• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 9/6/2017 tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Tỉnh Hội (tọa lạc xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Quyết định chuẩn y nhân sự số:357 /QĐ.HĐTS ký ngày 29/6/2017 .
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   357 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 416/BTG-PG ngày 26/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ tờ trình số 364/TTr/BTS-PGT ngày 26/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, V/v chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Chứng minh, 01 thành viên cố vấn Ban Trị sự; 23 Ủy viên Thường trực, 36 Ủy viên và 09 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Nhật Quang làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đồng Nai“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 357 /QĐ.HĐTS ngày 29/6/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
           1. Hòa thượng Thích Thanh Từ
           2. Hòa thượng Thích Minh Chánh
           3. Hòa thượng Thích Quang Đạo  
II. CỐ VẤN BAN TRỊ SỰ:
          1. Hòa thượng Thích Thiện Đạo                
III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Nhật Quang
(Đỗ Văn Hoài)
1943 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Huệ Khai
(Nguyễn Tiến Dũng)
1967 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
TT. Thích Bửu Chánh
(Lê Hà)
1961 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
HT. Thích Giác Quang
(Đàm Hữu Phước)
1947 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Liêm Chính
(Đinh Phòng)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
HT. Thích Huệ Tâm
(Nguyễn Văn Lành)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
HT. Thích Phước Tú
(Hồ Dũng Minh Tuấn)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Minh Ngạn
(Nguyễn Văn Long)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Thông Hạnh
(Lê Văn Hiệp)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 
 1.  
TT. Thích Chơn Trí
(Lâm Tấn Phước)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Sanh
(Lê Hữu Phước)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
NT. Thích nữ Huệ Hương
(Nguyễn Thanh Thủy)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phân ban Ni giới
 1.  
NT. Thích nữ Như Đức
(Nguyễn Thị Nhơn)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Huy
(Đinh Văn Thanh)
1971 Phó Thư ký I kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Huỳnh Thế Dũng)
1978 Phó Thư ký II
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Mỹ
(Trần Thanh Cường)
1983 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Kim Sơn
(Đàm Thanh Yến)
1949 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Trí
(Lê Vũ Liên Thanh)
1974 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
NT. Thích nữ Xuân Liên
(Bùi Thị Ngọc Hoa)
1955 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Quyền
(Trần Phong Quyền)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Quang Tuệ
(Lê Hữu Nguyên Vũ)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Như Nhàn
(Trương Minh Thanh)
1948 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Tâm
(Từ Thị Gái)
1951 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Pháp Cần
(Huỳnh Văn Thanh)
1957 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Đồng Ngạn
(Nguyễn Đệ)
1964 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Pháp
(Nguyễn Văn Huỳnh)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Trì
(Đinh Long Hồ)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tâm Minh
(Hoàng Văn Thọ)
1961 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tánh
(Lê Minh Trị)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Đăng
(Trần Anh Tú)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thuận
(Nguyễn Hữu Lợi)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Lý
(Phạm Duy Khánh)
1971 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ Thiền
(Nguyễn Thiện Ngọc)
1953 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Pháp
(Nguyễn Văn Ba)
1951 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Hương
(Nguyễn Hùng)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Huệ Ninh
(Bùi Công Tấn)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải
(Huỳnh Hữu Phước)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Từ
(Danh Văn Hạnh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Ảnh
(Trần Quang Phương)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Kiến Tịnh
(Bùi Văn Thủ)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Trí
(Lê Văn Thiện)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thông
(Nguyễn Tiến Dũng)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiệp
(Trần Phước Chi)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đăng
(Huỳnh Viết Thanh)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiên Phước
(Đặng Văn Rao)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Nguyễn Minh Tân)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Đức Long
(Võ Văn Ngọc Luận)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thạch Sa Huynh
(Thạch Sa Huynh)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Khai
(Ngô Văn Vị)
1960 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Dung
(Trần Thị Kim Hoa)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Chân Liên
(Lê Thị Lý)
1954 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Chiếu
(Phạm Thị Diệu Huyền)
1962 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Thuần Ẩn
(Diệp Thị Anh)
1957 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Đạt Liên
(Nguyễn Thị Thảo)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tánh Tuệ
(Phạm Thị Ánh Văn)
1973 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Hiếu
(Phạm Thị Mỹ Hạnh)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hằng Liên
(Đàm Thị Hậu)
1967 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trí Liên
(Nguyễn Thị Tuyết)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên Phương
(Võ Ngọc Hoa)
1970 Ủy viên

V. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:
 1.  
TT. Thích Thiện Hiền
(Nguyễn Văn Lành)
1953 Ủy viên dự khuyết
 1.  
TT. Thích Thiện Thọ
(Nguyễn Văn Phương)
1970 Ủy viên dự khuyết
 1.  
TT. Thích Pháp Đăng
(Nguyễn Thành Độ)
1961 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa
(Bùi Ngọc Luân)
1983 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Thích Chánh Định
(Trần Kim Năng)
1971 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Thật Dũng
(Mai Trọng Yên)
1979 Ủy viên dự khuyết
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Tông Huyền
(Đặng Xuân Thiện)
1965 Ủy viên dự khuyết
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Đạt
(Trần Thị Nguyệt)
1968 Ủy viên dự khuyết
 1.  
Phật tử Diệu Huệ
(Đoàn Thị Cúc)
1956 Ủy viên dự khuyết

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017
Số kí hiệu 357 /QĐ.HĐTS-NHÂN SƯ BTS ĐỒNG NAI
Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Đồng Nai
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây