• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đắk Nông

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ III (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 8/6/2017 tại Thị xã Gia Nghĩa, Quyết định chuẩn y nhân sự số: 376/QĐ.HĐTS ký ngày 04/07/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   376 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
Nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2423/UBND-KGVX ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông;
Căn cứ tờ trình số 01/CV/BTS ngày 19/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, V/v công nhận Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ III (2017 – 2022).


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ III (2017 – 2022), gồm 51 thành viên (18 thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự, 33 Ủy viên không thường trực), do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đăk Nông để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG

NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số :  376 /QĐ.HĐTS ngày 04/7/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Quảng Tuấn
(Nguyễn Ngọc Lân)
1970 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Hiền
(Nguyễn Đình Phước)
1975 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Chiếu Ý
(Nguyễn Ngọc Mười)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thân
(Nguyễn Văn Hóa)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhã
(Nguyễn Văn Hòa)
1975 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Định
(Dương Vĩnh Hiệp)
1982 Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tráng
(Hồ Xuân Cường)
1977 Phó Chánh Thư ký – Chánh Văn phòng
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Hiền
(Mai Thị Diệu Chi)
1977 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thái
(Trần Văn Hòa)
1977 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Lợi
(Hà Hữu Phước)
1982 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhường
(Nguyễn Đăng Phương)
1978 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Luật
(Vương Bá Hạnh)
1980 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Phương
(Nguyễn Đức Bình)
1980 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Mẫn
(Nguyễn Thanh Minh)
1979 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT.  Thích Giác Hạnh
(Võ Đại Thuận)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thuần
(Lê Quang Thành)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Minh Đăng
(Hồ Thị Thanh Nga)
1968 Trưởng phân ban Ni giới
 1.  
Cư sĩ Như Phụng
(Nguyễn Thành Long)
1961 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Trần Ngọc Duy Hải)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Hồ Xuân Hà)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Trí
(Phạm Minh Lâm)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nhiệm
(Nguyễn Quốc Trúc)
1983 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nhiên
(Hồ Dư)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Sự
(Trần Đức Dinh)
1984 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tấn
(Lê Quang Thi)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Đắc Thịnh
(Võ Ngọc Lâm)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Triều
(Bùi Đình Hải)
1984 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Viên
(Nguyễn Duy Điền)
1983 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Hiển
(Trần Đăng Vinh)
1991 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Văn
(Phạm Hữu Tải)
1983 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Tấn
(Phạm Quốc Việt)
1991 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Minh
(Lại Minh Trọng)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Khánh Thuận
(Nguyễn Thị Thùy Linh)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Pháp
(Trần Thị Lan Anh)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Đức Tâm
(Nguyễn Thị Vĩnh Nha)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Đức Thanh
(Nguyễn Thị Minh Trúc)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Thị Vân
(Lê Văn Tuyển)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Thiện Đức
(Nguyễn Văn Mỹ)
1956 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Chúc Điều
(Lê Văn Hở)
1947 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Sự
(Phạm Văn Đốc)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Quảng Phụng
(Ung Văn Lan)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Công
(Phan Hạnh Long)
1958 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Đức Hùng
(Nguyễn Văn Sỹ)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nguyên Thước
(Trần Sơn Hùng)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Tâm Lự
(Nguyễn Tư)
1942 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nguyên Đạt
(Phan Khắc Đảng)
1946 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Quang
(Dương Thị Thùy Vân)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Lâm
(Vũ Thanh Sơn)
1958 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Trí
(Nguyễn Đức Tỉu)
1952 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Hiệp
(Cao Thanh Hiệp)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Tâm Thanh
(Đặng Hủy)
1945 Ủy viên Ban Trị sự

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
Số kí hiệu 376/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Đăk Nông
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đắk Nông
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây