• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bạc Liêu

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 21/9/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu (03 Nguyễn Tất Thành, phường 01, TP. Bạc Liêu), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 595/QĐ.HĐTS ký ngày 04/11/2017.

 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   595 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu
Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 4185/UBND-HCTC ngày 02/11/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ tờ trình số 18/TT-BTS ngày 04/11/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ V (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 03 thành viên Ban Chứng minh; 54 thành viên Ban Trị sự (25 Ủy viên Thường trực, 29 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Trưởng Ban Trị sự (có thời hạn) (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bạc Liêu“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


_______

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
NHIỆM KỲ V (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 595 /QĐ.HĐTS ngày 04/11/2017)
 
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Padumathera
(Lý Sa Muoth)
1948 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Hoằng Quang
(Nguyễn Hoàng Minh)
1949 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Sudhamathera
(Hữu Hinh)
1946 Chứng minh Ban Trị sự
 

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Huệ Trí
(Đào Tá)
1953 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự (có thời hạn)
 1.  
TT. Vuddhàpacàyko
(Tăng Sa Vong)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự
(đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer)
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Chí
(Trần Đức Hoàng)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
TT. Thích Quảng Thới
(Tạ Tái Thanh)
1965 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Giác Tạng
(Lê Thanh Linh)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nghi
(Phan Tín Huy)
1970 Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Nghĩa
(Lâm Thị Ry)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Năng
(Nguyễn Văn Tự)
1979 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 
 1.  
ĐĐ. Sankhapalo
(Danh Dần)
1975 Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng
 
 1.  
Cư sĩ Tĩnh Toàn
(Nguyễn Chí Đức)
1955 Phó Thư ký BTS,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
TT. Thích Phước Châu
(Viên Hoàng Vũ)
1963 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 
 1.  
ĐĐ. Th Đạt Ma Khả Kiến
(Huỳnh Thanh Tân)
1971 Trưởng ban Hoằng pháp
 
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Thuận
(Nguyễn Văn Nơi)
1979 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nhân
(Trần Văn Hà)
1951 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
SC. TN Nghiêm Thành
(Nguyễn Thị Kim Loan)
1969 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
Cư sĩ Tắc Hành
(Trần Phước Thuận)
1950 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích nữ Hòa Liên
(Triệu Thị Chi)
1960 Thủ quỹ
 1.  
TT. Kasasukha
(Trần Duyên)
1966 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Pháp Hạnh
(Kim Ngọc)
1964 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thường
(Nguyễn Văn Đạm)
1979 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tòng
(Nguyễn Văn Hùng)
1952 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Sothomasatha
(Hữu Sầm Bass)
1970 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Nhựt
(Nguyễn Thiện Nhựt)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Ngộ Đạo
(Sơn Thị Dal)
1957 Ủy viên Thường trực
 1.  
SC. Thích nữ Liên Hòa
(Lý Thị Tú Mỹ)
1970 Ủy viên Thường trực
III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Giác Hy
(Nguyễn Hữu Tâm)
1963 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thiện Trì
(Phương Văn Thanh)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Serynapandito
(Thạch Sóc)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Chánh
(Nguyễn Hoàng Sơn)
1954 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Sod Dhommachot
(Danh Diệu)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Kattvaro
(Dương Lượng)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Tâm
(Võ Văn Kiệt)
1957 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhựt Huy
(Nguyễn Văn Tu)
1952 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Lực
(Huỳnh Thanh Chính)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Đăng
(Lý Quang Long)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Kiến
(Trịnh Quốc Dậm)
1968 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Hạnh
(Hồ Văn Bình Em)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Virê Dăc Thom Mô
(Hồ Mít)
1975 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Nghiêm Liêm
(Quách Tú Nguyệt)
1961 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Lạc
(Cao Thị Điệp)
1950 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thuận
(Nguyễn Thị Mỹ Linh)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Thiền
(Lê Kim Phụng)
1955 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Huệ
(Bùi Thị Kim Phụng)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Thật
(Huỳnh Châu)
1970 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hiền
(Nguyễn Thị Nga)
1962 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Phương
(Phan Thị Huỳnh Trang)
1980 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nghĩa Thoại
(Chung Huệ Ngọc)
1959 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Hiền
(Trần Thị Hà)
1960 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Thuận
(Lê Kim Loan)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Trang
(Lê Thị Gấm)
1974 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Như Tín
(Trần Hồng Sương)
1951 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Huệ An
(Nguyễn Chí Thanh)
1960 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Nhuận Tài
(Bùi Trung Trí)
1981 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Duyên Ngọc
(Nguyễn Thị Kim Lý)
1959 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017
Số kí hiệu 595/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 03/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/11/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh Bạc Liêu
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây