• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hải Dương

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 9/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 283/QĐ-HĐTS. ký ngày19/10/2017
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   283 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Hà Nội, ngày 19 tháng 10  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Hải Dương
Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ thông báo số 197/TB-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận việc đăng ký người được suy cử tham gia Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ (2017 - 2022);
Căn cứ tờ trình số 18/NK8/TTr-BTS ngày 18/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, V/v đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 01 thành viên Ban Chứng minh; 35 thành viên Ban Trị sự (11 Ủy viên Ban Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Thượng tọa Thích Thanh Vân làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 


Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
 Tỉnh Hải Dương“để biết”;
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG

NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)
(Theo Quyết định số: 283/QĐ-HĐTS ngày 19/10/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ (01):
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
  HT. Thích Quảng Tùng
(Đinh Quang Hổ)
Chứng minh Ban Trị sự

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ (11 vị) :
STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Thanh Vân
(Vương Văn Thử)
Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.
 1.  
TT. Thích Thanh Dũng
(Phạm Văn Dũng)
Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học.
 1.  
TT. Thích Thanh Thắng
(Nguyễn Văn Thắng)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký.
 1.  
TT. Thích Thanh Viễn
(Hoàng Văn Viễn)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế.
 1.  
NS. Thích Diệu Hương
(Nguyễn Thúy Nga)
Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Đặc trách Ni giới; Trưởng ban Từ thiện Xã hội.
 1.  
TT. Thích Thanh Tuấn
(Phan Công Tuấn)
Ủy viên Ban Thường trực; Phó Thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Văn hóa.
 1.  
TT. Thích Thanh Hiền
(Lê Văn Thảo)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế, Trưởng ban Hoằng pháp.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Tấn
(Ngô Văn Tấn)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chánh Văn phòng.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hòa
(Vương Văn Ngọc)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ, Phó Thư ký.
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Quang
(Đặng Công Ngự)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử.
 1.  
NS. Thích Đàm Thơm
(Đào Thị Vận)
Ủy viên Ban Thường trực kiêm Phó ban Đặc trách Ni giới.

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ (24 vị):
 
 1.  
TT.Thích Thanh Cường
(Phạm Ngọc Cường)
Ủy viên Ban trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thuyết
(Vũ Ngọc Hưng)
Ủy viên Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hiền
(Khổng Văn Ngoạn)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Khánh
(Hoàng Đức Thiện)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Thứ
(Nguyễn Văn Thuân)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Chủ
(Nguyễn Ngọc Chủ)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Toàn
(Đồng Văn Thành)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Viên
(Tô Văn Diềm)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thịnh
(Đặng Quốc Hùng)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Nguyện
(Nguyễn Đăng Nguyện)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Tùng Lâm
(Lương Văn Rừng)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Thiện
(Mạc Văn Na)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hưng
(Nhữ Đình Lý)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Diệu Ngân
(Nguyễn Thị Nhân)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Ngọc Bích
(Nguyễn Thị Bích)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Đàm Mơ
(Trần Thị Mơ)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Đàm Tiếp
(Nguyễn Thị Nụ)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Đàm Thận
(Đỗ Thị Mùi)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
NS. Thích Tâm Niệm
(Đỗ Thị Đoan)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Như Thảo
(Tô Thị Thao)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Bảo Châu
(Nguyễn Thị Miền)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC. Thích Đàm Hữu
(Đồng Thị Bỉnh)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC.Thích Đàm Ngoan
(Nguyễn Thị Ngoan)
Ủy viên Ban Trị sự.
 1.  
SC.Thích Diệu Hiền
(Đoàn Thị Hốt)
Ủy viên Ban Trị sự.


                                       

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017
Số kí hiệu 283/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Hải Dương
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây