• Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018

QUY CHẾ
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
          Điều 1: Căn cứ xây dựng quy chế
- Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, ngày 22 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Cắn cứ vào nhu cầu sự cần thiết phải có Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của GHPGVN.
          Điều 2: Phạm vi điều chỉnh
          Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN, theo điều 11 và Điều 57 Hiến chương GHPGVN).
          Điều 3: Đối tượng điều chỉnh
Quy chế này áp dụng đối với:
1. Cấp Trung ương: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
2. Cấp Tỉnh, Thành phố: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố.
3. Cấp Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.  
4. Các đơn vị cơ sở của GHPGVN là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là tự viện).
Điều 4: Người giữ quyền phát ngôn người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
1. Người giữ quyền quyền phát ngôn GHPGVN gồm: Chủ tịch HĐTS, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội, hoặc Ban Thư ký Hội đồng Trị sự.
2. Người phát ngôn là người được Người giữ quyền phát ngôn ủy quyền phát ngôn bằng văn bản.
          Điều 5: Tiêu chuẩn của Người phát ngôn
1. Là người có đạo đức tốt, thấm nhuần tư tưởng Phật giáo và am hiểu pháp luật của Nhà nước.
2. Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí. Có khả năng giao tiếp với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
          Điều 6. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Tổ chức họp báo.
2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của Hệ thống GHPGVN.
3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương và đơn vị cơ sở tổ chức khi được yêu cầu.
6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

CHƯƠNG II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
          Điều 7. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
Theo định kỳ hoăc theo tính chất hoạt động Phật sự của GHPGVN, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN phụ trách việc cập nhật và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử GHPGVN về những hoạt động Phật sự của Giáo hội.
          Điều 8. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
1. Khi thấy cần thiết phải thể hiện quan điểm chính thức của GHPGVN về sự kiện, vấn đề gây ảnh hưởng tới GHPGVN (hoặc) trường hp xảy ra sự kiện làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của GHPGVN thì cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự kiện đó.
2. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
2.1. Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi phụ trách thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.
Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu đơn vị thuộc Hệ thống GHPGVN thì người phát ngôn hoặc người được ủquyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian sớm nhất có thể.
2.2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này.
2.3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do đơn vị mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
          Điều 9. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức thuộc Hệ thống GHPGVN trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người đứng đầu tổ chức thuộc Hệ thống GHPGVN có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của cơ quan hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc đơn vị mình thực hiện phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
2. Người đứng đầu tổ chức thuộc Hệ thống GHPGVN chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Người đứng đầu tổ chức thuộc Hệ thống GHPGVN tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của đơn vị mình.
          Điều 10. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn.
1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện tổ chức thuộc Hệ thống GHPGVN phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong đơn vị mình cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trong và ngoài Hệ thống GHPGVN do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức, cá nhân thuộc Hệ thống GHPGVN khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.
3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chi, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật báo chí trong các trường hợp sau đây:
3.1. Những vấn đề không thuộc phạm vi hoạt động của GHPGVN; những vấn đề mang tính nguyên tắc thuộc giới luật riêng của nhà Phật không được thông báo mang tính chất truyền thông; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;
          3.2. Các vấn đề, vụ việc liên quan đến GHPGVN hoặc thành viên của GHPGVN có tính chất hình sự, đang được các cơ quan quản lý Nhà nước điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp phát ngôn cho chính các cơ quan đang điều tra, xét xử để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật;
3.3. Những văn bản, các chính sách, đề án, dự thảo… đang trong quá trình soạn thảo, chưa được thông qua mà được HĐTS hoặc cơ quan đề nghị soạn thảo xác định là loại tài liệu bảo mật.
4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị mình phát ngôn và cung cấp thông tin, trước GHPGVN, pháp luật Việt Nam nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.
5. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khi kiện tại Tòa án.
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên Phật giáo
1. Yêu cầu Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên đơn vị của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.
2. Yêu cầu Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí.
          Điều 12. Xử lý vi phạm
1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin chịu trách nhiệm trước Hội đồng Trị sự và trước pháp luật về nội dung phát ngôn.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
         
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 13: Hội đồng Trị sự GHPGVN
Ban Thường trực HĐTS cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động và tổ chức của GHPGVN.
          Điều 14: Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố
          1. Ban Thông tin truyền thông (Ban TTTT) GHPGVN nghiên cứu thành lập một Hội đồng cố vấn chuyên môn theo những Phật sự chuyên ngành thuộc Hệ thống GHPGVN để hỗ trợ cho Người phát ngôn trong việc phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Thành phần Hội đồng cố vấn do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN lựa chọn và thỉnh mời.
2. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN chủ trì việc liên lạc với các cơ quan báo chí, các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức họp báo (khi cần thiết) để Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của GHPGVN, định kỳ 06 tháng báo cáo Hội đồng Trị sự (HĐTS) về các nhiệm vụ đã thực hiện.
3. Các Ban, Viện Trung ương GHPGVN cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động và tổ chức của Ban, Viện mình. Trường hợp các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động và tổ chức của Ban, Viện Trung ương của GHPGVN nhưng có liên quan đến nhiều Ban, Viện Trung ương khác hoặc liên quan đến Trung ương GHPGVN thì các Ban, Viện đó có trách nhiệm trao đổi trước với Người giữ quyền phát ngôn hoặc Người phát ngôn của GHPGVN.
4. Các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN các cấp và các cá nhân thuộc GHPGVN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người phát ngôn.
5. Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động và tổ chức của Ban Trị sự cấp tỉnh. Trường hợp các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động và tổ chức của Ban Trị sự cấp tỉnh nhưng liên quan đến Trung ương Giáo hội thì Ban Trị sự cấp tỉnh phải trao đổi trước với Người giữ quyền phát ngôn hoặc Người phát ngôn của GHPGVN.
6. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, Người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Người giữ quyền phát ngôn và nếu cần thiết bàn bạc, thống nhất với Ban Thường trực HĐTS về nội dung phát ngôn trước khi phát ngôn.
          Điều 15. Trách nhiệm thi hành
          1. Trưởng ban Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
          2. Trưởng các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới Tăng, Ni, Cư sĩ; kịp thời phản ánh về Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
         
3. Ban Thông tin Truyền thông có trách nhiệm đăng tải đầy đủ, chính xác nội dung phát ngôn với báo chí của Người giữ quyền phát ngôn, Người phát ngôn, các thông tin do HĐTS, Ban Thường trực HĐTS, Ban Thông tin Truyền thông cung cấp cho báo chí trên trang thông tin điện tử của Ban Thông tin Truyền thông tại địa chỉ http://www.phatgiao.org.vn.
          Điều 16. Hiệu lực thi hành
Quy chế được lập thành 03 chương, 16 điều được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
 
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018
Số kí hiệu 164 /QĐ/HĐTS Quy che phat ngon
Ngày ban hành 26/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/08/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Nội quy các ban viện TW
Lĩnh vực THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018
 • Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây