• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh BR Vũng Tàu

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh BR Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 21/05/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh BR-VT (số 147 đường 27/4, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) , Quyết định chuẩn y nhân sự số: 413/QĐ.HĐTS ký ngày 25/07/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   413 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Nhiệm kỳ VI (2017 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 325/BTG-PG.CĐ ngày 28/6/2017 của Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ tờ trình số 389/CV/BTS ngày 29/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, V/v đề nghị chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ VI (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), gồm 12 thành viên Ban Chứng minh; 67 thành viên Ban Trị sự (29 Ủy viên Thường trực, 38 Ủy viên Ban Trị sự), do Hòa thượng Thích Quảng Hiển làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh BR-VT“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______

 DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
NHIỆM KỲ VI (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số : 413 /QĐ.HĐTS ngày 25/7/2017)
I. BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ :
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Trí Tịnh
(Lâm Đình Đào)
1945 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Cầu
(Ngô Văn Cầu)
1943 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Thiện Tâm
(Nguyễn Thanh Thiện)
1950 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Nguyên Trực
(Phạm Đình Khâm)
1935 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Trí Châu
(Huỳnh Minh Sư)
1937 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Hạnh
(Nguyễn Văn Não)
1937 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Nhựt Huệ
(Nguyễn Văn Bay)
1939 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Thiện Từ
(Nguyễn Văn Hai)
1931 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Huệ Chơn
(Trần Chí Công)
1943 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giác Tùng
(Bùi Văn Tư)
1945 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Bửu Minh
(Võ Văn Diệp)
1941 Chứng minh Ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Giải Thiện
(Đặng Như Tri)
1940 Chứng minh Ban Trị sự
 
 
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Quảng Hiển
(Mai Văn Hậu)
1943 Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Như Thị
(Phạm Tịnh Thủy)
1942 Phó Trưởng ban Thường trực
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(Trần Ngọc Hơn)
1975 Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thuận
(Võ Liêu)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Giác Trí
(Phan Vĩnh Phong)
1965 Phó Trưởng ban, Trưởng ban Kiểm soát (đặc trách hệ phái Nam tông)
 1.  
TT. Thích Minh Hạnh
(Nguyễn Thanh Tâm)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
TT. Thích Giác Thông
(Đào Ngọc Loan)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự (đặc trách hệ phái Khất sĩ)
 1.  
TT. Quách Thành Sattha
(Quách Thành Sattha)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Trí
(Nguyễn Quang Tâm)
1970 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thường
(Nguyễn Đức Cang)
1963 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thái
(Nguyễn Thanh Phong)
1975 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
NT. Thích nữ Như Như
(Mã Thị Ghết)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Thông
(Trần Cả)
1977 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
ĐĐ. Thích Trí Định
(Trương Minh Ký)
1965 Phó Thư ký Ban Trị sự,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NS. Thích nữ Như Diên
(Lại Tố Lan)
1957 Thủy quỹ Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Chính
(Mai Quảng Triều)
1983 Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
(Nguyễn Quang Hậu)
1972 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Phước
(Tô Văn Ân)
1968 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Trụ
(Hà Thôi)
1973 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
NS. Thích nữ Phấn Liên
(Nguyễn Hà Xuân Duyên)
1962 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
SC. Thích nữ Tiến Liên
(Trương Thị Cam)
1969 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Thọ
(Dương Văn Tuệ)
1964 Trưởng ban Pháp Chế
 1.  
TT. Thích Phước Huệ
(Trương Thái Sơn)
1956 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Minh Thành
(Đặng Phước Long)
1960 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Thông Luận
(Nguyễn Hòa Bình)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Minh Thiện
(Nguyễn Thuần)
1963 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bình
(Huỳnh Công Bình)
1969 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Ngôn
(Nguyễn Tuấn Vân)
1971 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
(Phan Xuân Thịnh)
1976 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Thiện Chí
(Trần Văn Chí)
1967 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Thông Không
(Trần Văn Lộc)
1961 Ủy viên
 1.  
TT. Chánh Minh
(Nguyễn Thành Châu)
1953 Ủy viên
 1.  
TT. Thích Giác Quảng
(Phạm Văn Thân)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Pháp
(Lê Thành Tri)
1968 1986
 1.  
ĐĐ. Thích Thánh Biện
(Phạm hùng)
1970 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bửu Minh
(Nguyễn Thanh Hiền)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
(Nguyễn Quang Thanh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đăng
(Trần Quốc Phương)
1946 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhựt Thành
(Lê Văn Lập)
1967 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Thuận
(Nguyễn Văn Thịnh)
1972 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Bảo
(Nguyễn Được)
1982 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Đạo
(Võ Tiến Dũng)
1976 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Kính
(Nguyễn Văn Mến)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Huân
(Trần Ngọc Tuấn)
1973 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Phổ
(Võ Kim Sang)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trụ
(Trần Văn Vũ)
1978 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm
(Ngô Quang Dũng)
1969 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Danh
(Lê Đình Tri Phương)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hưng
(Lâm Văn Liêm)
1980 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Đạt
(Đoàn Tiến Phát)
1983 Ủy viên
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Hiếu
(Đỗ Nguyễn Hiếu Lâm)
1982 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Bình
(Trần Mỹ Lệ)
1957 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Nhân
(Phạm Thị Lệ Liễu)
1958 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm
(Phan Thị Chỉnh)
1959 Ủy viên
 1.  
NS. Thích nữ Tâm Nguyệt
(Nguyễn Thị Huế)
1958 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Minh
(Huỳnh Thị Anh)
1966 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Phương
(Phan Thị Dung)
1968 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Điều Liên
(Nguyễn Thị Tự)
1969 Ủy viên
 1.  
SC. TN Thánh Nghiêm
(Võ Thị Thùy Trang)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Nguyên Xuân
(Trương Thị Ngọc Mai)
1974 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Như Bảo
(Phạm Vũ Minh Châu)
1975 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Quảng Châu
(Nguyễn Thị Diễm My)
1972 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hoàng
(Nguyễn Thị Kim Phượng)
1963 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Thuần Liên
(Trần Thị Tuyết Nhung)
1971 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Tâm Thịnh
(Trịnh Ngọc Giàu)
1982 Ủy viên
 1.  
SC. Thích nữ Hạnh Thiện
(Hồ Thị Thúy Hải)
1988 Ủy viên
 1.  
Cư sĩ Thiện Bình
(Nguyễn Hồng Trân)
1948 Ủy viên

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Số kí hiệu 413/QĐ.HĐTS-
Ngày ban hành 24/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/07/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh BR Vũng Tàu
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây