• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đăk Lăk

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ VII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 25/8/2017 tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Mê Thuột). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 011/QĐ.HĐTS ký ngày 09/01/2018.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   011 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01  năm 2018
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk
Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 7193/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk; 
Căn cứ tờ trình số 100/TTr-BTS ngày 26/12/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Ban Chứng minh; 59 thành viên Ban Trị sự (19 thành viên Ban Thường trực, 40 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Châu Quang làm Trưởng Ban Trị sự. (theo danh sách đính kèm)
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Đăk Lăk để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK LĂK

NHIỆM KỲ VII (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số: 011 /QĐ.HĐTS ngày 09/01/2018)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ: 02 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Giác Thanh
(Nguyễn Văn Dũng)
1937 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Chí
(Sử Thế)
1936 Chứng minh Ban Trị sự
 
II. BAN TRỊ SỰ: 59 vị
A. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ: 19 vị
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Châu Quang
(Phan Khán)
1951 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Giác Tiến
(Trần Ứng)
1952 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Hải Thông
(Hoàng Văn Trí)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Minh
(Hoàng Văn Đồng)
1974 Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Phổ
(Lâm Sơn Đạt)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đàm
(Đoàn Thanh Ưu)
1974 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Ngộ
(Nguyễn Đình Hùng)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
SC. Thích nữ Tịnh Minh
(Nguyễn Thị Minh Hà)
1971 Phó Trưởng ban Trị sự,
Ủy viên Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Định
(Nguyễn Hữu Nhựt)
1959 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Nguyện
(Trần Anh Khoa)
1980 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Kiến
(Võ Văn Ba)
1975 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Huấn
(Đỗ Anh Tuấn)
1982 Trưởng ban Thông tin Truyền thông,
Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Tuệ
(Nguyễn Đình Cương)
1977 Phó Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phương
(Phan Ngọc Quý)
1971 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Năng
(Đỗ Văn Cường)
1975 Phó Thư ký
 1.  
NS. Thích nữ Chúc Như
(Nguyễn Thị Bình Minh)
1947 Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh
 1.  
SC. Thích nữ Khánh Đức
(Nguyễn Thị Liễu Thúy)
1973 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đăng
(Nguyễn Anh Thy)
1979 Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc
 1.  
Huynh trưởng Nguyên Thơ
(Ngô Đức Lộc)
1957 Ủy viên Ban Thường trực,
Đặc trách Gia đình Phật tử tỉnh

B. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ: 40 vị
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thắng
(Võ Văn Vĩnh)
1981 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Viên Trí
(Huỳnh Ngọc Hậu)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hiệp
(Nguyễn Văn Phụng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Giáo
(Hoàng Văn Thi)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Lợi
(Nguyễn Văn Quý)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Từ
(Lê Trung Hậu)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Độ
(Nguyễn Hữu Sáu)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Huệ
(Lê Tiến Anh Khôi)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Huệ
(Nguyễn Bảo Định)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Đài
(Nguyễn Văn Sơn)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Nghĩa
(Lê Thành Nhân)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tuệ Phước
(Nguyễn Hữu Dư)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Dương Xuân Cường)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Quang
(Lê Hữu Thắng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phương Trọng
(Trương Công Trường)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nguyện
(Nguyễn Văn Xuân)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Lê Văn Thanh)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Trung)
1985 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tài
(Hoàng Văn Tăng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thân
(Dương Ngọc Vinh)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Ứng
(Nguyễn Văn Bạch)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trúc Thông Trụ
(Lê Phú Cừu)
1948 Ủy viên
 1.      
ĐĐ. Thích Giác Quân
(Nguyễn Minh Dũng)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Thăng
(Hồ Hiệp)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh
(Lê Xuân Công)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hạnh
(Lê Hữu Trường Hải)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Định
(Hồ Xuân Trung)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Vinh
(Phan Phú)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Không
(Phạm Văn Sĩ)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Hạnh
(Huỳnh Đức)
1974 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Lãnh Liên
(Bùi Thị Việt)
1952 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nhàn Liên
 (Lâm Thị Bích)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hiếu Liên
(Lê Thị Sen)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Huyền
(Lê Thị An Lộc)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Tín
(Nguyễn Thị Hiệp)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thảo Liên
(Nguyễn Thị Kim Cúc)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Mai Liên
(Lâm Thị Sương)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Khiêm
(Nguyễn Thị Hoài Thương)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hòa
(Trần Thị Mỹ Lệ)
1976 Ủy viên
 1.  
Huynh trưởng Nguyên Thái
(Nguyễn Thị Khỏe)
1954 Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
Số kí hiệu 011/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/01/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Đăk Lăk
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Đăk Lăk
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây