• NỘI QUY BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018

NỘI QUY TU CHỈNH LẦN THỨ V

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ VIII (2017-2022)

(Theo Quyết định số 031/QĐ-HĐTS của HĐTS ký ngày 15/01/2019)

----------------------------
LỜI NÓI ĐẦU
Đối với hàng đệ tử Phật, Phật tử tại gia là bộ phận đông đảo trong “Tứ chúng đồng tu” của Phật giáo, đã có những cống hiến xứng đáng vào các Phật sự lợi đạo ích đời.
Do vậy, Hiến chương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam quy định trong Hội đồng Trị sự có Ban Hướng dẫn Phật tử để chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học của hàng Phật tử tại gia.
Ban Hướng dẫn Phật tử hoạt động trên cơ sở phụng hành giới luật Phật chế, hoằng dương giáo pháp, tuân thủ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

CHƯƠNG I
DANH XƯNG - MỤC ĐÍCH
 1. 1. Danh xưng: Ban Hướng dẫn Phật tử, viết tắt là BHDPT. 
 2. 2. Mục đích của Ban Hướng dẫn Phật tử là hướng dẫn hàng Phật tử tại gia và những người cảm tình với Phật giáo tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội.

CHƯƠNG II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC

3. Hệ thống tổ chức của Ban Hướng dẫn Phật tử gồm bốn cấp:
 • Cấp trung ương có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (viết tắt là BHDPT TW).
 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.
 • Cấp quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có danh xưng là Ban Hướng dẫn Phật tử huyện.
 • Cấp cơ sở của Ban Hướng dẫn Phật tử gồm các Đạo tràng cư sĩ Phật tử, Đạo tràng Phật tử dân tộc, Đơn vị Gia đình Phật tử, Câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, Hội Phật tử Việt Nam hải ngoại sinh hoạt tại các tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
 1. 4. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
 1.  Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 2.  Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có năm phân ban và năm tiểu ban chuyên trách trực thuộc:
 1. Năm phân ban
a) Phân ban Cư sĩ Phật tử (viết tắt là PB CSPT)
b) Phân ban Gia đình Phật tử (viết tắt là PB GĐPT)
c) Phân ban Phật tử dân tộc (viết tắt là PB PTDT)
d) Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (viết tắt là PB TTNPT)
e) Phân ban Phật tử hải ngoại (viết tắt là PB PTHN)
 1. Năm tiểu ban
a) Tiểu ban Phật tử Khất sĩ
b) Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh
c) Tiểu ban Phật tử Nam tông Khmer
d) Tiểu ban Phật tử người Hoa
e) Tiểu ban Phật tử văn nghệ sĩ
CHƯƠNG III
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
 1. 5. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
 1. Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương là thành viên Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các thành viên còn lại do vị Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mời với đầy đủ các thành phần:
 • Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN cấp Tỉnh.
 • Thành viên tiêu biểu của các hệ phái.
 • Cá nhân tiêu biểu là các Tăng Ni, cư sĩ có năng lực, uy tín và tâm huyết.
 1.  Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có số lượng không quá 97 thành viên được Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn y bằng một quyết định, thành phần nhân sự gồm có:
 • Một Trưởng ban
 • Ba Phó Trưởng ban thường trực
 • Các Phó Trưởng ban chuyên trách và tiêu biểu
 • Một Chánh Thư ký
 • Hai Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng (phía Bắc và phía Nam)
 • Hai Phó Thư ký kiêm Phó văn phòng (phía Bắc và phía Nam)
 • Hai Thủ quỹ (phía Bắc và phía Nam)
 • Hai Ủy viên tài chính (phía Bắc và phía Nam)
 • Ba Ủy viên kiểm soát
 • Các Ủy viên thường trực
 • Các Ủy viên
 1. Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gồm có: Trưởng ban, ba Phó Trưởng ban thường trực, các Phó Trưởng ban (số lượng các Phó Trưởng ban không quá 15 vị kể cả ba Phó Trưởng ban thường trực), Chánh - Phó Thư ký, Thủ quỹ, Ủy viên tài chính, Ủy viên kiểm soát, các Ủy viên thường trực với số lượng thành viên không quá một phần ba số lượng thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
 2. Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có thể cử một số Ủy viên thường trực của Ban đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng nếu có yêu cầu.
 1. 6. Phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
  1. Phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương hoạt động theo một Nội quy riêng có nội dung phù hợp với Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.
  2.  Trưởng Phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mời một Phó trưởng ban hoặc một Ủy viên thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương chuyên trách.
  3. Phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có số lượng không quá 37 thành viên (không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban) do Trưởng Phân ban mời và được Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y bằng một quyết định, thành phần gồm có:
 • Một Trưởng ban
 • Một Phó Trưởng ban thường trực
 • Các Phó Trưởng ban
 • Một Chánh Thư ký
 • Hai Phó Thư ký
 • Một thủ quỹ
 • Một Ủy viên tài chính
 • Ủy viên kiểm soát
 • Các Ủy viên thường trực
 • Các Ủy viên
 1. 7. Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử trung ương
  1. Ngoài năm Tiểu ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, tùy theo nhu cầu về công việc, vùng miền, lứa tuổi hay giới tính; mỗi phân ban cấp trung ương được thành lập các tiểu ban.
  2. Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương hoạt động theo một Nội quy riêng do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ban hành, có nội dung phù hợp với Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Nội quy của Phân ban liên quan.
  3. Trưởng Tiểu ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mời một Phó Trưởng ban hoặc một Ủy viên thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuyên trách.
  4.  Trưởng Tiểu ban trực thuộc Phân ban Trung ương do Trưởng Phân ban Trung ương liên quan mời một Phó Trưởng ban hoặc một vị Ủy viên thường trực thuộc Phân ban Trung ương chuyên trách.
  5. Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có số lượng không quá 27 thành viên do Trưởng Tiểu ban mời (không tính vào số lượng thành viên chính thức của Phân ban) được Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y bằng một quyết định, thành phần gồm có:
 • Một Trưởng ban
 • Một Phó Trưởng ban thường trực
 • Các Phó Trưởng ban
 • Một Chánh Thư ký
 • Hai Phó Thư ký
 • Một thủ quỹ
 • Một Ủy viên tài chính
 • Ủy viên kiểm soát
 • Các Ủy viên thường trực
 • Các Ủy viên
 1. 8. Ban Hướng dẫn Phật tử Tỉnh
 1. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sở tại, hoạt động theo Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh.
 2. Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh là thành viên Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh. Các thành viên còn lại do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh mời với đầy đủ các thành phần :
          - Các Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện.
     - Thành viên tiêu biểu của các hệ phái.
     - Cá nhân tiêu biểu là các Tăng Ni, cư sĩ có năng lực, uy tín và tâm huyết.
 1. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh có số lượng không quá 37 thành viên được Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định, thành phần gồm có:
 • Một Trưởng ban
 • Một Phó Trưởng ban thường trực
 • Các Phó Trưởng ban chuyên trách
 • Các Phó Trưởng ban tiêu biểu
 • Một Chánh Thư ký
 • Một Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng
 • Hai Phó Thư ký
 • Một Thủ quỹ
 • Một Ủy viên tài chính
 • Một Ủy viên kiểm soát
 • Các Ủy viên thường trực
 • Các Ủy viên
 1. Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh gồm có: Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực, các Phó Trưởng ban, Chánh - Phó thư ký, Thủ quỹ, Ủy viên tài chính, Ủy viên kiểm soát và các Ủy viên thường trực.
 2. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tùy theo nhu cầu, được thành lập các phân ban, tiểu ban tương ứng với các phân ban, tiểu ban của cấp trung ương. Trưởng Phân ban, tiểu ban cấp tỉnh do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh mời một Phó Trưởng ban hoặc một Ủy viên thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh chuyên trách.
 3. Phân ban, tiểu ban Phật tử cấp tỉnh có số lượng không quá 27 thành viên do Trưởng Phân ban, tiểu ban cấp tỉnh mời (không tính vào số lượng thành viên chính thức của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh) được Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định, thành phần gồm có:
 • Một Trưởng ban
 • Một Phó Trưởng ban thường trực
 • Các Phó Trưởng ban
 • Một Chánh Thư ký
 • Hai Phó Thư ký
 • Một Thủ quỹ
 • Một Ủy viên tài chính
 • Một Ủy viên kiểm soát
 • Các Ủy viên
 1. 9. Ban Hướng dẫn Phật tử Huyện
 1. Ban Hướng dẫn Phật tử huyện trực thuộc sự lãnh đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện sở tại.
 2. Ban Hướng dẫn Phật tử huyện gồm có một Trưởng ban, một Phó Trưởng ban thường trực, các Phó Trưởng ban, một Chánh Thư ký, một Phó Thư ký, một Thủ quỹ, một Ủy viên tài chính, một Ủy viên kiểm soát và các Ủy viên.
 3. Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử huyện là ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, các thành viên còn lại do vị Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử huyện mời có số lượng không quá 25 thành viên được Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn y bằng một quyết định.
 4. Ban Hướng dẫn Phật tử huyện tùy theo nhu cầu, được thành lập các phân ban, tiểu ban tương ứng với các phân ban, tiểu ban của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, có số lượng không quá 15 thành viên do một Phó Trưởng ban hoặc một Ủy viên thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử huyện làm Trưởng Phân ban, Tiểu ban. Các thành viên còn lại do Trưởng phân ban, tiểu ban cấp huyện mời và được Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn y bằng một quyết định.
 1. 10. Đơn vị cơ sở
  1. Thành phần lãnh đạo các đơn vị cơ sở của Ban Hướng dẫn Phật tử là Ban điều hành đạo tràng Cư sĩ Phật tử, Ban điều hành đạo tràng Phật tử dân tộc, Ban huynh trưởng Gia đình Phật tử, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, Ban điều hành Hội Phật tử Việt nam hải ngoại sinh hoạt tại các tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
  2. Ban Hướng dẫn Phật tử, các phân ban, tiểu ban các cấp được thành lập các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử trực thuộc. Các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử, các phân ban, tiểu ban cấp trung ương và cấp tỉnh do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử hoặc Trưởng phân ban cùng cấp phê chuẩn. Các đạo tràng, câu lạc bộ Phật tử trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử, các phân ban, tiểu ban cấp huyện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cấp phê chuẩn.
  3. Đối tượng hướng dẫn sinh hoạt, tu học và hành đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp là nam nữ cư sĩ Phật tử, nam nữ Phật tử dân tộc, thanh thiếu nhi Phật tử, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử, thiện nam, tín nữ sinh hoạt tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN ở trong nước và ở nước ngoài.

CHƯƠNG IV
BAN BẢO TRỢ
 1. 11. Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp, các phân ban và các tiểu ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử các cấp và ban lãnh đạo các đơn vị Phật tử cơ sở được thành lập ban bảo trợ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động Phật sự.
Ban bảo trợ cấp trung ương và cấp tỉnh do Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử cùng cấp bổ nhiệm. Ban bảo trợ cấp huyện và cấp cơ sở do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện bổ nhiệm.

CHƯƠNG V
NHIỆM VỤ
 1. 12. Nhiệm vụ Ban Hướng dẫn cấp Trung ương
 1. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có nhiệm vụ
 1. Trình Ban thường trực Hội đồng Trị sự xét duyệt chấp thuận trước khi thực hiện các chương trình:
 • Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ, hàng năm, hàng kỳ, tu chỉnh và bổ sung chương trình sinh hoạt của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh.
 • Chương trình tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên đề, mở các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo lý, nghiệp vụ chuyên môn.
 1. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban thường trực Hội đồng Trị sự thông qua 2 văn phòng Trung ương Giáo hội.
 2. Hằng năm thăm và làm việc với Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hướng dẫn Phật tử của các Tỉnh.
 1. Phân ban, tiểu ban hướng dẫn Phật tử Trung ương có nhiệm vụ
 1. Soạn thảo chương trình sinh hoạt tu học của phân ban và các tiểu ban trực thuộc, đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt chấp thuận và chịu trách nhiệm đôn đốc triển khai thực hiện.
 2. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
3. Tiểu ban thuộc Phân ban Trung ương có nhiệm vụ
 1. Soạn thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ, hàng năm và hàng quý của Tiểu ban đệ trình Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương xét duyệt chấp thuận và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.
 2. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban thường trực Phân Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương liên hệ.
 1. 13. Nhiệm vụ Ban Hướng dẫn cấp tỉnh
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; các Phân ban, tiểu ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh có nhiệm vụ:
 1. Thực hiện mọi Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh giao phó.
 2. Báo cáo định kỳ sáu tháng một lần các hoạt động Phật sự và các đề xuất mới cho Ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Tỉnh.
 3. Lập các chương trình sinh hoạt, tu học như: mở khóa tu, lớp giáo lý, hội thi giáo lý cho các đạo tràng CSPT, đạo tràng PTDT, câu lạc bộ TTNPT, đơn vị GĐPT và các hội đoàn Phật tử để nâng cao trình độ giáo lý và kiến thức chuyên môn trình Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Tỉnh thông qua trước khi thực hiện.
 4. Thăm và làm việc với các đạo tràng, câu lạc bộ, GĐPT và các hội đoàn Phật tử cơ sở tại các tự viện tiêu biểu để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Hướng dẫn Phật tử của từng địa phương.
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Số kí hiệu 093 /QĐ.HĐTS - NỘI QUY
Ngày ban hành 11/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/06/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Nội quy các ban viện TW
Lĩnh vực HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • NỘI QUY BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây