• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Định

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 15/9/2017 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định, Quyết định chuẩn y nhân sự số: 559/QĐ.HĐTS ký ngày 18/10/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   559 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định
Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 5352/UBND-NC ngày 04/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định;
Căn cứ văn bản số 211/CV-BTS ngày 11/10/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 05 thành viên Ban Chứng minh; 53 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Nguyên Phước làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Định“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)

(Theo Quyết định số :  559 /QĐ.HĐTS ngày 18/10/2017)

 
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Giác Trí
(Trần Nguyên Hoán)
1927 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Nguyên Phước
(Nguyễn Văn Khương)
1946 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Nguyên Chơn
(Phạm Xuân Dục)
1948 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Viên Đạt
(Trương Sanh Thông)
1944 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Như Quang
(Phạm Dần)
1951 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Nguyên Phước
(Nguyễn Văn Khương)
1946 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Thành
(Võ Mộng Độc Lập)
1975 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Tịnh
(Võ Văn Nghiêm)
1953 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Đồng Quả
(Trương Văn Thanh)
1952 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Thích Chúc Thọ
(Dương Minh Đức)
1955 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Hồng Thiện
(Nguyễn Hữu Phước)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Quảng Độ
(Võ Văn Lễ)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự ,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Viên Chơn
(Lê Hữu Thành)
1976 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NT. Thích nữ Hạnh Quang
(Phạm Thị Thuấn)
1940 Phó Trưởng ban Trị sự
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Hà Thanh Tú)
1975 Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thái
(Thái Tuấn Anh)
1979 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Kim
(Phan Văn Ngân)
1980 Phó Thư ký Ban Trị sự
 
 1.  
SC. Thích nữ Minh Tấn
(Lê Trần Thị Mỹ Ngọc)
1968 Ủy viên Thư ký Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Minh Thành
(Lê Thị Kim Hồng)
1968 Ủy viên Thư ký Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Thiện Hải
(La Văn Vĩnh)
1963 Ủy viên Thư ký kiêm Phó Văn phòng
Ban Trị sự
 1.  
Phật tử Quảng Ngọc
(Trần Thị Thu Hương)
1963 Thủ quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Hiển
(Đặng Ngọc Lâm)
1966 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Huệ
(Phan Văn Phúc)
1982 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Châu
(Lê Quang Bình)
1968 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Chơn
(Nguyễn Thành Hưng)
1976 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Dũng
(Nguyễn Hữu Nghĩa)
1979 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hồng
(Trần Trắng)
1977 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Hồng Lý
(Nguyễn Tuyển)
1983 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huệ
(Phạm Văn Lộc)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tri
(Trần Văn Hiến)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Huệ
(Ngô Thanh Duy)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Đạt
(Đào Trọng Phát)
1980 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Giải
(Nguyễn Thị Diệu Hường)
1953 Ủy viên Thường trực
 1.  
NS. Thích nữ Liên Liên
(Trương Thị Băng Tâm)
1955 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Điền
(Trương Văn Sang)
1959 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Giác
(Trần Văn Bằng)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Thức
(Lê Đức Trí)
1957 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Trực
(Lê Ngọc Ẩn)
1957 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thị Tấn
(Tô Văn Đạo)
1971 1986
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tín
(Võ Trọng Thâm)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Nguyễn Văn Thành)
1975 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Hội
(Phạm Văn Tấn)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Nguyễn Văn Hiếu)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu
(Trần Hải)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Thành
(Nguyễn Phúc Quang)
1986 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Vạn Kim
(Nguyễn Văn Tốt)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Quang
(Ngô Thanh Kỷ)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Sơn
(Nguyễn Thanh Hải)
1979 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hữu Huy
(Dương Thái Quang)
1990 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Minh Lạc
(Nguyễn Thị Hồng Yến)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tín
(Đỗ Thị Sương)
1965 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nhuận Thành
(Đinh Thị Thiêng)
1975 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nguyên Hiệp
(Nguyễn Văn Đệ)
1950 Ủy viên
 1.  
Phật tử Nhuận Thành
(Phùng Văn Nam)
1971 Ủy viên
 1.  
Phật tử Đồng Tân
(Nguyễn Duy Nhâm)
1954 Ủy viên
 1.  
Phật tử Thị Đông
(Huỳnh Trọng Thu)
1956 Ủy viên
 1.  
Phật tử Nhuận Phát
(Trương Thị Thu Nguyệt)
1953 Ủy viên
 1.  
Phật tử Quảng Bạn
(Nguyễn Thị Phương)
1955 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
Số kí hiệu 559/QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ BTS BÌNH ĐỊNH
Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây