• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/03/2017 tại Hội trường Thành ủy Sa Đéc (Trần Hưng Đạo, P.1, TP.Sa Đéc), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 278/QĐ.HĐTS ký ngày 24/05/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   278 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 104/UBND-KGVX ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ tờ trình số 233/ĐN-BTS ngày 23/5/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 48 thành viên Ban Trị sự, do Thượng tọa Thích Chơn Minh làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Tháp“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số : 278 /QĐ.HĐTS ngày 24/5/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
                                                1. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
                                                2. Hòa thượng Thích Thiện An
                                                3. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp  
                                                4. Hòa thượng Thích Thiện Huệ
                                                5. Hòa thượng Thích Nhật Quang
                                                6. Hòa thượng Thích Phước Thông
                                                7. Hòa thượng Thích Thiện Phương.
II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
                                                1. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
                                                2. Ni trưởng Thích nữ Như Hòa.                                        
III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Chơn Minh
(Trần Bạch Mai)
1957 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thiện Năng
(Trần Ngọc Tiếp)
1956 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Huệ Minh
(Trương Văn Thạch)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
HT. Thích Chơn Thành
(Võ Thiền Phương)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Tỉnh Triệt
(Trần Thanh Bình)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
NS. Thích nữ Như Trung
(Ngô Thị Kim Xuyến)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Tâm
(Nguyễn Kiến Trúc)
1976 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Sơn
(Nguyễn Văn Luận)
1966 Phó Chánh Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Chí Thiện
(Trần Vĩnh Thanh)
1984 Phó Chánh Thư ký
 1.  
SC. Thích nữ Giác Nhân
(Đặng Thị Bảy)
1948 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
TT. Thích Huệ Nghĩa
(Phạm Văn Thạch)
1960 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Thiện Hương
(Nguyễn Văn Huê)
1952 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Thiện Xuân
(Trần Văn Thủy)
1960 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Trí
(Võ Quốc Hùng)
1973 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Chí
(Phạm Tấn Sĩ)
1970 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Huệ
(Nguyễn Hữu Bình)
1980 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Nhật
(Nguyễn Xuân Oánh)
1969 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quý
(Văn Hoàn Vũ)
1970 Trưởng ban từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Nguyễn Văn Dũng)
1969 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Huệ Thủ
(Nguyễn Văn Hương)
1956 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thiện Ngữ
(Huỳnh Văn Thiết)
1953 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Thiện Thông
(Bạch Lợi Khắp)
1961 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Minh Thuần
(Nguyễn Văn Định)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Liêm
(Cao Văn Hiếu)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Trường
(Lê Hữu Lộc)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Khả
(Lê Văn Nhẫn)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Mẫn Đạt
(Dương Minh Vương)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Mẫn Niệm
(Nguyễn Hoàng Hộ)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Minh
(Trần Chí Dũng)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Trần Văn Hưởng)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Pháp
(Đỗ Minh Đạt)
1983 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Khởi
(Đỗ Văn Kha)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Trần Văn Kháng)
1952 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Nguyễn Hoàng Dũng)
1988 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Bích
(Trần Thơ Ấu)
1951 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Huệ
(Nguyễn Thị Sánh)
1951 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Chánh
(Nguyễn Thị Kim Hiền)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Quang
(Trần Thị Kim Sáng)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thanh
(Nguyễn Thị Phương Thảo)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Thành
(Lê Thị Bạch Hoa)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Thanh
(Nguyễn Thị Thẻ)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Thuận
(Nguyễn Thị Thu Huyền)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Châu
(Nguyễn Thị Ngọc Dung)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Từ
(Lê Thị Thùy Trang)
1953 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Lan
(Huỳnh Thị Thu Hương)
1965 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Quãng
(Đào Nhật Phương Hằng)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Lệ Nguyệt
(Võ Thị Tuyết Minh)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Huệ Tâm
(Vương Thúy Phượng)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017
Số kí hiệu 278/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/05/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây