• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP Đà Nẵng

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 03/06/2017 tại nhà hát Trưng Vương (35A Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng), Quyết định chuẩn y nhân sự số: 309/QĐ.HĐTS ký ngày 07/06/2017.

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   309 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6  năm 2017
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng
Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 161/BTG-NV ngày 15/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Đà Nẵng;
Căn cứ văn bản số 54/CV-BTS ngày 05/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, V/v báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Đà Nẵng và xin ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 - 2022).
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022), gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 53 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Thích Chí Mãn làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Đà Nẵng“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã kýHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  309/QĐ.HĐTS ngày  07/6/2017)

I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
              1. Hòa thượng Thích Như Thọ
               2. Hòa thượng Thích Huệ Thường.                                   
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Chí Mãn
(Lê Thất)
1946 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
HT. Thích Từ Tánh
(Dương Văn Đẳng)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
HT. Thích Trí Viên
(Võ Sơn)
1949 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
HT. Thích Thiện Toàn
(Nguyễn Đức Huy)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
TT. Thích Từ Nghiêm
(Huỳnh Văn Hạnh)
1959 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Pháp Cao
(Nguyễn Văn Quýt)
1951 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Huệ Vinh
(Thái Văn Tịnh)
1960 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Đạo
(Võ Văn Quý)
1973 Phó Trưởng ban Trị sự,
Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Chúc Tín
(Lê Chánh)
1972 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Châu
(Trần Hạ Nam)
1971 Phó Thư ký
 1.  
SC. TN Thanh Phương
(Nguyễn Thị Nhung)
1973 Ủy viên Thủ quỹ
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huệ
(Võ Minh Phát)
1974 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Phong
(Võ Yên Việt)
1974 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
TT. Thích Minh Thành
(Trương Minh Tư)
1946 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Tấn
(Nguyễn Đình Nu)
1964 Trưởng ban Phật giáo Quốc tế
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Lực
(Mai Ngọc Xuân Hùng)
1969 Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
NT. Thích nữ Diệu Cảnh
(Cù Phạm Thị Sâm)
1941 Trưởng ban Từ thiện Xã hội,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
SC. Thích nữ Minh Hiền
(Phan Thị Bích Thuận)
1969 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
HT. Thích Huệ Thông
(Trần Thông)
1954 Ủy viên Thường trực
 1.  
TT. Thích Đức Trí
(Nguyễn Tấn Tài)
1953 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Chấn
(Nguyễn Lý Cường)
1974 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Nguyên
(Nguyễn Quang Thắng)
1978 Ủy viên Thường trực
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Liêm
(Lê Trúc Vân)
1977 Ủy viên Thường trực

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Bửu Thiện
(Lê Văn Ba)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Quảng Tâm
(Nguyễn Bơ)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Đạt
(Nguyễn Hồng)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Hòa
(Nguyễn Quốc Việt)
1965 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thanh Bảo
(Nguyễn Ngọc Anh Tuấn)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thức
(Nguyễn Văn Tấn)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thể
(Khắc Đình Minh Tâm)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Nghĩa
(Lê Phước Hậu)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Bảo
(Đinh Văn Hùng)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đạo Hạnh
(Lê Văn Thân)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Bảo
(Lại Duy Tân)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Minh
(Lê Xuân Ánh)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Ấn
(Lê Văn Sơn)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Dũng
(Trần Hùng)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Diệu
(Huỳnh Minh Hải)
1978 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên An
(Đồng Viết Bình)
1984 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hoa Sơn
(Nguyễn Văn Thương)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hải Trí
(Phạm Văn Hùng)
1987 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tịnh Vương
(Vũ Đức Hùng)
1988 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Giới Hảo
(Lê Thị Diễm Phi)
1965 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Liên Nguyên
(Nguyễn Thị Kim Nga)
1963 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Huệ Tịnh
(Lê Thị Thu)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Thanh Quế
(Trần Thị Thanh Vân)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Quảng Thể
(Trần Văn Nhứt)
1947 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Tâm Lập
(Lê Hà Thọ)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Đồng Từ
(Trần Xuân Lào)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Tâm Đạo
(Trần Văn Hồng)
1958 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Như Quảng
(Phan Minh Hải)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Đoàn
(Nguyễn Hưng Long)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nguyên Hà
(Hà Quốc Hải)
1972 Ủy viên Ban Trị sự

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017
Số kí hiệu 309/QĐ.HĐTS-NHÂN SỰ ĐÀ NẴNG
Ngày ban hành 06/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
TP. Đà Nẵng
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP Đà Nẵng
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây