STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Bồ tát Thích Quảng Đức 31/05/2023 TIỂU SỬ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Tải tập tin
2 19/5/2023 18/05/2023 BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
3 19/5/2023 18/05/2023 DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
4 19/5/2023 18/05/2023 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 TẠI VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG GHPGVN Tải tập tin
5 19/5/2023 18/05/2023 BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT GIÁO HỘI NĂM 2023 Tải tập tin
6 Số: 038/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
7 Số: 037/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y nhân sự Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
8 Số: 034/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
9 Số: 95/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
10 Số: 98/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
11 Số: 89/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
12 Số: 87/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
13 Số: 88/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
14 Số: 86/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
15 Số: 96/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
16 Số: 97/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
17 Số: 91/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
18 Số: 94/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
19 Số: 90/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
20 Số: 92 /QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
21 Số: 93/QĐ-HĐTS 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
22 Quyết định số: 565 /QĐ-HĐTS 21/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ VÀ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
23 Quyết định số: 564 /QĐ-HĐTS 21/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
24 Quyết định số: 563 /QĐ-HĐTS 21/03/2023 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027) Tải tập tin
25 Số: 108/HĐTS-VP1 18/03/2023 CÔNG VĂN V/v Nội dung triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII, 2022 Tải tập tin
26 Sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo 15/03/2023 HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tải tập tin
27 Số: 580/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Tải tập tin
28 Số: 579/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Viện chủ Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
29 Số: 578/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Thông tin Truyền thông Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
30 Số: 577/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
31 Số: 576/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Pháp chế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
32 Số: 575/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
33 Số: 574/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
34 Số: 573/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
35 Số: 572/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Văn hóa Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
36 Số: 571/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
37 Số: 570/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
38 Số: 569/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
39 Số: 568/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
40 Số: 567/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
41 Số: 412/QĐ-HĐTS 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y nhân sự Ban Điều phối và Hợp tác GHPGVN và Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải tập tin
42 Số: 024/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Khánh Giang làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
43 Số: 023/QĐ-.VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn ĐĐ. Thích Đạo Thịnh làm Cán bộ phụ trách Kinh tế Tài chính Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
44 Số: 022/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Thành Thạo làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
45 Số: 021/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Ngọc Lân làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
46 Số: 020/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Hữu Tài làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
47 Số: 019/QĐ--VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Tăng Bá Tú làm Nhân viên Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
48 Số: 018/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cư sĩ Nguyễn Thị Huệ làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
49 Số: 017/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn NS. Thích Diệu Bản làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
50 Số: 016/QĐ-VP1 11/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ nhiệm có thời hạn ĐĐ. Thích An Đạt làm Cán bộ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây