• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bến Tre

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 18/03/2017 tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre (Phường 3, Tp.Bến Tre). Quyết định chuẩn y nhân sự số: 177/QĐ.HĐTS ký ngày 06/04/2017.

 
Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   177 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
Khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1216/UBND-KGVX ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Bến Tre;
Căn cứ công văn số 96/BTG ngày 04/4/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre.
Căn cứ tờ trình số 40/VT.BTS ngày 20/3/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, khóa VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 05 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 04 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; 57 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  tỉnh Bến Tre“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______
DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
(Theo Quyết định số :  177 /QĐ.HĐTS ngày 06/4/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
       1. Hòa thượng Thích Giác Minh
       2. Hòa thượng Thích Huệ Tấn
       3. Hòa thượng Thích Giác Mãn     
      4. Hòa thượng Thích Lệ Đức
      5. Hòa thượng Thích Tâm Huệ.
II. CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI:
       1. Ni trưởng Thích nữ Giác Hạnh
        2. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc
        3. Ni trưởng Thích nữ Như Tâm
         4. Ni trưởng Thích nữ Như Chơn.

III. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Nhựt Tấn
(Hồ Văn Tài)
1952 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Lệ Linh
(Đặng Văn Dũng)
1947 Phó Trưởng ban Thường trực BTS,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
HT. Thích Huệ Ngộ
(Trần Văn Bảy)
1947 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Đức
(Lục Vĩnh Phước)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thọ
(Nguyễn Thành Chung)
1972 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
NT. Thích nữ Như Đán
(Nguyễn Thị Quyết)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thuận
(Hồ Thanh Vũ)
1980 Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. Thích nữ Như Nguyệt
(Huỳnh Thị Ngoạt)
1964 Phó Thư ký,
Phó Văn phòng Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trung San
(Nguyễn Văn Út)
1968 Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Thông
(Phạm Văn Du)
1965 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Mẫn
(Nguyễn Văn Hùng)
1972 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Hòa
(Dương Tiến Đức)
1971 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
TT. Thích Huệ Thọ
(Phùng Văn Phú)
1960 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Long Bình
(Nguyễn Văn Thành)
1974 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
SC. Thích nữ Như Uyên
(Lê Thị Sa)
1966 Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Chơn
(Trần Văn Toa)
1972 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
(Nguyễn Thanh Vũ)
1973 Ủy viên Thường trực

IV. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
HT. Thích Tư Ân
(Hồ Văn Tư)
1954 Ủy viên
 1.  
HT. Thích Giác Tạng
(Võ Văn Đề)
1954 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Hoàng
(Hồ Tấn Tài)
1958 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Hạnh
(Lê Văn Bá)
1960 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Trí Định
(Phan Thanh Bình)
1957 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Lệ Thiện
(Trần Chí Hùng)
1955 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Minh Phong
(Nguyễn Văn Phú)
1966 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Trí Viên
(Nguyễn Văn Đức)
1958 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Xương Tâm
(Quảng Trọng Mảnh)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Bình
(Phạm Thành Thái)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hạnh
(Nguyễn Phước Thẩm)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Hỷ
(Trần Văn Thu)
1956 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Định
(Trần Văn Trọng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hải
(Hồ Công Tường)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tâm
(Phạm Thống Nhứt)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm
(Nguyễn Trường Giang)
1987 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Xương Đạo
(Võ Văn Thanh)
1965 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Tài
(Bùi Văn Tăng)
1977 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Dũng
(Hồ Minh Hùng)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Chí
(Nguyễn Văn Trung)
1963 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ An
(Phạm Quốc Sĩ)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Nhân
(Trần Văn Vàng)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Thanh
(Mai Văn Mười)
1981 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Minh
(Nguyễn Thanh Long)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Thục
(Phan Văn Long)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Từ Quang
(Bùi Văn Đứng)
1971 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Nhàn
(Lê Hoàng Dũng)
1984 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
(Nguyễn Thanh Hải)
1989 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Như Quang
(Nguyễn Thị Xuân Hương)
1954 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Lệ Xuân
(Phạm Thị Còn)
1957 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tường Quang
(Phan Thị Bích Hồng)
1958 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Cương Liên
(Trần Ánh Nguyệt)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Long Viên
(Lê Thị Ánh Dung)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Liên
(Nguyễn Ngọc Chánh)
1955 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Phước
(Nguyễn Thị Oanh)
1964 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Trung Bạch
(Trần Thị Liên)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Bích
(Bùi Thị Ngọc Loan)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Ánh
(Nguyễn Thị Hậu)
1970 Ủy viên
 1.  
Phật tử Diệu Giác
(Khưu Tố Mai)
1967 Ủy viên
 1.  
Phật tử Thiện Trí
(Lê Quốc Tuấn)
1969 Ủy viên
 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017
Số kí hiệu 177/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 05/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bến Tre
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây