• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 5/6/2017 tại chùa Sắc tứ Long Sơn (TP Nha Trang) - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Quyết định chuẩn y nhân sự số: 375/QĐ.HĐTS ký ngày 04/07/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   375 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07  năm 2017
 


QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 114/BTG ngày 28/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ tờ trình số 098/TTr/BTS ngày 29/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 57 thành viên Ban Trị sự (26 thành viên Ban Thường trực, 31 Ủy viên không thường trực), do Hòa thượng Thích Ngộ Tánh làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Khánh Hòa để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 375 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
         1. Hòa thượng Thích Trí Tâm
         2. Hòa thượng Thích Như Ý
         3. Hòa thượng Thích Liễu Pháp
         4. Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm
         5. Hòa thượng Thích Quảng Thiện.          
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Ngộ Tánh
(Trịnh Văn Bảo)
1940 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Minh Thông
(Nguyễn Văn Kiệt)
1949 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
HT. Thích Nguyên Quang
(Trần Văn Hồng)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Trí Viên
(Dương Minh Hồng)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Minh Châu
(Trần Chính)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
HT. Thích Ngộ Tịnh
(Lê Thâu)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Giác Trong
(Huỳnh Ngọc Châu)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Thiện Tấn
(Huỳnh Minh Thư)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Diệu Vân
(Nguyễn Thị Thạch Huệ)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Hoàng Ngọc Hải)
1971 Chánh Thư ký,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Đăng
(Trần Quang Huy)
1977 Phó Thư ký
 
 1.  
Cư sĩ Như Phước
(Trần Sơn)
1954 Phó Thư ký
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Phương
(Hồ Thị Thanh Nga)
1970 Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Tri
(Ngô Đăng Tiến)
1976 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Hiếu
(Phan Gia Hạnh)
1968 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Trần Quốc Thanh)
1968 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Thông Huệ
(Bùi Hữu Hòa)
1961 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Ký
(Nguyễn Tấn Thuật)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thành
(Lý Trung Hoàng)
1972 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Phúc
(Lê Thị Châu)
1957 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Không
(Nguyễn Chúc Chơn)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Đức Lưu
(Đào Minh Sơn)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Trừng Thi
(Nguyễn Sàng)
1958 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Chúc Long
(Nguyễn Hoa Hưng)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Lương Ân
(Ngô Đức Hiền)
1950 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Đức
(Trịnh Huyền Tân)
1974 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Giác Nghĩa
(Lê Văn Xuân)
1970 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Thọ
(Phạm Phong)
1962 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Ân
(Quảng Ngọc Hy)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Tôn
(Phan Gia Hồ)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Phước
(Võ Thành Tâm)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Như
(Nguyễn Phúc Thuần)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Pháp
(Nguyễn Phi Hiền)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Lạc
(Hồ Văn An)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hành
(Nguyễn Thành Đạo)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Huệ
(Hoàng Ngọc Ẩn)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tài
(Hồ Văn Anh)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Tri
(Thái Cao Tường)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Giáo
(Nguyễn Minh Công)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh
(Nguyễn Văn Cường)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Từ
(Dương Minh Đức)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Pháp
(Hồ Đình Toàn)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Hiền
(Nguyễn Đình Vương)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Pháp
(Trần Hữu Thịnh)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thông
(Nguyễn Ngọc Thanh)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Sơn
(Nguyễn Trắng)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Sanh
(Vũ Đức Nguyên)
1971 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Phúc
(Vũ Thị Hồng Huệ)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Châu
(Trần Thị Thầm)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Viên Nhàn
(Nguyễn Thị Thu Anh)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Nhật
(Thái Như Hạ)
1982 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Thuần
(Nguyễn Duy Huân)
1973 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Định
(Trương Thị Nam)
1954 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thọ Huệ
(Võ Thị Thu Lan)
1955 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Thành
(Nguyễn Thanh Lịch)
1957 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhật Tính
(Phạm Thị Oanh)
1963 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Quảng Lâm
(Trần Thị Tuyền)
1969 Ủy viên
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
Số kí hiệu 375/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây