• QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số : 104 /QĐ.HĐTSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________ 
Hà Nội, ngày 12 tháng  6 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương

thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) 


CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
Căn cứ điều 25, 26  chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Nghị quyết số 096/NQ.HĐTS ngày 28/3/2018 Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Căn cứ công văn số 561/TGCP-PG ngày 07/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ.
Xét tờ trình ngày 04/4/2018 của Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm 127 thành viên, do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng Phân ban (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2 :  Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Phân ban và quy định của pháp luật Nhà nước.
ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
ĐIỀU 4 :  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện./. 
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3 “để thực hiện”
- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN;
- Ban TGCP, Vụ PG, UBTWMTTQVN;
- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
                      “để biết”
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


 
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Số kí hiệu 104/QĐ.HĐTS - NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI
Ngày ban hành 11/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/06/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực PHÂN BAN NI GIỚI
NHÂN SỰ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây