• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Cà Mau

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 23/9/2017 tại  Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau (Tổ đình Sắc tứ Quan Âm Cổ tự), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 035/QĐ.HĐTS ký ngày 26/01/2018.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  035 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01  năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
Nhiệm kỳ VII (2017 – 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 440/UBND-NC ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Cà Mau;
Căn cứ tờ trình số 03/TTr/BTS ngày 18/01/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VII (2017 – 2022), gồm 53 thành viên Ban Trị sự, (trong đó 17 thành viên Ban Thường trực; 36 thành viên Ủy viên Ban Trị sự), do Thượng tọa Thích Huệ Thành làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Cà Mau“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH CÀ MAU
NHIỆM KỲ VII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  035 /QĐ.HĐTS ngày 26/01/2018)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
TT. Thích Huệ Thành
(Lê Văn Thoại)
1960 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thạch Hà
(Thạch Hà)
1957 Phó Trưởng ban Thường trực,
Phó Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Phước Minh
(Phạm Minh Cầm)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Phước Lợi
(Trương Thanh Hùng)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Phước Nguyên
(Lâm Việt Hải)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chánh
(Trần Ngọc Hiếu)
1966 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NS. Thích nữ Phước Liễu
(Phạm Thị Liễu)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Chánh
(Trần Ngọc Minh)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Giác
(Lương Thị Xuân Hương)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Hạnh
(Phạm Minh Hiếu)
1980 Chánh Thư ký Ban Trị sự
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Nguyễn Hữu Du)
1987 Phó Thư ký Ban Trị sự
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Minh
(Hứa Văn Ướng)
1961 Phó Thư ký Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Quang
(Lê Thị Hồng Đào)
1971 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nguyên
(Nguyễn Văn Quân)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Nguyên
(Lê Tấn Tài)
1976 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Liêu Hoàng Phiên
(Liêu Hoàng Phiên)
1985 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Anh Liên
(Trần Thị Kim Hoa)
1955 Ủy viên Thường trực

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Hữu Ti Na
(Hữu Ti Na)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Phạm Minh Thắng
(Phạm Minh Thắng)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Phước
(Hồng Thanh Điền)
1957 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thành
(Nguyễn Văn Hòa)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Trang Sa Bo)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thạch Đô
(Thạch Đô)
1986 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Hữu Đắc
(Hữu Đắc)
1993 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Lệ Lộc
(Lê Phước Lộc)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thiện
(Phạm Hữu Giàu)
1990 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Tô Văn Bình)
1952 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông An
(Trương Minh Tâm)
1948 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đăng
(Phan Văn Nhu)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Huệ
(Trần Minh Á)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Liên
(Giang Thị Lái)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Trí
(Nguyễn Thị Hoa)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Hà
(Hồ Thị Thủy Dương)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Thành
(Đặng Thị Dung)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Tiên
(Trần Ngọc Mai)
1959 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Phú Liên
(Lê Thị Tám)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Đẹp)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Mẫn
(Lâm Thị Kim Chi)
1971 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Cúc
(Đinh Thị Ngọc Bích)
1982 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Huỳnh Thị Lệ Thủy)
1971 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thủy
(Lý Thị Xuân Mai)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Tánh
(Lý Phương Tuyền)
1967 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Như Thanh
(Lê Kim Thu)
1969 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ngân
(Trương Thị Thu Lanh)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Huê
(Hồ Hồng Thẩm)
1971 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Thảo Liên
(Phan Thị Anh Đào)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Diệu Minh
(Châu Ngọc Ánh)
1947 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Hoa Thiện
(Đinh Thúy Hoa)
1952 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Hoa
(Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
1955 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Mã Tú Loan
(Mã Tú Loan)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Ngô Thị Ngọc Ánh
(Ngô Thị Ngọc Ánh)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nhẫn
(Nguyễn Văn Đời)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hội
(Lâm Chí Lĩnh)
1985 Ủy viên Ban Trị sự

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
Số kí hiệu 035/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 25/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/01/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Cà Mau
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây