• QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BTS-GHPGVN CẤP TỈNH

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018

logo ghpgvn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________________________________

Số: 174/QĐ-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________________________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Căn cứ điều 29 đến điều 36 chương VI Hiến chương GHPGVN;
Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-HĐTS ngày 22/11/2017 Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017 - 2022);
Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-HĐTS ngày 17/7/2018 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Căn cứ Quyết định số 003/QĐ-HĐCM ngày 29/8/2018 của Đức Pháp chủ GHPGVN, V/v duyệt y Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Nay, ban hành Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), gồm có 04 chương, 21 điều đã được Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua ngày 17/7/2018 và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh duyệt y (đính kèm Quy chế hoạt động).
Điều 2: Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) đã được tu chỉnh.
Điều 4: Các Quy chế trái với Quy chế này đều không có giá trị thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
            (để thực hiện);
- BTGCP, UBTWMTTQVN, BCA (để biết);
- BTG/SNV các tỉnh, thành (để biết);
- Lưu VP1,VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
Số kí hiệu quy che hoat dong BTS cap tinh
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/09/2018
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy chế BTS các cấp
Lĩnh vực HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI
Cơ quan ban hành Thường Trực HĐTS
Người ký HT Thích Thiện Nhơn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BTS-GHPGVN CẤP TỈNH
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây