• Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016-2022). Tổ chức Đại hội vào ngày 3/4/2016 tại TP.Quảng Ngãi. Quyết định chuẩn y nhân sự số: 249/QĐ.HĐTS ký ngày 26/7/2016.
 

Mời xem hình ảnh tổ chức Đại hội
click here
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số :   249 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________


 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7  năm 2016
 
 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ V (2016 - 2022)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
Căn cứ công văn số 128/BTG-PGCĐ ngày 26/5/2016 của BTG tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ tờ trình số 056/TTr-BTS ngày 31/5/2016 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, V/v xin chuẩn y nhân sự kết quả Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ V (2016 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1 : Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Điều 2 : Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận :
- Như điều 2 “để thực hiện”
- Ban Tôn giáo Chính phủ “để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV
  T. Quảng Ngãi“để biết”
- Lưu VP.1 - VP.2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

đã ký


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NGÃI - NHIỆM KỲ V (2016 - 2022)
(Theo Quyết định số  249 /QĐ.HĐTS ngày 26/7/2016)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ : 21 thành viên
STT PHÁP DANH/THẾ DANH SINH NĂM CHỨC VỤ
 1.  
HT. Thích Hạnh Lạc
(Nguyễn Huỳnh)
1946 Trưởng ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Trí Thắng
(Lê Quang Phương)
1947 Phó Trưởng ban Thường trực,
kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
 1.  
HT. Thích Huệ Đạt
(Lê Nguyện)
1942 Phó Trưởng ban Trị sự,
kiêm Trưởng ban Tăng sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Huy
(Phạm Ngọc Minh)
1962 Phó Trưởng ban Trị sự,
kiêm Chánh Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Trung
(Đặng Tấn Bình)
1977 Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Pháp
(Nguyễn Văn Hạnh)
1975 Trưởng ban Hoằng pháp
 1.  
TT. Thích Giải Tú
(Lê Trung Gòn)
1945 Trưởng ban Nghi lễ
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Nhân
(Trương Công Tâm)
1977 Trưởng ban Văn hóa
 1.  
ĐĐ. Thích Như Tiến
(Phạm Quang Quyền)
1972 Trưởng ban Kinh tế Tài chánh
 1.  
TT. Thích Thông Hội
(Nguyễn Ngọc Long)
1953 Trưởng ban Pháp chế
 1.  
ĐĐ. Thích Đồng Pháp
(Võ Văn Đề)
1978 Trưởng ban Kiểm soát
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Mẫn
(Huỳnh Ngọc Cần)
1967 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm
(Nguyễn Nhựt Thanh)
1982 Phó Thư ký
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Phước
(Lê Văn Lợi)
1979 Ủy viên Thường trực,
Phó Trưởng ban GDTN
 1.  
NT. TN Diệu Nhơn
(Nguyễn Thị Hoa)
1932 Ủy viên Thường trực
Trưởng Phân ban Ni giới
 1.  
NS. TN Huệ Thanh
(Phạm Thị Tâm)
1954 Trưởng ban Từ thiện Xã hội
 1.  
SC. TN Thông Tuệ
(Nguyễn Thị Thu Loan)
1971 Ủy viên Thường trực,
Phó Trưởng ban Văn hóa
 1.  
SC. TN Đồng Kim
(Nguyễn Thị Trang)
1970 Thủ quỹ
 1.  
Cư sĩ Tâm Giới
(Phan Ngọc Thảo)
1947 Ủy viên Thường trực,
Trưởng Phân ban GĐPT
 1.  
Cư sĩ Diệu Hảo
(Nguyễn Thuyết)
1949 Ủy viên Kiểm soát
 1.  
Cư sĩ Tâm Tựu
(Nguyễn Lai)
1962 Phụ trách Truyền thông

II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:
 1.  
TT. Thích Hạnh Trình
(Huỳnh Hô)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Chánh Hương
(Mai Văn Chấp)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Trừng Vinh
(Nguyễn Hối)
1945 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Nguyên Mẫn
(Lý Huyên)
1939 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Hạnh Toàn
(Phạm Ngọc Vấn)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Viên Đạo
(Tu Tâm)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
TT. Thích Hạnh Phước
(Nguyễn Cầu)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nguyên Bình
(Phan Văn Út)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Lạc
(Đinh Quang Lân)
1970 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Hạnh Đạt
(Nguyễn Duy Sinh)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Long Trụ
(Nguyễn Khắc Ưng)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Nhuận Tiến
(Lê Văn Dũng)
1977 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Giác Châu
(Võ Đình Tâm)
1964 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Thông Thiền
(Trần Anh Tuấn)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
ĐĐ. Thích Tâm Đức
(Nguyễn Thanh Hải)
1981 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NT. TN Phát Liên
(Trần Thị Nhơn)
1932 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. TN Hạnh Toàn
(Huỳnh Thị Bình)
1954 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
NS. TN Huệ Định
(Lê Thị Hương)
1955 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. TN Chánh Định
(Phạm Thị Luật)
1960 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. TN Quảng Ngọc
(Ngô Thị Diễm Châu)
1979 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
SC. TN Huệ Như
(Nguyễn Thị Xuyến)
1972 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Đồng Phước
(Lê Của)
1953 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nguyên Đạo
(Nguyễn Đoán)
1950 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Đồng Thủ
(Đặng Văn Đô)
1968 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nhuận Kim
(Huỳnh Ngọc Thạch)
1973 Ủy viên Ban Trị sự
 1.  
Cư sĩ Nguyên Lợi
(Phạm Văn Lanh)
1949 Ủy viên Ban Trị sự
 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Số kí hiệu 249/QĐ.HĐTS
Ngày ban hành 25/07/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/07/2016
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực NHÂN SỰ
Tỉnh Quảng Ngĩa
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
 • Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Ngãi
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây