• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hậu Giang

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 18/4/2017 tại chùa Bảo Tịnh (TP.Vị Thanh), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 399 /QĐ.HĐTS ngày 18/7/2017

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội

click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   339 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7  năm 2017
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1032/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ bản đề nghị số 44-2017/BĐN-BTS ngày 07/7/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh, 02 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 46 thành viên Ban Trị sự (21 Ủy viên Thường trực, 25 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Đức làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Hậu Giang“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH HẬU GIANG
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  399 /QĐ.HĐTS ngày 18/7/2017)
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Giác
(Võ Văn Banh)
1946 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Hóa
(Trần Văn Sên)
1939 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Thiện Quang
(Ngô Văn Hưởng)
1951 Cố vấn Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Huệ Ân
(Hồ Văn Chiêm)
1936 Cố vấn Ban Trị sự

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Đức
(Trương Thanh Phong)
1948 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Giác Giàu
(Huỳnh Văn Cư)
1948 Phó Trưởng ban Thường trực
 
 1.  
HT. Thích Thiện Huệ
(Đỗ Văn Điệp)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Sanh
(Phạm Hữu Long)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Thông Hạnh
(Nguyễn Văn Sơn)
1962 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
Trưởng ban Từ thiện Xã hội,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Phước Thành
(Đoàn Minh Trí)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giác dục Tăng Ni
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghị
(Dương Văn Công)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thirannano
(Danh Tuấn)
1981 Phó Trưởng ban Trị sự
Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Dũng
(Nguyễn Thanh Dũng)
1968 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
NT. Thích nữ Kiệm Liên
(Nguyễn Thị Kiển)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
NS. Thích nữ Trí Đạt
(Đặng Thị Oanh)
1947 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
NS. Thích nữ Chí Liên
(Nguyễn Thị Thủy)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyên
(Phan Tấn Lợi)
1993 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phương
(Thạch Phương Cương)
1972 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Phạm Hữu Nghĩa)
1963 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Nguyện
(Phạm Thị Thủy)
1962 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
TT. Thích Thiện Kim
(Nguyễn Văn Ngọc)
1958 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thiền
(Nguyễn Lâm Sơn)
1990 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Trí
(Lương Văn Đây)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Như Thân
(Lâm Thị Hương)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Ngộ Hồng
(Trần Ngọc Diệp)
1947 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phước
(Đặng Văn Phước)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Từ
(Nguyễn Văn Hùng)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thiền
(Ngô Minh Vương)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Uddom Panha
(Danh Hạnh)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sovanna Jota
(Danh Thanh)
1957 1986
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Đạt
(Nguyễn Thanh Thẳng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tịnh
(Huỳnh Thiện Tính)
1986 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ngọc
(Nguyễn Thụy Tươi)
1962 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Hoa
(Văn Thị Lệ)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Võ Thị Còn)
1951 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Liên
(Nguyễn Thị Thảo)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngộ Hoàn
(Triệu Kim Thuấn)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nghiêm Anh
(Võ Thị Anh Đào)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhung Liên
(Nguyễn Thị Mỹ Nhung)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Quang
(Nguyễn Thị Cẩm Dung)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Liên
(Võ Thị Liên)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Nga
(Phan Thị Thùy Linh)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thành Liên
(Nguyễn Thị Mỹ Tiên)
1978 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thọ
(Trần Thị Kim Phượng)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Trang
(Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Tuyết)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Liên
(Nguyễn Thị Phượng Loan)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Lạc
(Mai Kim Ngọc)
1954 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Huệ
(Lê Thị Lệ Minh)
1953 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Thiện
(Huỳnh Thị Dung)
1964 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
Số kí hiệu 399 /QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 17/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hậu Giang
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây