• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Thuận

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 17/8/2017 tại chùa Phật Ân Tỉnh hội. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 497/QĐ.HĐTS ký ngày 13/09/2017.

 
Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :  497 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 2299/SNV-TG ngày 06/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ văn bản số 253/CV/BTS.BT ngày 08/9/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 07 thành viên Ban Chứng minh; 56 thành viên Ban Trị sự (23 Ủy viên Thường trực, 33 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Minh Nhật làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Thuận“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 497 /QĐ.HĐTS ngày 13/9/2017)

I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Thiện Huệ
(Bùi Tịnh)
1930 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Tánh
(Lê Đinh Thông)
1933 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Trừng Khiết
(Nguyễn Thuận)
1939 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Minh
(Nguyễn Thái Hòa)
1940 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Trí Thành
(Phan Văn Phòng)
1947 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Sơn
(Tiêu Đình Tuấn)
1945 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Minh Trí
(Đặng Ngọc Thanh)
1941 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Minh Nhật
(Đặng Văn Thọ)
1959 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Ấn Chánh
(Nguyễn Văn Lịnh)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Thông Triêm
(Nguyễn Minh Vỵ)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Minh Thiện
(Nguyễn Quốc Tiến)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 
 1.  
TT. Thích Trí Huệ
(Lê Lương Ngọc)
1958 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Mỹ
(Võ Văn Hoa)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hiếu
(Võ Duy Lộc)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự
(đặc trách Hệ phái Khất sĩ)
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt
(Võ Đình Nhật)
1980 Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Pháp
(Lê Phước Dịu)
1980 Phó Thư ký I,
kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
(Huỳnh Xuân Tam)
1982 Phó Thư ký II
 
 1.  
TT. Thích Pháp Huệ
(Huỳnh Đức Đề)
1970 Trưởng ban Hoằng pháp
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Sắc
(Nguyễn Văn Sanh)
1972 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 
 1.  
TT. Thích Phước Túc
(Phan Văn Triển)
1948 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Huệ
(Nguyễn Văn Ơn)
1957 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Minh
(Lê Hồ Dông)
1972 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Cao
(Lê Viết Sơn)
1978 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Võ Đình Đán)
1978 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Châu
(Bùi Văn Thành)
1979 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Lý
(Nguyễn Hải Hà)
1969 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
Cư sĩ Nguyên Đức
(Mạc Thị Tuyết)
1957 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Nghĩa
(Trần Văn Thừa Thìn)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Bổn Nghĩa
(Đặng Duy Trung)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
Cư sĩ Quảng Cao
(Nguyễn Đỉnh)
1950 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Tấn Tuệ
(Đinh Văn Thanh)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Thạnh
(Huỳnh Thúc Hiệp)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Chánh
(Lê Minh Lực)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Thành
(Nguyễn Văn Tâm)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Lệ
(Ngô Thanh Tú)
1975 1986
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Viễn
(Đặng Vĩnh Trọng)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Hương
(Lê Văn Quế)
1949 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Định
(Trần Văn Đãi)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn
(Trần Đức Thắng)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thánh
(Đoàn Đức Thuận)
1952 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định
(Phan Hùng Phương)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Bảo Tú
(Trần Ngọc Tuấn)
1959 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Chân
(Huỳnh Lầu)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Như Công
(Nguyễn Văn Tân)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Huân
(Hoàng Phi Long)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thông
(Nguyễn Thanh Hiếu)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Minh
(Võ Anh Trực)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tấn
(Nguyễn Ái Nam)
1978 Ủy viên
 
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Bổn
(Hồ Nguyên Đạo)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chánh
(Cao Tiến)
1954 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Tú
(Trần Hữu Tuấn)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Hiển
(Đặng Thanh Vinh)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Như
(Hồ Đại Dương)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Đạt
(Phan Công Khanh)
1964 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Hải
(Nguyễn Thị Khoai)
1952 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Mãn
(Ngô Thị Kim Oanh)
1949 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Dung Liên
(Phan Thị Thương)
1954 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Châu
(Nguyễn Thị Phụng)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Phan Thị Mỹ)
1965 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Bổn Trung
(Nguyễn Mùi)
1953 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Như Ân
(Lê Ngọc Nghĩa)
1953 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Tâm Quang
(Nguyễn Văn May)
1952 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Chơn Nguyện
(Kha Ngân Hoàng)
1951 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017
Số kí hiệu 497/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Thuận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây