
1965 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Giáo
(Lê Hữu Khải)
1973 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Vinh
(Đàm Văn Ca)
1957 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Đồng Lượng
(Lê Tấn Lực)
1960 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Nhật
(Trần Ngọc Tín)
1968 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Mai
(Nguyễn Thị Tuyết)
1971 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Đức
(Nguyễn Mãi)
1965 Ủy viên
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017
Số kí hiệu 480/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 23/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/08/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Kon Tum
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây