• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP.Cần Thơ

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ IX (2017-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 5/4/2017 tại  thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) , Quyết định chuẩn y nhân sự số: 319/QĐ.HĐTS ký ngày 10/06/2017.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   319 /QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6  năm 2017
 


QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Cần Thơ
Khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 1994/UBND-KGVX ngày 29/5/2017 của Ủy ban Nhân dân Tp. Cần Thơ; Công văn số 157/BTG-NV1 ngày 31/5/2017 của Ban Tôn giáo Tp. Cần Thơ;
Căn cứ tờ trình số 96/TT/BTS ngày 01/6/2017 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Cần Thơ, Khóa IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 06 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 48 thành viên Ban Trị sự, do Hòa thượng Laddhapanna (Đào Như) làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tp. Cần Thơ“để biết”
- Lưu VP1 - VP2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã kýHòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
_______ DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
(Theo Quyết định số: 319 /QĐ.HĐTS ngày  10/6/2017)
I. CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ:
               1. Hòa thượng Thích Giác Nhường
             2. Hòa thượng Thích Minh Hiền
             3. Hòa thượng Dhamma Panna (Lý Sân)  
             4. Hòa thượng Thích Huệ Trường
             5. Hòa thượng Thích Thiện Tài
             6. Hòa thượng Thích Minh Lý.
II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:
STT PHÁP DANH/THẾ DANH NĂM SINH CHỨC VỤ
 1.  
HT. Laddhapanno
(Đào Như
1955 Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Bình Tâm
(Nguyễn Thanh Phong)
1964 Phó Trưởng ban Thường trực
 1.  
HT. Thích Giác Hoa
(Huỳnh Văn Tư)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự
 
 1.  
TT. Thích Thiện Huệ
(Trần Văn Sáu)
1957 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Tăng sự
 1.  
TT. Thích Thiện Thông
(Huỳnh Văn Lễ)
1956 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
TT. Hoàng Kim
(Lý Hùng)
1967 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Pháp chế
 1.  
TT. Thích Minh Thông
(Nguyễn Quốc Việt)
1964 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Từ Thiện Xã hội
 1.  
ĐĐ. Thích Đức Toàn
(Huỳnh Chí Đức)
1950 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
NT. Thích nữ Điểu Liên
(Đoàn Thị Điểu)
1954 Phó Trưởng ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Ngộ
(Võ Thị Hương)
1948 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. TN Như Hương
(Trương Thị Út)
1961 Phó Trưởng ban Trị sự,
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hữu
(Phan Viên Lộc)
1981 Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Thiện Hậu
(Lý Si Riêng)
1992 Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
 1.  
SC. Thích nữ Tài Liên
(Đường Thị Mỹ)
1969 Phó Thư ký
 1.  
TT. Thích Minh Thành
(Võ Thành Tâm)
1963 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Phú
(Nguyễn Văn Quí)
1973 Trưởng ban Văn hóa,
Trưởng ban Thông tin Truyền thông
 1.  
ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn
(Phạm Văn Lợi)
1971 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
SC. Thích nữ Chơn Như
(Lê Thị Cẩm Hoa)
1962 Ủy viên Thủ quỹ

III. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Kontadhamo
(Dương An)
1965 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Dhammapanna
(Mai Xe)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Panamuni
(Trần Sone)
1965 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Hiển
(Lê Bá Phùng)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tánh Linh
(Nguyễn Ngọc Hà)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Cầu
(Trương Thanh Dũng)
1978 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Pháp Tịnh
(Lý Dương Tuyền)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Trung Nghĩa
(Trần Ngọc Thạnh)
1988 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Quang Phước
(Trần Văn Hùng)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Huệ Thuận
(Nguyễn Kết Đoàn)
1989 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Phước Tịnh
(Đoàn Kiểm Em)
1988 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Tịnh
(Võ Hoàng Nhân)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Minh Hiếu
(Trần Văn Tiểm Hiểu)
1976 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Tâm
(Trần Trung Tính)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Hải
(Nguyễn Thị Thu Hương)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Liên
(Nguyễn Kim Chẩn)
1955 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Như Tâm
(Lê Diệu Tâm)
1957 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Diệu Tín
(Đặng Ngần)
1951 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. Thích nữ Huệ Phượng
(Đỗ Thị Tuyết Hằng)
1962 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Hiền
(Nguyễn Thị Kim Chi)
1966 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Lan Liên
(Lữ Thị Mỹ Lan)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Từ Tâm
(Đặng Thị Kim Hải)
1957 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Hiếu Liên
(Trang Bảo Ngọc)
1974 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Phước Nhiên
(Dương Kim Liên)
1975 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Diệu Minh
(Phan Thị So)
1980 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Minh Ngọc
(Nguyễn Thị Ngà)
1985 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Chúc Thu
(Lê Thị Nhẫn)
1978 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. Thích nữ Ngọc Đức
(Bùi Thị Thùy Trâm)
1993 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Bành Sơ Lến
 
1961 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Đinh Công Quân
 
1990 Ủy viên Ban Trị sự
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
Số kí hiệu 319/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 09/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/06/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
TP. Cần Thơ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị Sự GHPGVN TP.Cần Thơ
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây