• QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________
Số:  032/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 
 
QUYẾT ĐỊNH
 

V/v Ban hành Nội quy Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Căn cứ điều 25, 26 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ VI);
Căn cứ Nghị quyết số 021/NQ-HĐTS ngày 11/01/2019 Hội nghị Kỳ 3 Khóa VIII (2017 - 2022) Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
Xét tờ trình ngày 08/01/2019 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành Nội quy hoạt động Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), gồm 08 chương 25 điều đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 11/01/2019 (đính kèm Nội quy).
Điều 2: Các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, khi triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự liên quan đến lĩnh vực Hoằng pháp, phải tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Hoằng pháp Trung ương và pháp luật Nhà nước.
Điều 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, Trưởng ban và các thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nội quy này.
Điều 4: Nội quy này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3 "để thực hiện"
-  Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c"
- Ban Trị sự  GHPGVN các tỉnh, thành
                         "để biết"
- Lưu VP1 - VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


(đã ký)Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 


NỘI QUY
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 032/QĐ-HĐTS ngày 15 tháng 01 năm 2019 
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam)

MỜI XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY 

 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019
Số kí hiệu 032/QĐ-HĐTS
Ngày ban hành 14/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây