• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 16/6/2017 tại Hội trường lớn chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 342/QĐ.HĐTS ký ngày 23/06/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   342 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06  năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Nhiệm kỳ IX (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 186/BTG-NV1 ngày 19/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ tờ trình số 057/TTr/BTS ngày 19/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng BruhmaThero (Danh Đổng) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Kiên Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
NHIỆM KỲ IX (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  342 /QĐ.HĐTS ngày 23/6/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                                                1. Hòa thượng Danh Nhưỡng
                                                2. Hòa thượng Thích Huyền Thông
                                                3. Hòa thượng Danh Nhuôl
                                                4. Hòa thượng Thích Minh Nhuần
                                                5. Hòa thượng Thích Minh Tông.                                      
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. BruhmaThero
(Danh Đổng)
1951 Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Minh Nhẫn
(Từ Thành Đạt)
1972 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. BrahmaPannà
(Danh Lân)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Giác Nghiêm
(Nguyễn Tấn Tạo)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Minh Tiến
(Phan Hữu Liêm)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Phước Thắng
(Diệp Đức Cường)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Huệ Tâm
(Nguyễn Phước Thành)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. LàBhaPunno
(Danh Phản)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. BuDhaSaRaNo
(Danh Liêm)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
NT. Thích nữ Như Thiện
(Trần Kim Phượng)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Nhu Liên
(Ngô Thị Thu Vân)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Trí
(Nguyễn Thanh Lâm)
1984 Chánh Thư ký,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. NàThaDhaMo
(Danh Nâng)
1974 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Giải
(Nguyễn Quốc Minh)
1960 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Khải
(Nguyễn Vũ Linh)
1980 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thành
(Trần Văn Kiệt)
1972 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thân
(Đặng Thông Quang)
1972 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thành
(Phan Văn Thành)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tài
(Lê Tấn Khuê)
1989 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Định
(Ong Tý Thành)
1984 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nhựt
(Nguyễn Văn Tùng)
1967 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Phước Ân
(Trương Thanh Cần)
1967 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. CanDaTheRo
(Lý Long Công Danh)
1962 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. SuDhamma-Pannô
(Danh Cảnh)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. PannàDiPo
(Danh Dỗ)
1956 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thiền
(La Sơn Tiền)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. TeJaPanno
(Danh Đồng)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Lâm
(Phan Thanh Tùng)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Dũng
(Võ Văn Thuận)
1976 Ủy viên
 1.  
HT. BhaDaPannà
(Trần Phương)
1962 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiên Minh
(Danh Chiêu)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phúc
(Phạm Rô Buôl)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh
(Nguyễn Quốc Khanh)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hải
(Trương Minh Chiến)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Minh
(Tiêu Hòa)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Như
(Lê Văn Dành)
1988 Ủy viên
 1.  
TT. Gadhammo
(Danh Cường)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. YaSaYaTo
(Danh Hữu Giang)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Brahmadhamo
(Danh DdararraSi Pha)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Dhamma Palo
(Danh Thuyền)
1995 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Hảo
(Đàm Hồng Phúc)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thanh
(Khưu Sĩ Tiến)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Thường
(Nguyễn Tấn Phát)
1996 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hậu
(Lê Minh Hùng)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thái
(Phạm Minh Lương)
1987 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Trần Thị Ní)
1955 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Phương Liên
(Nguyễn Thị Tuyết Phương)
1965 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thể Liên
(Trương Thị Bỉ)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huyền Thanh
(Phạm Thị Mỹ)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thoại Liên
(Đặng Thị Hoa)
1966 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Kim
(Trần Thị Phương Chi)
1956 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tánh
(Nguyễn Thị Anh Đào)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Trang
(Lâm Ngọc Thệ)
1977 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Danh Sol
 
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Dương Thị Rum
 
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thiện Hạnh
(Lâm Nhựt Thiện)
1973 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Hoa Ngọc
(Lê Kim Ba)
1965 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017
Số kí hiệu 342/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 22/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Kiên Giang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây