• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Gia Lai

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 28/9/2017 tại TP.Pleiku. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 557/QĐ.HĐTS ký ngày 16/10/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   557 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 387/SNV-BTG ngày 11/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; 
Căn cứ tờ trình số 18/CV-BTS ngày 14/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 01 thành viên Cố vấn; 61 thành viên Ban Trị sự (28 thành viên Ban Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Thượng tọa Thích Từ Vân làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Gia Lai để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI

NHIỆM KỲ V (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số:  557 /QĐ.HĐTS ngày 16/10/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Từ Hương
(Nguyễn Mạnh Trừng)
1928 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Viên Quán
(Nhữ Đình Thân)
1937 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Thông Đạt
(Phạm Duy Luận)
1946 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Thành
(Nguyễn Thiện Huấn)
1951 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Trí Thạnh
(Trần Quang Nghệ)
1943 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Tâm Tường
(Bùi Xuân Mai)
1953 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Thanh Liên
(Đoàn Đức Trọng)
1942 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Nguyên An
(Phạm Văn Hùng)
1944 Cố vấn Ban Trị sự
 

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Từ Vân
(Nguyễn Ngọc Châu)
1945 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Tâm Mãn
(Trần Phúc Tri)
1970 Phó Trưởng ban Thường trực
 
 1.  
TT. Thích Giác Duyên
(Lê Văn Tùng)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Giác Tâm
(Nguyễn Văn Phước)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Trí Thanh
(Trần Văn Hảo)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Trí Yên
(Lê Thế Hùng)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phước
(Nguyễn Tấn Lợi)
1978 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Đạo
(Đặng Thới Định)
1980 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Lý
(Trương Văn Được)
1982 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hiền
(Lữ Bình)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Lạc
(Phạm Văn Chín)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Phúc
(Nguyễn Văn Hồng)
1955 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Khánh
(Đặng Ngọc Khanh)
1982 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Sáng
(Phạm Hùng Hậu)
1972 Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Liên
(Nguyễn Ngọc Phẩm)
1981 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Giải
(Phan Đức Thắng)
1978 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nhàn
(Phan Tấn Thanh)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Liêm
(Nguyễn Ngọc Hùng)
1978 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Hạnh Nguyện
(Nguyễn Thị Thanh Hoa)
1950 Trưởng ban Từ thiện Xã hội,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
SC. Thích nữ Minh Kiểu
(Nguyễn Thị Thanh)
1968 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Viên Như
(Đoàn Minh Cảnh)
1953 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Hồng Châu
(Đặng Văn Sinh)
1950 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Trí Thức
(Phạm Hồng Cự)
1946 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Phổ Nguyện
(Phạm Ngọc Lập)
1968 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Trường
(Nguyễn Phúc Thọ)
1982 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Hướng
(Phan Thanh Phương)
1988 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Cần
(Bùi Văn Nuôi)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Như
(Trần Thị Ngọc Huyền)
1971 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Thi
(Phan Đình Khoa)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thường Chiếu
(Nguyễn Khải Ngộ)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Từ
(Trịnh Minh Huấn)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Dũng
(Trần Xuân Dục)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Thành
(Nguyễn Trí Thủ)
1992 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Chơn
(Phạm Ngọc Huy)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Trung
(Võ Minh Trung)
1988 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí An
(Lê Thế Hào)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Pháp
(Nguyễn Văn Minh)
1955 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Không
(Phan Ngọc Pháp)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Tịnh
(Phan Công Yên)
1994 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Mậu
(Vương Quốc Cường)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Nhuận
(Nguyễn Minh Tân)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Vịnh
(Võ Minh Quang)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Khai
(Lê Hồng Ngọc)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Kính
(Lê Văn Xinh)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Vượng
(Lê Văn Thành)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Chí
(Phạm Quốc Ý)
1989 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Tùng
(Phạm Văn Lâm)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh Nguyên
(Lữ Văn Lộc)
1986 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chuyên Liên
(Bùi Thị Huệ)
1950 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Ngộ Liên
(Huỳnh Thị Xuân Hồng)
1949 Ủy viên
 1.      
SC. Thích nữ Minh Túc
(Nguyễn Thị Cẩm Nhung)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Trí
(Trần Thị Điệp)
1951 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Như
(Nguyễn Thị Kim Liên)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Thịnh
(Nguyễn Thị Hưng)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Phục Liên
(Nguyễn Thị Tư)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hòa Liên
(Phạm Thị Mỹ Hiền)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hoa Liên
(Đinh Thị Lý)
1971 Ủy viên
 1.  
Đh. Nhuận Sĩ
(Bùi Tiến)
1972 Ủy viên
 1.  
Đh. Quang Hội
(Phan Thị Hiệp)
1949 Ủy viên
 1.  
Đh. Lệ Phước
(Rơ Chăm Bo)
1982 Ủy viên
 1.  
Đh. Ngọc Dung
(Kpuih H’Soa)
1977 Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Số kí hiệu 557/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 15/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Gia Lai
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây