• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Dương

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 9/01/2017 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (TP.Thủ Dầu Một), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 048/QĐ.HĐTS ký ngày 16/01/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   048 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 112/UBND-VX ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Bình Dương;
Căn cứ tờ trình số 007/CV-BTS ngày 13/01/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, V/v Quyết định chuẩn y, công nhận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 57 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Dương“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
_______
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số  048 /QĐ.HĐTS ngày 16/01/2017)
I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :
 
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Thông
(Trần Minh Quang)
1960 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Thiện Duyên
(Lê Phước Thiện)
1950 Phó Trưởng ban Thường trực,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Minh Nghĩa
(Nguyễn Kế Tài)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Lực
(Nguyễn Hoàng Trung)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Chơn Phát
(Lương Thanh Liêm)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
NT. Thích nữ Pháp Như
(Phạm Thị Liên)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự,
Phụ trách Phân ban Ni giới
 1.  
NS. Thích nữ Từ Thảo
(Nguyễn Thị Gái)
1969 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hưng
(Trần Huỳnh Hoàng Long)
1985 Chánh Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Tín
(Nguyễn Văn Trực)
1979 Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Dũng
(Hồ Văn Cảm)
1980 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
HT. Thích Hồng Long
(Trần Quốc Hội)
1951 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Minh Vũ
(Nguyễn Xuân Phong)
1967 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chí
(Lê Thành Sơn)
1975 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Minh
(Trần Văn Bé)
1974 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích nữ An Liên
(Nguyễn Thị Hồng)
1960 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC.  Thích nữ Liên Diệu
(Nguyễn Thị Hồng)
1977 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Trí
(Võ Tấn Thành)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện An
(Lữ Văn Đông)
1956 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Nghiêm
(Nguyễn Thanh Tú)
1969 Ủy viên Thường trực
 
II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
HT. Thích Chí Thiện
(Lê Văn Lân)
1951 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Tỉnh Tại
(Nguyễn Văn Phương)
1969 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Trang
(Đỗ Thế Đạt)
1962 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Minh
(Nguyễn Văn Sáu)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Minh
(Nguyễn Văn Đô)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Huệ
(Huỳnh Văn Hoàng)
1952 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hòa
(Nguyễn Văn Hòa)
1955 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích An Trí
(Nguyễn Văn Lành)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tánh
(Lê Cẩm Linh)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Quang
(Trương Minh Quang)
1974 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hỷ
(Nguyễn Văn Phẩm)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Bình
(Nguyễn Ngọc Thanh)
1966 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhật Nghiêm
(Nguyễn Văn Quốc Hội)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tân
(Nhiêu Quốc Hưng)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Tâm
(Nguyễn Văn Hùng)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Lạc
(Nguyễn Văn Thôn)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thành
(Trần Trúc Linh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tắc An
(Nguyễn Văn Tiếng)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Trí
(Hồ Ngọc Danh)
1964 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Minh
(Trần Quang Vinh)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Kiết Tường
(Trần Quốc Quí)
1991 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiền
(Võ Văn Thắng)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Ngộ
(Mai Tuấn An)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thông
(Ngô Bình)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tâm
(Nguyễn Văn Tỉnh)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Minh
(Phạm Thanh Duy)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Duy
(Trần Hoàng Uyên Trinh)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Chơn
(Hồ Văn Thảo)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Phước
(Nguyễn Trung Cường)
1988 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Thường
(Nguyễn Thị Nhụy)
1953 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Định
(Nguyễn Thị Nga)
1955 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Giác Nguyện
(Nguyễn Thị Ngọc Yến)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Ngọc Bích
(Huỳnh Thị Nhận)
1948 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Cam Liên
(Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ An Hương
(Nguyễn Thị Thùy Phương)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Pháp Hạnh
(Nguyễn Thị Ngọc Cam)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hương Nhũ
(Hoàng Thị Phương Thảo)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Liên An
(Lê Thị Hồng Nga)
1981 Ủy viên

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017
Số kí hiệu 048/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 15/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/01/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Dương
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây